Nicolay Skarning vant prisen Årets advokatprestasjon i 2017 for sitt arbeid med Holship-saken.

- Bare de aller færreste advokatkontorer kan permittere med to dagers varsel

Arbeidsrettspesialist Nicolay Skarning er av den oppfatningen at det bare er de bedriftene som direkte er berørt av koronatiltakene, og som er pålagt å endre sin virksomhet, som kan permittere ansatte med bare to dagers varslingsfrist.

Publisert Sist oppdatert

- Advokatkontorer har ikke fått pålegg om å stenge, selv om det er mulig at man i noen grad vil få pålegg om ikke å ha møter med klienter. Men så langt har man ikke kommet ennå. Derfor mener jeg at for advokatfirmaene vil antageligvis den opprinnelige 14-dagers regelen være den mest anvendelige.

To ulike 2-dagersregler

  • Ved varsling: Vanligvis plikter arbeidsgiver å varsle ansatte om permittering 14 dager før den ansatte sendes hjem. Ved uforutsette hendelser kan fristen reduseres til to dager.
  • Ved permittering: Stortinget har vedtatt at arbeidsgiver nå bare skal betale lønn i to dager etter at den ansatte er sendt hjem. Deretter overtar staten.

- Selv om mange advokatfirmaer er utsatt for veldig kraftig fall i omsetningen som følge av korona, så vil de likevel være omfattet av 14-dagers regelen, sier Nicolay Skarning.

Han er partner i Kvale, og forfatter av boken Permitteringer, nedbemanning og sluttpakker (Cappelen Damm, 2017).

- Men en reduksjonen fra 15 til to lønnspliktdager er uansett en fordel for advokatkontorene som må permittere, sier Skarning.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Tror flere må permittere

Advokat Tarjei Thorkildsen, partner i BAHR og leder av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett og av BAHRs arbeidsrettsgruppe, sier også at hvorvidt et advokatfirma som skal permittere kommer innunder todagersfristen eller den normale fristen på 14 dager, avhenger av en konkret vurdering.

- Varslingsfristen kan være to dager ved uforutsette hendelser, og vil kunne være ulik for personellet innenfor en bedrift. Dette avhenger av om arbeidsbortfallet har vært umiddelbart som følge av den uforutsatte hendelsen, sier Thorkildsen.

Thorkildsen tror at flere advokatfirmaer vil kunne komme til å permittere ansatte.

- Ja, det vil jeg tro. Denne krisen er så grunnleggende, og kommer til å ramme de fleste områder i vårt samfunn, sier Thorkildsen.

Vedtok endring i dag

Lønn i 20 dager

• Stortinget ba i dag regjeringen om å sikre full lønn (inntil 6 G, det vil si 599.148 kroner pr. år) i minimum 20 dager fra permittering. Staten skal altså dekke fra dag 3 til 20.

Stortinget vedtok i dag en endring i permitteringsreglene som gjør at arbeidsgivere bare får lønnsplikt de to første dagene ved permittering etter en varslingsfrist på 14 dager, i stedet for normalt 15 lønnspliktdager.

Før måtte arbeidsgiver dekke lønn i 14 dager under varslingsperioden, pluss 15 dager etter at den permitterte var sendt hjem. Perioden er altså nå redusert til 14 pluss 2 dager.

- Dette betyr at regningen blir en god del lavere for arbeidsgiver, og så tar staten over ansvaret for full lønn, begrenset oppad til 6 G, i ytterligere 18 dager, etter dagens forlik i Stortinget, sier Nicolay Skarning.

Deretter vil arbeidstakerne måtte gå på dagpenger, som utgjør 62,4 prosent av nåværende lønn, begrenset oppad til 6 G , som utgjør om lag 600.000 kroner. Dagpengene vil altså regnes ut fra en maks årslønn på om lag 375.000 kroner.

Todagersregelen er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO i § 7-3 nr. 2.

Strafferettsfirmaer kan stå i særstilling

For strafferettsfirmaene kan varslingsreglene stille seg annerledes, mener Skarning, dersom det er full stopp som følge av ordre fra myndighetene.

– For firmaer der de ansatte bare går i retten, og der arbeidet bortfaller fordi myndighetene har pålagt domstolene å redusere virksomheten, så kan man nok diskutere todagers-regelen. Da kan man diskutere den forkortede varslingsregelen på to dager med tillitsvalgte eller verneombud, selv om det skal mye til for at en så kort frist kan anvendes, sier Skarning.

Han forventer økt rettslig aktivitet som følge av permitteringer i tiden fremover. Permitteringer kan redde bedriften, men det er samtidig en stor økonomisk belastning for de ansatte, påpeker han.

Reguleres av hovedavtalen

Permittering reguleres som hovedregel av hovedavtalen mellom LO og NHO, kapittel 7, som utenfor dette området anvendes analogisk om ikke bedriften er bundet av andre tariffavtaler, ifølge Skarning.

Analogisk tolkning

Det vil si at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold.

Kilde: Jusleksikon.no

- Todagersvarsel-unntaket gjelder ved uforutsette hendelser, og det er henvist til arbeidsmiljøloven § 15.3, 10.ledd, der det heter at dette gjelder ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. Denne korte fristen vil være et stridsspørsmål, sier Skarning.

– Arbeidsgiver kan altså varsle i dag, og så må arbeidsgiveren være ut av bedriften på torsdag, få ytterligere to dagers lønn av arbeidsgiver, for så å få resten fra NAV. Dette kan bli dramatisk for dem som blir permittert.

For advokatfirmaer og alle andre er spørsmålet om koronakrisen går innunder dette, påpeker han.

Vidt begrep

Skarning ser for seg at det for mange advokatfirmaer kan være aktuelt å permittere ansatte.

- Vilkåret for å permittere er at det må foreligge saklig grunn, og det er et ganske vidt begrep i denne sammenhengen. Klarer ikke bedriften å sysselsette på regningssvarende vis, så vil den regulært kunne permittere, så lenge situasjonen anses å være midlertidig. Og der er jo korona-perioden, heldigvis.

Oppsigelsesfristene gjelder ikke

Dersom ansatte permitteres, bør arbeidsgivere være klar over at normal oppsigelsesfrist ikke lenger gjelder.

– Folk som er permittert, har bare 14 dagers oppsigelsesfrist, og den begynner å løpe i det øyeblikket man blir permittert. Så dersom man har ansatte man absolutt ikke ønsker å miste, bør man tenke seg nøye om, og se om det er andre oppgaver de kan utføre. Arbeidsgiver har styringsrett, og kan pålegge arbeidstakeren å gjøre andre oppgaver enn dem man i utgangspunktet er ansatt til å gjøre, forteller Skarning.

Dersom permitteringen vedvarer, så slår punkt 7.6.3 i hovedavtalen inn:

– En arbeidstaker som er permittert ut over tre måneder og inntil videre, altså på ubestemt tid, vil kunne fratre uten oppsigelsestid, og vil altså kunne forsvinne på dagen, sier Skarning.

Kan leie ut advokater

Dersom korona-krisen vedvarer, kan det tenkes at enkelte advokatfirmaer bør vurdere å leie ut sine advokater til for eksempel klienter, for på den måten å opprettholde arbeidsavtalen, mener Skarning.

– Dersom du har ansatte du gjerne vil beholde, men ikke har noen oppgaver de kan gjøre frem til sommeren, for eksempel, kan du tilby permisjon med hel eller delvis lønn, mot bindingstid. Kanskje de kan jobbe for klienter, eller benytte tiden til å kurse seg opp på andre juridiske emner. Arbeidstager må eventuelt avklare med NAV om dette kan gjøres, uten at de mister dagpengene, sier Skarning.

Powered by Labrador CMS