Advokat Brynjar Østgård har sendt sin egen høringsuttalelse i saken.

Advokatforeningens høringsuttalelse om koronasertifikat møter motbør

Ifølge Tromsø-advokat Brynjar Østgård svikter Advokatforeningen sitt samfunnsoppdrag når den ikke har flere innvendinger mot å innføre koronasertifikat. - Grunnleggende samfunnshensyn tilsier en slik ordning, mener foreningen.

Publisert Sist oppdatert

I Advokatforeningens høringsuttalelse om vaksinesertifikat har foreningen ingen innvendinger mot rammene som foreslås i midlertidig kapittel 4 A i smittevernloven.

Det har fått advokat Brynjar Østgård til å reagere. Han har skrevet sin egen høringsuttalelse der han med 17 punkter kritiserer den foreslåtte ordningen.

Fra Advokatforeningens uttalelse:

«Advokatforeningen har ikke innvendinger til at det innføres en slik ordning.

Det at ordningen med koronasertifikat hjemles i Covid-19-forskriften innebærer at ordningen er tidsavgrenset, midlertidig og kortvarig, og knyttet til de ulike smitteverntiltakene i denne. Ordningen innebærer et opphør av de inngrepene som Covid-19-forskriften regulerer. Høringsnotatet peker på at bruk av et slikt sertifikat i mange tilfeller vil berøre og gripe inn i borgernes menneskerettigheter og lovbestemt vern mot diskriminering.

Advokatforeningen forutsetter at det vil bli foretatt slike grundige forholdsmessighets-vurderinger, og kan da ikke se at det er grunnlag for at selve ordningen skulle stride mot menneskerettigheter. Notatets drøftelse av det som omtales som «eksempler» er etter Advokatforeningens syn grundige, og det er sett hen til blant annet EMDs nylige dom i saken Vavricka mfl. mot Tsjekkia.»

- Jeg er overrasket, skuffet og lettere rystet over en så tafatt høringsuttalelse, sier Østgård. Ifølge han bærer Advokatforeningens uttalelse preg av tre hovedsvakheter.

Han mener foreningen ikke ser faren ved det som er foreslått å bli innført og hvordan det kan utvikle seg, at foreningen ikke ser noen rettslige betenkeligheter og uholdbarheter, og det han kaller en naiv tiltro til regjeringen og helsemyndighetene.

- Ettersom regjeringen og helsemyndighetene har lagt en enorm prestisje i det, er det all grunn til å tro at sertifikatet vil bli brukt på en ekspansiv måte. Når man nå får et så potensielt effektivt virkemiddel, vil det være svært effektivt å bruke det. Å tro noe annet, er naivt, sier Østgård.

- Urovekkende

Advokaten, som er kretsleder i Troms krets av Advokatforeningen og sitter i foreningens representantskap, mener høringsuttalelsen til flere UiO-ansatte, deriblant Hans Petter Graver, på en helt annen måte viser en vilje til å gå inn i de rettslige spørsmålene i saken.

Graver & co viser til at lovbestemmelsen departementet foreslår i høringsutkastet ikke oppfyller kravene til klar lovhjemmel etter norsk rett, EMK eller EØS-avtalen, og derfor vil stride både mot Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser.

- Jeg synes det er skandaløst at Advokatforeningen er så passive i denne saken. Det er urovekkende. Advokatstanden skal være rettsstatens vokter. På dette synes jeg foreningen svikter i denne saken.

- Et slikt sertifikat kan bidra til å hindre smitte, og å åpne et samfunn som har vært nedstengt i over et år. Har ikke det en verdi?

- Det resonnementet bygger på at de tiltakene som hittil er iverksatt er rettslig holdbare, proporsjonale og nødvendige. Etter mitt syn har tiltakene vi har sett til nå, utfra en samlet vurdering, gått for langt. Så selv om det ikke er uten argumentverdi, kjøper jeg ikke det argumentet, svarer han.

- Vil bli sett på som samfunnsfiender

Ifølge Østgård burde myndighetene droppet koronasertifikat helt.

- Man burde erkjent at vi har en smittesituasjon og innført forholdsmessige, edruelige tiltak. Man kunne forsøkt å vaksinere de utsatte, og så burde resten av samfunnet få gått mest mulig normalt, sier Østgård, som understreker at det er vanskelig for ham som ikke er epidemiologisk kyndig å gi en god resept.

Forslaget vil kunne få store konsekvenser om det går gjennom, tror Tromsø-advokaten.

- Det vil kunne bidra til en ytterligere splittelse, og et sosialt press, og man vil risikere å bli ansett som en samfunnsfiende om man ikke vaksinerer seg. Vi risikerer at fellesfølelsen svekker seg enda mer.

Totalt har over 10.000 instanser og privatpersoner engasjert seg i høringsrunden om sertifikatet, som kun fikk én ukes høringsfrist.

Else Leona McClimans ønsker ikke å kommentere Brynjar Østgårds karakteristikk av Advokatforeningens høringsuttalelse som skandaløs.

- Er forholdsmessig i sin nåværende form

Menneskerettighetsutvalgets høringsuttalelse forholder seg til det konkrete forslaget som nå foreligger, presiserer utvalgsleder Else Leona McClimans.

- Regjeringens forslag til koronasertifikat handler bare om Covid-19, og er såpass spesifikt, tidsbegrenset og midlertidig, samtidig som det bare retter seg mot opphevelse av inngripende tiltak mot enkeltpersoner, at vi mener det i sin nåværende form er forholdsmessig, sier hun.

Den nærmere operasjonaliseringen av en sertifikatordning i seg selv vil kreve lovgivningsvedtak som må tilfredsstille Grunnloven og menneskerettighetene. Det vil måtte bli gjenstand for høringer, ifølge McClimans.

- Om forskriftene som utarbeides senere som følge av en eventuell lovendring vil være forholdsmessige kan vi ikke forskuttere.

«Grunnleggende samfunnshensyn tilsier en slik ordning (...)»

Advokatforeningen foreslår samtidig at det kan oppgis på sertifikatet hvorvidt man er vaksinert av helsemessige årsaker eller ikke. Fra før skal sertifikatet inneholde informasjon om man er vaksinert, om man har testet negativt eller har gjennomgått Covid-19 basert test.

«Advokatforeningen ser ikke bort fra at det kan bli iverksatt ordninger hvor en slik ytterligere kategori vil være relevant ut fra rettferdsgrunner, særlig hvis det blir tale om omfattende reguleringer som griper inn i dagliglivet».

Foreningen ber også om at det presiseres at fremvisningen av slik sertifikat ikke skal kunne føre til noen forskjellsbehandling.

«Bruk av slike sertifikater reiser åpenbart vanskelige etiske dilemmaer, som også er grundig behandlet. Advokatforeningen kan ikke se at det i utgangspunktet skulle være grunnlag for å underkjenne ordningen som uetisk eller urettferdig. Grunnleggende samfunnshensyn tilsier en slik ordning, det er viktig at man har en hensiktsmessig ordning for dokumentasjon, og rettferdighetshensyn tilsier ikke at det ulike skal behandles likt.»

Menneskerettighetsutvalget

Høringsuttalelsen er forelagt Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Det består av Else Leona McClimans (leder), Elisabeth Sejersted Brodtkorb, Cecilia Dinardi, Kristian Fredheim, Åge Gustad, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher, Nicolai Vogt Skjerdal og Vidar Strømme.

Powered by Labrador CMS