Advokatforeningens hovedstyre hadde ekstraordinært styremøte før påske for å drøfte korona-tiltakene. Øverst fra v. Jens Johan Hjort, Merete Smith, Hallvard Østgård og Marius Dietrichson.

Advarer mot å gi regjeringen for stort spillerom i korona-loven

Regjeringens korona-forskrifter er gjennomgående for vide, for omfattende eller ikke strengt tatt nødvendige, mener Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag før påske klokken 16 utløp fristen for å mene noe om regjeringens forslag om å forlenge korona-loven med én måned.

Loven som ble vedtatt 27.mars gjelder til 27.april, men regjeringen mener at behovet for å tilpasse lovgivningen som følge av korona-utbruddet fortsetter utover denne datoen.

Advokatforeningen har ikke, isolert sett, innvendinger mot at loven forlenges med én måned, skriver foreningen i sitt høringssvar. Samtidig advarer foreningen mot deler av forslagets ordlyd.

- Ikke nødvendige

Etter å ha skrevet høringssvar til flere av forskriftene som er foreslått med hjemmel i koronaloven, mener Advokatforeningen at tiltakene som foreslås «gjennomgående er for vide, for omfattende eller ikke strengt tatt nødvendige som følge av korona-situasjonen».

Som eksempel nevner foreningen forslaget til unntak fra tinglysingsloven.

Tinglysing er «en så sentral og viktig samfunnsfunksjon at den må opprettholdes selv under dagens vanskelige situasjon», skriver foreningen.

Et annet eksempel var forslaget om at universitets- og høyskoleloven skulle gjelde «bare så langt de er mulig å følge».

Forslaget tilsidesatte i realiteten universitetslovgivningen og ble ikke akseptert av Stortinget, påpeker foreningen.

To skift i retten pr. dag

Korona-forskrifter

Lovdata har samlet alle korona-forskriftene, se oversikten her.

Et tredje eksempel foreningen viser til, er forslaget fra Domstoladministrasjonen om å utelate meddommere i straffesaker. Årsaken skal ikke være mangel på dommere, men at det ikke finnes tilstrekkelig med store rettssaler - særlig i Oslo tingrett, som behandler om lag tjue prosent av alle landets straffesaker.

Meddommere er grunnleggende for rettssikkerheten i Norges rettsorden, mener Advokatforeningen, som har foreslått å kjøre to skift med rettssaker pr. dag for å få gjennomført rettssakene.

«En eventuell motstand fra dommerne mot å ta et kveldsskift, kan ikke være en god nok begrunnelse for å fjerne meddommere – som er en helt grunnleggende rettssikkerhetsgaranti», skriver foreningen.

- Skaffer seg spillerom

Man kan ikke se bort fra at det også i tiden fremover vil være et ønske om å skaffe seg et størst mulig spillerom, slik at det vil komme flere forslag som går lenger enn nødvendig, skriver foreningen.

Den foreslår at korona-lovens anvendelsesområde avgrenses negativt ved at det sies noe om hva en forskrift ikke kan gripe inn i.

Foreningen foreslår et konkret tillegg til lovens § 2, første ledd med følgende ordlyd: «En midlertidig forskrift kan likevel ikke begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

I sitt høringssvar berømmer Advokatforeningen Stortinget for å ha gjort vesentlige endringer i det opprinnelige forslaget til korona-loven.

«Advokatforeningen håper at Stortinget vil vurdere å styrke rettssikkerhetsgarantiene og avgrense loven på en klarere måte, samtidig som spørsmål om forlengelse vurderes», skriver foreningen.

- Offentligheten må få innsyn

I høringsnotatet foreslår regjeringen å endre tidspunktet for når en forskrift skal meddeles til Stortinget. Ifølge korona-loven § 5 skal Stortinget meddeles umiddelbart etter kunngjøring. Ifølge høringsnotatet er det mer hensiktsmessig at meddelelsesplikten ikke knyttes til kunngjøringstidspunktet, men til tidspunktet for vedtak i statsråd.

Advokatforeningen støtter ikke forslaget, og minner om at Stortinget ifølge loven har en frist på én dag etter meddelelse til å forkaste forskrifter.

«I den spesielle situasjonen som foreligger, er det avgjørende at offentligheten har hatt anledning til innsyn, før denne fristen løper ut. Advokatforeningen har allerede merket seg at innspill og protester fra jurister og andre har fått betydning for Stortinget, som gjennom dette er gjort oppmerksom på forskriftenes svakheter. Det er av stor betydning at både Storting og offentlighet har et minimum av tid til å områ seg, før forskrifter trer i kraft», skriver foreningen.

Powered by Labrador CMS