Klomsæt krever å få tilbake advokatbevillingen med en gang

Publisert

– Jeg begjærer advokatbevillingen min tilbake omgående - om så med begjæring om midlertidig forføyning. Men jeg må vente til mandag - blodproppen må tas på alvor.

Det sier tidligere advokat Sigurd Klomsæt med benet på en stol hjemme på Lofthus. Han er lettet over å bli trodd på at han ikke lekket taushetsbelagt materiale fra 22.juli-saken til media. I desember 2011 fikk han blodpropp som gikk til lungene og han var ikke restituert etter denne da problemene ballet på seg i februar 2012.  Nå har han en ny blodpropp i benet.

– Det er et stort tankekors at Oslo tingrett for en uke siden avsa en dom om at det var riktig av Advokatbevillingsnemnda å ta fra ham bevillingen og levebrødet. Nå er han frifunnet i straffesaken. Politiet har vært preget av tunnelsyn under etterforskningen og har ikke brydd seg om å etterforske det som kunne tale til Klomsæts fordel, sier Klomsæts advokat, Arvid Sjødin.

– Mandag går vi til Advokatbevillingsnemnden og ber dem omgjøre vedtaket om å frata Klomsæt advokatbevillingen. Dommen er klar på at det ikke kan bevises at Klomsæt har lekket. Og det er bevist, uavhengig av dommen i den sivile saken. Bevisene ble ikke vurdert i den dommen. Nå er bevisene vurdert.

– Er det ikke forskjellige beviskrav i sivilsaken i forhold til straffesaken?

– Vanligvis ja, men i denne sivilsaken ble det brukt skjerpet bevisvurdering, slik at den omtrent tilsvarer bevisvurderingen i straffesaken.

– Hva med anken på sivilsaken?

– Den anken vil selvsagt inneholde et krav om en midlertidig forføyning for å få tilbake bevillingen med henvisning til frifinnelsen i straffesaken.

– Noen kommentar til dommen i straffesaken?

– Jeg synes dette er en god dom. Den tar stilling til det vi har bedt dem ta stilling til hele tiden, nemlig bevisene. Den forteller også politiet hva de ikke har gjort. Det fremgår av dokumentasjonen at politiet i Asker og Bærum stolte fullt og fast på at politiet i Oslo hadde gjort en god jobb.

– Kommer det et erstatningssøksmål i etterkant?

– Det er klart at når du bråstanser en travel advokat, er det snakk om millionbeløp i tapte inntekter.

– Hva sier de menneskene Klomsæt opprinnelig var bistandsadvokat for?

– Jeg har snakket med dem i dag og de er lettet og har hele tiden vært overbevist om Klomsæts uskyld i denne saken.

Sykmeldt

Hjemme hos Sigurd Klomsæt og kona er det travelt med telefoner og besøk.

– Hvordan går det med både firmaet og helsen?

– Min strålende kone og jeg har hverandre og det er det aller viktigste. Jeg har vært sykmeldt siden oktober.  Og firmaet har de ikke greid å knekke. Fullmektigen aktiviserte sin advokatbevilling og det er tre personer på kontoret som tar seg av alle sakene våre. Men det er tøft. Først denne uken kom sykepengene fra NAV.

Ingen kommentar fra Advokatbevillingsnemnden

– Jeg avstår fra å gi noen kommentar. Det er eventuelt vårt vedtak som skal overprøves, så det er ikke riktig av meg å kommentere dette. Det sier advokat Johnny Veum, som sitter i Advokatbevillingsnemnden til Advokatbladet.

Historikken:

Lekkasjen skulle ha skjedd fredag 3. februar 2012 om ettermiddagen, da flere medier publiserte bilder av gjerningsmannen like etter pågripelsen på Utøya. Bildene skal ha vært merket med Klomsæts billednummer på ført av politiet.

Fratatt bistandsadvokatoppdraget

Den 10. februar 2012 fremsatte Oslo politidistrikt begjæring til Oslo tingrett om tilbakekalling av advokat Klomsæts som bistandsadvokat i 22.juli-saken. Oslo tingrett besluttet 29. februar 2012 at oppnevningen av Klomsæt som bistandsadvokat skulle tilbakekalles med umiddelbar virkning. Beslutningen ble fattet uten muntlige forhandlinger idet retten vurderte at muntlige forhandlinger ”ikke ville ha tilført saken vesentlige nye opplysninger”, og ingen av partene hadde bedt om muntlige forhandlinger. Det fremgår av avgjørelsen at retten ”etter en samlet vurdering av alt fremlagt materiale” var ”overbevist om at de publiserte bildene stammet fra advokat Klomsæts kontor,  at Klomsæt var ansvarlig, at han hadde brutt bestemmelser i advokatforskriften kap. 12 (Regler for god advokatskikk) og Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater, og retten fant det utilrådelig at Klomsæt fortsatte som bistandsadvokat. På bakgrunn av anførsler fra Klomsæt fant tingretten ”grunn til å tilføye at den utelukker at politiet i dette tilfellet er kilden”.

Anke hjalp ikke

Tingrettens beslutning ble anket av Klomsæts klient v/verge til lagmannsretten som ved kjennelse av 14. mars 2012 forkastet anken. Det fremgår av kjennelsen at lagmannsretten ikke var i tvil om at de aktuelle lekkasjene stammet fra advokat Klomsæts kontor, noe som ble begrunnet nærmere i kjennelsen. Lagmannsrettens kjennelse ble anket videre til Høyesterett som ved kjennelse av 27. mars 2012 forkastet anken.

Tilsynsrådet på banen

16. april 2012 varslet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at advokat Klomsæt, under henvisning til tingrettens beslutning og lagmannsrettens og Høyesteretts kjennelser, samt at Tilsynsrådet var kjent med at han var under etterforskning ved Asker og Bærum politidistrikt for ”lekkasjer” i 22.juli-saken”, varslet om at saken ville bli forelagt Tilsynsrådet styre. Advokat Klomsæt avga uttalelse til varselet innen fristen.  Saken ble behandlet i Tilsynsrådets styre som 10. mai 2012 besluttet å innberette advokat Klomsæt til Advokatbevillingsnemnda med forslag om tilbakekall av hans advokatbevilling. Advokat Klomsæt begjærte Tilsynsrådets beslutning omgjort. Omgjøringsbegjæringen ble behandlet i Tilsynsrådets styre1. juni 2012. Omgjøringsbegjæringen ble ikke tatt til følge.

Tok bevillingen

Advokatbevillingsnemnden fattet i møte 14. august 2012 vedtak om at advokat Klomsæts advokatbevilling skulle tilbakekalles i medhold av domstolloven § 230 første ledd nr. 1. Etter anmodning fra Klomsæt innvilget Advokatbevillingsnemnden utsatt iverksettelse av tilbakekallelsesvedtaket til 7. september 2012, ”eventuelt til 10. september”, slik at Klomsæt kunne avslutte en pågående sak i Hålogaland lagmannsrett.

Ikke utsettelse i påvente av dom

Klomsæts søksmål ble reist ved stevning 22. august 2012 og med begjæring om utsatt iverksettelse. Det ble nedlagt påstand om at advokatbevillingen hans ikke skulle tilbakekalles og at vedtaket ikke iverksettes før det forelå endelig dom i saken. Oslo tingrett besluttet 7. september 2012 at begjæringen om utsatt virkning etter domstolloven § 230 første ledd ikke ble tatt til følge. Beslutningen ble anket til Borgarting lagmannsrett som ved kjennelse av 19. september 2012 forkastet anken. Lagmannsrettens kjennelse ble anket videre til Høyesterett som ved kjennelse av 11. oktober 2012 forkastet anken.

Krav om innsyn i Tilsynsrådets behandling av saken

Ved prosesskrift av 4. januar 2013 fremsatte Klomsæt begjæring om fremleggelse av realbevis, nærmere bestemt en usladdet versjon av Tilsynsrådets sekretariats saksfremstilling til henholdsvis Tilsynsrådet styre og Advokatbevillingsnemnden. Det ble ikke etterkommet.

Tapte sivilt søksmål

Advokatbevillingsnemnden ble frifunnet i det sivile søksmålet Klomsæt anla. Hovedforhandlingen fant sted fra 29. januar til og med 1. februar 2013. Retten kom til at staten v/Advokatbevillingsnemnden måtte frifinnes. Advokatbevillingsnemnden hadde etter rettens oppfatning ikke lagt feil faktum til grunn for sitt vedtak om å tilbakekalle Klomsæts advokatbevilling. Retten fant heller ikke feil i rettsanvendelsen eller feil i saksbehandlingen.

Straffesak og bot

Asker og Bærum politidistrikt utferdiget et forelegg 13. november 2012 og ila Klomsæt en bot

til statskassen på 20.000,- kr, subsidiært fengsel i 10 dager dersom boten ikke betales for

overtredelse av Straffeloven § 325 første ledd nr 1 for som bestillingsmann å ha utvist grov uforstand i tjenesten(§ 325 nr. l), å ha foretatt en handling som på grunn av hans stilling er ham forbudt (§ 325 nr. 2) eller utenfor tjenesten å ha utvist et forhold, som gjør ham uværdig til eller virker nedbrytende på den for stillingen fornødne tillit eller aktelse (§325 nr. 5), jfr. domstolloven § 234 siste ledd hvor det fremgår at straffeloven § 325 gjelder tilsvarende for advokater og advokatfullmektiger. Grunnlaget for boten var den samme lekkasjen av bilder til media.

Nektet å vedta bot

Klomsæt nektet å vedta forelegget, og saken ble sendt Oslo tingrett til pådømmelse. Hovedforhandling ble avholdt i tiden 25. februar til 27. februar.  Aktor nedla påstand om at Klomsæt dømmes til bot på 24 000,-  kr subsidiært fengsel i 12 dager. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader med kr 50 000,-. Forsvarer nedla påstand om at Klomsæt frifinnes. Dommen ble avsagt 7. mars med enstemmig frifinnelse av Klomsæt for lekkasjene.  Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig.

Fakta:

Advokatbevillingsnemnden oppnevnes ved Justis- og beredskapsdepartementets beslutning med hjemmel i domstolloven § 226 første ledd. Nemndens sammensetning følger av domstolloven § 226. Nemndens leder skal være dommer og et av medlemmene skal være advokat.

Advokatbevillingsnemnden består av følgende personer:  Nemndens leder: Dommer Trine Standal, Sandvika, personlig varamedlem: Dommer Tove Merete Voldbæk, Oslo, medlem: advokat Johnny Veum, Oslo, personlig varamedlem: advokat Rikke Lassen, Oslo, medlem: Nina Walthinsen, Tromsø, personlig varamedlem: Direktør Bernhard Caspari, Hamar

Advokatbevillingsnemnden oppnevnes for 2 år av gangen. Tilsynsrådets sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen også for Advokatbevillingsnemnden.  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans - etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden - i følgende saker:

  • tilbakekall av advokatbevilling
  • suspensjon av advokatbevilling
  • nedleggelse av forbud mot at en person med juridisk embetseksamen yter rettshjelp i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1
  • tilbakekall av tillatelse til å yte rettshjelp innen spesielle rettsområder
  • søknad om rett til å drive advokatvirksomhet trass i konkurs

Vedtakene kan ikke påklages.

Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for Advokatbevillingsnemndens virksomhet.

Powered by Labrador CMS