I starten av november ba Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet om å ta en helhetlig gjennomgang av rekke foreldelsesfrister for lovbrudd mot mindreårige.

Nå skal foreldelsesfristene for seksuallovbrudd og vold mot barn heves

Etter ønske fra Justiskomiteen skal regjeringen fremme forslag til lovendringer for å øke det generelle nivået på fristene.

Publisert

Da Prop. 66 L (2019–2020) om forslag til endringer i blant annet straffeloven og straffeprosessloven ble behandlet, ba en samlet Justiskomité om at regjeringen skulle ta en helhetlig gjennomgang av foreldelsesfristene for seksuallovbrudd og vold mot barn.

I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), etterlyser komiteens leder, Lene Vågslid (Ap), en statusoppdatering for endringsforslagene.

«Er statsråden i gang med en slik helhetlig gjennomgang, og når vil statsråden komme til Stortinget med forslag til lovendringer», spør hun.

Det har foreløpig justisministeren ikke et klart svar på, men bekrefter at Stortinget ba om en slik gjennomgang i fjor høst. Foreløpig er det uklart når endringsforslagene blir presentert.

«Jeg tar sikte på å følge opp Stortingets vedtak så snart som mulig, men kan ikke på nåværende tidspunkt gi noe konkret tidspunkt for når regjeringen vil fremme forslag til lovendringer overfor Stortinget», svarer Mæland.

I dag er det slik at foreldelsesfristene for noen lovbrudd mot barn, slik som forsøk på seksuell omgang eller vold i familierelasjoner, ikke begynner å løpe før barnet blir 18 år. For enkelte andre lovbrudd, slik som voldtekt eller fullbyrdet seksuell omgang med barn, gjelder ingen foreldelsesfrist.

Powered by Labrador CMS