Flere advokater reagerte da Stortinget besluttet å fjerne ubetinget ankerett i seksårssaker fra og med 2020.
Flere advokater reagerte da Stortinget besluttet å fjerne ubetinget ankerett i seksårssaker fra og med 2020.

Borgarting lagmannsrett:
Antall henviste straffesaksanker sank med 31 prosent i 2020

Hovedårsak: Økt bruk av ankesiling, viser domstolens årsrapport.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 mottok Borgarting lagmannsrett 1027 anker over dom i straffesak, viser domstolens årsmelding for fjoråret. Det er 58 saker færre enn året før.

Antall henviste straffesaksanker falt fra 448 til 308 i fjor. Det er nedgang på 31,2 prosent sammenliknet med 2019. Økt bruk av ankesiling er en vesentlig årsak til denne nedgangen, skriver domstolen.

Grunnprinsipper i norsk rettspleie står for fall, advarte Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson, da Stortinget besluttet å fjerne ubetinget ankerett i seksårssaker.

- Det er i strid med norske rettsstatsprinsipper at store straffesaker nå skal avgjøres ved at en dommer i lagmannsretten siler bort tiltaltes anke, kun på bakgrunn av politiets saksdokumenter, og helt uten anvendelse av grunnprinsippene bevisumiddelbarhet, muntlighet og kontradiksjon, sa Dietrichson.

69 prosent nektet fremmet

«I tillegg har det også vært en viss økning i andelen saker med strafferamme seks år eller lavere som har blitt nektet fremmer i 2020. I 2019 ble 42 prosent av sakene henvist til ankeforhandling, noe som var omtrent på samme nivået som de fire foregående årene.

I 2020 sank henvisningsprosenten til 31. Nesten 69 prosent av ankene ble nektet fremmet, herav 88,6 % saker med strafferamme seks år eller lavere, og 11,4 prosent saker med strafferamme over seks år», heter det i årsrapporten til Borgarting.

Fra og med 2020 ble alle anker over dom i straffesaker gjenstand for siling i lagmannsretten - inkludert saker med strafferamme på seks år eller mer.

Dietrichson hadde liten forståelse for at Dommerforeningen var positive til lovendringen.

- Jeg spør hvordan dette kan være i dommernes interesser. Jeg vil tro det ikke er det samme å være dommer i lagmannsretten når sakene skal avgjøres og siles bort på kontoret, og ikke avgjøres med dom etter en rettssak.

Nedgang i sivile saker

Borgarting lagmannsretts årsmelding for 2020 viser også at domstolen mottok 1165 anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker. Majoriteten av disse gjelder anker over saker om varetektsfengsling.

Domstolen mottok også 160 til vurdering for rettsmekling. 89 saker ble meklet, hvorav 68, altså 79 prosent, endte med forlik.

Borgarting fikk også inn 734 sivile anker, som i hovedsak gjaldt anke over dom. Det er 43 saker færre enn i 2019. 543 sivile saker ble avviklet.

Les hele årsmeldingen her!

Powered by Labrador CMS