Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 70 000 studenter hver høst.

Ferske undersøkelser viser at jusstudentene leser mer enn noen andre – men de trives

Nokut og Juristforbundet har nylig lagt frem resultater fra undersøkelser av landets jusstudenter. Tallene viser blant annet at 84 prosent av studentene trives, og at ingen andre bruker mer tid på egenstudier. 8 av 10 vil bli advokat, og få synes foreleserne er inspirerende.

Publisert

I går skrev Advokatbladet om fem av medlemmene i Juristforbundets studentstyre og deres opplevelser av jusstudiet. Flere av jusstudentene tilbakeviser påstander om at miljøet på studiet er så dårlig som enkelte skal ha det til.

Samtidig erkjenner samtlige av medlemmene at det eksisterer et sterkt karakter- og arbeidspress på studiet, noe som kan ha negativ innvirkning. Advokatbladet har nå sett på statistikk for å sette de ulike påstandene i perspektiv.

I forrige uke ble nemlig den årlige undersøkelsen Studiebarometeret lagt frem for ellevte år på rad. Direktoratet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står for denne, på vegne av Kunnskapsdepartementet. 

Om lag 29.000 andre- og femteårsstudenter har svart på hvordan de opplever sine studier. Blant disse er det 852 jusstudenter.

Godt fornøyde med studiet

Jusstudentene oppgir at de gjennomgående er fornøyd med studiet. Studentene er blant annet blitt bedt om å ta stilling til hvor tilfreds de er med studieprogrammet på en skala fra 1 (ikke enig) til 5 (helt enig). 

Gjennomsnittssvaret er 4,1 blant jusstudentene, hvilket representerer en økning på 0,2 sammenlignet med tallene fra 2022.

Studentene har videre blitt bedt om å ta stilling til det sosiale miljøet blant studentene på eget studieprogram. Gjennomsnittlig skårer dette til 3,6.

Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet får 3,8 i gjennomsnittsverdi, mens miljøet mellom jusstudentene og de faglig ansatte på studieprogrammet får en rangering på 3,5.

Bruker mest tid på egenstudier

Jusstudentene har også blitt bedt om å ta stilling til andre type spørsmål. Tidsbruk er et av temaene. Blant alle landets studenter, er det jusstudentene som bruker mest tid på å studere på egen hånd.

Hva angår egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, med videre), opplyser studentene at de i snitt bruker 28,4 timer per uke til dette.

Jusstudentene har til gjengjeld relativt lite organisert undervisning. Langt færre timer - 8,7 - går derfor med til læringsaktiviteter organisert av institusjonen, herunder all form for undervisning og veiledning.

I gjennomsnitt bruker jusstudentene altså 36,1, av ukens tilgjengelige 168 timer på studiet. Gjennomsnittet for alle studentene i undersøkelsen er 33 timer. Videre bruker jusstudentene i snitt ni timer på betalt arbeid utenfor studiene hver uke.

Dårlige muligheter for samarbeid med arbeidslivet

Tilknytningen til arbeidslivet har også vært på agendaen. På spørsmålet «jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere», gir jusstudentene en rangering på 2,5. Mulighetene for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet skårer enda dårligere, med 2.4.

Nokut har videre spurt om jusstudentenes eget engasjement. Studentene oppgir at egen studieinnsats er høy. Gjennomsnittsvaret er 4. Mange er også motivert for egen studieinnsats – på en skala fra en til fem, er gjennomsnittsvaret 3,9.

Juristforbundet: 84 prosent trives

Juristforbundet foretok i september i fjor en undersøkelse for å kartlegge studiesituasjonen blant jusstudentene. Denne fokuserte blant annet på den alminnelige trivselen på studiet, samt studentenes opplevelse av prestasjonspress.

Ifølge undersøkelsen, mente én av fire at det ikke var lett å finne seg til rette sosialt da de begynte på studiet. Majoriteten oppga likevel at de trivdes godt på studiet, med 84 prosent. Enda flere opplevde stort forventningspress hva angår karakterer – hele 86 prosent var enig i denne påstanden. Mange av jusstudentene synes dessuten studiehverdagen er stressende – 69 prosent er tallet. 

UiB, UiO og UiT er best representert i undersøkelsen til Juristforbundet, med henholdsvis 32, 29 og 19 prosent. Totalt 2580 studentmedlemmer fikk undersøkelsen på e-post, og svar ble avgitt av 990 stykker.

Lite inspirerende forelesere

Den faglige dyktigheten til foreleserne er også blitt satt på agendaen av Juristforbundet. Og de fleste studentene synes foreleserne kan sitt fag. Mens færre opplever undervisningen som inspirerende. 6 av 10 opplever at forelesere er tilgjengelige når de har spørsmål.

 

8 av 10 kan tenke seg å bli advokat

Etter studiet skal studentene ut i jobb, og drøyt halvparten ser for seg en jobb i privat sektor etter studiene. Nesten 8 av 10 studenter kunne tenke seg å bli advokat.

Flere menn enn kvinner ser for seg en jobb i privat sektor, men mange er usikre.

Studentene har også blitt bedt om å ta stilling til hva som er det viktigste ved valget av jobb. Det aller viktigste er, ifølge Juristforbundets undersøkelse, gode karrieremuligheter og god balanse mellom jobb og fritid. Muligheten til å jobbe for godhet mindre viktig.

Powered by Labrador CMS