Advokat i Fend, Nicolai Skjerdal, er kvinnens forsvarer.

JU§NYTT

Varsler anke etter at tidligere advokat ble dømt til fengsel for falsk forklaring

Eidsivating lagmannsrett finner det utvilsomt at eks-advokat forsettlig avga falsk forklaring for å beholde sin forsvareroppnevning i den mye omtalte Lime-saken. Prosessfullmektig, Nicolai Skjerdal, varsler anke til Høyesterett.

Publisert

En tidligere advokat var tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til tingretten for å beholde sin posisjon for forsvarer for en av de tiltalte i Lime-saken.

Påtalemyndigheten anførte at kvinnens advokatvirksomhet i realiteten ble eid og drevet av Amir Mirmotahari, som hadde blitt trukket fra saken som følge av hans forhold med klienten han skulle representert.

Den tidligere advokaten som tok over klienten, bestred at hennes firma hadde noen som helst tilknytning til Mirmotahari på det tidspunktet.

Tirsdag falt dommen hvor det kommer frem at Eidsivating lagmannsrett er uenig i tingrettens frifinnelse, og kvinnen ble følgelig dømt til 60 dagers fengsel.

«Lagmannsretten har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at selskapet i realiteten var eid av Amir Mirmotahari, og at innholdet i tiltaltes brev 22. oktober 2014 til Nedre Romerike tingrett var uriktig. Lagmannsretten er videre overbevist om at tiltalte var kjent med de reelle eierforholdene, og at tiltalte forsettlig avga en falsk forklaring. Tiltalte domfelles i tråd med tiltalen», følger det av lagmannsretts knusende dom.

Tilknytning til Mirmotahari

Saken har sitt utspring helt tilbake til 2014 og Lime-saken, hvor Amir Mirmotahari var oppnevnt som forsvarer for en av de tiltalte. Politiet motsatte seg oppnevningen under henvisning til blant annet økonomiske bindinger mellom klienten og Mirmotahari.

Inn steppet den tiltalte i denne saken, som tidligere hadde jobbet som advokatfullmektig for Amir Mirmotahari.

Noen måneder før hun ble oppnevnt som forsvarer i Lime-saken, overtok hun et selskap som tidligere var eid av Amirs bror, og startet egen advokatvirksomhet gjennom dette selskapet.

Politiet sendte umiddelbart innvendinger til Nedre Romerike tingrett, mot oppnevningen av kvinnen som forsvarer i Lime-saken, og viste til hennes tilknytning til Amir Mirmotahari og hans selskap.

Driver for egen regning og risiko

Kvinnen svarte i brev til tingretten at hun bestred at det forelå adgang til å reise innsigelser mot oppnevningen. Hun viste til at hun hadde startet egen advokatpraksis halvannen måned tidligere, som ikke hadde tilknytning til hennes tidligere sjef.

«Jeg kan således ikke se at det på noe måte er grunnlag for å reise innsigelse mot oppnevningen. Det foreligger ingen personlige, økonomiske eller annen form for interesse mellom undertegnede og siktede eller til Amir Mirmotaharis bror», skrev hun i en e-post til tingretten.

«Undertegnede driver egen advokatpraksis for egen regning og risiko. Advokat mirmotahari har ingen involvering eller rolle i undertegnede firma», skrev hun i en ny e-post senere.

På dette grunnlaget fikk hun beholde rollen som forsvarer i den omfattende Lime-saken.

Frikjent i tingretten

Amir Mirmotahari ble et par år senere tiltalt og dømt til elleve år i fengsel for en rekke kriminelle forhold. I forbindelse med senere politietterforskninger av Mirmotahari i 2019, ble politiet oppmerksom på det de mente var bevis på at kvinnen som tok over forsvarerrollen, i prinsippet var under ledelse og eierskap av Mirmotahari.

I den forbindelse ble hun tiltalt for å ha oppgitt falsk informasjon til tingretten.

Saken ble behandlet i Follo og Nordre Østfold tingrett som i juni 2022 frifant kvinnen. Påtalemyndigheten anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet til Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten: Ikke i tvil

I motsetning til tingretten er ikke lagmannsretten i tvil om at den tiltalte advokaten forstod at firmaet i realiteten ble eiet og drevet av hennes tidligere sjef, Amir Mirmotahari, og at hun forsettlig forklarte seg falsk i brevet til Nedre Romerike tingrett.

«Lagmannsretten fester ikke lit til at tiltalte, som utdannet jurist og praktiserende advokat, verken skal ha fulgt med på økonomien, satt seg inn i regnskapet hun undertegnet, kjente til eller oppdaget at Mirmotahari tok betydelige beløp ut av selskapet, eller aksepterte å overføre selskapet til Maktabi uten reell godtgjørelse», følger det av lagmannsrettens vurdering.

«Når det gjelder anførselen om at tiltalte eventuelt først etter brevet til tingretten 22. oktober 2014 forstod at Mirmotahari eide og drev selskapet, finner lagmannsretten trygt å kunne utelukke et slikt alternativ», følger det videre.

Varsler anke

Prosessfullmektig for den tiltalte kvinnen, Nicolai Skjerdal, varsler at den tidligere advokaten vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

- Min klient tar dommen tungt. Hun er klar på at hun ikke har ment å gjøre noe galt i anledning den aktuelle begjæringen om forsvareroppnevnelse tilbake i tid. Vi vil anke dommen til Høyesterett, og temaer for anken vil trolig omfatte både rettsspørsmål under skyldvurderingen og straffutmålingen, sier han til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS