Advokat og partner i Elden, Thomas Skjelbred, prosederte på vegne av Rune Breili i Agder lagmannsrett

JU§NYTT

Lagmannsretten snur: Arkitekt Rune Breili dømt for grov korrupsjon

– Dommen legger listen for å overtre korrupsjonsbestemmelsen svært lavt. Det gjør at vanlige folk bør søke råd før de yter vennetjenester eller stiller opp for relasjoner som innehar offentlige stillinger, sier Breilis forsvarer i saken, Thomas Skjelbred. Han vil råde sin klient til å anke saken til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Økokrims tiltale

  • Økokrim satte 30. april 2020 Harald Svendsen, født 14. juni 1952, og Rune Breili, født 17. mars 1964, under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av: Straffeloven 1902 § 276 b første ledd jf. annet ledd jf. § 276 a første ledd bokstav a jf. bokstav b for å ha gitt eller mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling.
  • Ved tilleggstiltalebeslutning 15. mai 2020 ble Harald Svendsen også tiltalt for overtredelse av: Straffeloven § 171 for å ha utøvd eller bistått ved utøving av offentlig myndighet og grovt brutt sin tjenesteplikt.

Høyesterett avgjorde i fjor sommer at lagmannsrettens frifinnelse av Harald Svendsen og Rune Breili, var bygget på uriktig lovanvendelse. Nå har Agder lagmannsrett avsagt ny dom i saken, denne gang til ugunst for de tiltalte.

Saken dreier seg om forholdet mellom arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder i Tjøme Kommune, Harald Svendsen, og en rekke omstridte byggetillatelser i strandsonen på Tjøme.

Økokrim satte i 2020 Svensen og Breili under tiltale ved Vestfold tingrett for å ha gitt eller mottatt en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling.

Svendsen ble i tillegg tiltalt for overtredelse av straffeloven §171 for å ha utøvd eller bistått ved utøving av offentlig myndighet og grovt brutt sin tjenesteplikt.

Dømt for grov korrupsjon

Bakgrunnen for tiltalen var at Svendsen mottok arkitekttjenester i form av råd, forslag til utforming og tegninger fra arkitekt Breili, helt vederlagsfritt.

Etter at de tiltalte var blitt dømt i tingretten og senere frifunnet i lagmannsretten, avgjorde Høyesterett at feil i lovanvendelsen medførte at saken skulle behandles på nytt i Agder lagmannsrett.

Nå har lagmannsretten på ny avsagt dom i saken.

Breili er dømt til ni måneders fengsel, og Svendsen til elleve måneders fengselsstraff. Videre inndras 30.000 kroner fra Svendsen, som følge av rettens verdiantydning av tjenestene han mottok.

Mangel på bestikkelse

Advokat og partner i Elden, Thomas Skjelbred, var Breilis forsvarer i saken for lagmannsretten. Han mener det foreligger helt prinsipielle mangler i dommen.

–Forarbeidene til loven sier at det du gjør som privatperson faller utenfor hva som er straffbar korrupsjon. Denne saken handler om to personer som har hjulpet hverandre på fritiden, sier Skjelbred til Advokatbladet

– Relasjonen har absolutt en side til habilitetsspørsmål, men for at det skal være straffbar korrupsjon må det foreligge et bestikkelsesforhold, et ønske om å påvirke noe, sier Skjelbred.

Det mener han ikke foreligger i denne saken.

– Det konstateres i saken at det ikke er gitt noen fordeler eller motytelser til Breili eller hans klienter som ingen andre har fått. Fraværet av slike fordeler legger opp til en objektiv tilnærming hvor veldig mange mennesker i Norge vil kunne bryte korrupsjonsbestemmelsen, mener han.

– Er korrupsjonsbestemmelsen basert på en helt objektiv norm, og eventuelt hvilket handlerom ligger det utover helt alminnelige gaver for private relasjoner? Kan en advokat og en dommer som er gift og tilhører samme kommune, gi hverandre gaver til jul? Hvor går grensen, spør Elden-advokaten.

Tillatelse i strid med sterke offentlige interesser

Spørsmålet for Agder Lagmannsrett var om Breili har gitt og Svendsen har mottatt en fordel, om den er gitt i anledning Svendsens stilling, om fordelen er utilbørlig, og om overtredelsen - dersom vilkårene er oppfylt - er grov.

«Avsløringene av den altfor nære og klart uakseptable forbindelsen mellom Breilis arkitektfirma og bygningsavdelingen i Tjøme kommune, sett i sammenheng med kommunens svært liberale praksis i saker om tiltak i strandsonen i strid med rikspolitiske retningslinjer, har ledet til sterke mistanker om korrupsjon og undergravd tilliten til behandlingen av byggesaker i kommunen», følger det av lagmannsrettens dom.

«Harald Svendsen hadde en helt sentral rolle i beslutningsprosessen med reell mulighet for å påvirke utfallet av byggesøknader. Han hadde gjennom sin stilling betydelig innflytelse over strandvernet, og korrupsjonen hadde (...) et klart illojalt preg i forhold til hans overordnede i kommunens administrasjon og politiske ledelse», følger det videre.

«At Svendsen mottok vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili også i 2009 og 2012, medfører at gratistjenesten i 2010 inngikk i et mønster».

Strengere straff for Svendsen

Lagmannsretten la ikke vekt på den lange tiden det har gått fra korrupsjonshandlingene fant sted ved straffeutmålingen, men skjerpet straffen i forhold til tingrettens dom.

Straffen endte derfor på elleve måneders ubetinget fengsel for Harald Svendsen i tillegg til en inndragelse på 30.000 kroner, og ni måneders fengselsstraff for Rune Breili. Begge må betale saksomkostninger på 25.000 kroner hver.

«Det er grunn til å bedømme Svendsens lovbrudd noe strengere i korrupsjonssaken. Lagmannsretten legger vekt på at det var Svendsen som initierte bestikkelsen ved å be om bistand til å utarbeide byggesøknaden, og som ved dette misbrukte sin posisjon og stilling», følger det av lagmannsrettens dom.

Skjelbred er kritisk til lagmannsrettens vurdering av straffeutmålingen.

– Straffen er alt for streng. Det overrasker meg at lagmannsretten velger å skjerpe straffen, selv over det som fulgte av tiltalen, ett år etter samme lagmannsrett mente det ikke forelå et straffbart forhold, sier han.

Vurderer anke

Nå vil Skjelbred og hans klient gå grundig gjennom dommen, før de bestemmer seg om dommen skal ankes til Høyesterett.

– Vi vurderer absolutt å anke saken. Det er Breili som får endelige ordet, men jeg vil anbefale han å anke denne saken, sier Skjelbred.

Han forteller at hans klient er skuffet over dommen.

– Han synes dette er svært tungt, og kjenner seg ikke igjen i lagmannsrettens beskrivelser. Han oppfatter at han har hjulpet en venn og hatt denne relasjonen, og har ikke forsøkt å bestikke noen overhodet, sier han.

Powered by Labrador CMS