Advokat og daglig leder i Elden, Anders Brosveet, prosederte på vegne av de to korrupsjonstiltalte i Høyesterett.
Advokat og daglig leder i Elden, Anders Brosveet, prosederte på vegne av de to korrupsjonstiltalte i Høyesterett.

Høyesterett opphever korrupsjons-frifinnelsen i Tjøme-saken

Lagmannsretten bygde på uriktig lovanvendelse da de stilte et krav om årsakssammenheng mellom Harald Svendsens stilling som byggesaksleder og arkitekttjenestene han mottok fra sivilarkitekt Rune Breili, ifølge Høyesterett. Nå må Tjøme-saken behandles på nytt.

Publisert

Da sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen i Agder lagmannsrett ble frifunnet for grov korrupsjon like før jul, mente økokrim-sjef Pål Lønseth at lagmannsretten hadde tolket korrupsjonsbestemmelsens vilkår «i anledning stilling» uriktig.

Frifinnelsen ble anket til Høyesterett, og mandag kom avgjørelsen om at lagmannsrettens dom blir opphevet som følge av uriktig lovanvendelse.

Lagmannsretten stilte uriktig krav om årsakssammenheng

Saken dreier seg om forholdet mellom arkitekt Breili og tidligere byggesaksleder Svendsen, og en rekke omstridte byggetillatelser i strandsonen på Tjøme.

Uten å kreve betaling for det, hadde Breili gitt arkitekttjenester til en verdi av 28.000 kroner til Svendsen, som var leder av byggesaksavdelingen i tidligere Tjøme kommune. Avdelingen behandlet byggesaker fra arkitektfirmaer som arkitekten arbeidet for.

For dette ble de to i Vestfold tingrett dømt til åtte måneders fengsel.

I forbindelse med ankesaken i Agder lagmannsrett ble forholdet mellom Breili og Svendsen inngående drøftet. Loven krever for domfellelse at en fordel er gitt «i anledning av» mottakerens stilling. Det er dermed krav om en tilknytning eller sammenheng av en viss styrke mellom ytelsen av en fordel og stillingen som mottakeren har.

Lagmannsretten kom til at det ut fra det strenge beviskravet i strafferetten ikke kunne utelukkes at tjenestene ble gitt til byggesakslederen som privatperson uten å ha noen sammenheng med hans stilling. Begge de korrupsjonstiltalte ble derfor frifunnet.

Uriktig lovtolkning

Denne avgjørelsen bygde på en uriktig lovtolkning, mener Høyesterett, som enstemmig har opphevet dommen fra lagmannsretten.

- Loven stiller etter mitt syn ikke et krav om årsakssammenheng mellom ytelsen av en fordel og mottakerens stilling. Det er dermed ikke et vilkår at det må kunne utelukkes at en fordel ville blitt gitt selv om mottakeren ikke hadde hatt den aktuelle stillingen, skriver førstvoterende dommer Bergh.

Med det strenge strafferettslige beviskravet har retten ikke kunnet utelukke at arkitekttegningene ville blitt gitt til Svendsen uavhengig av hans stilling, understrekes det.

- Retten skulle i stedet, slik jeg har påpekt, vurdert om de faktiske omstendighetene som ble funnet bevist, var slik at det forelå en tilstrekkelig sterk og tydelig tilknytning mellom tjenestene og Svendsens stilling. Dersom en slik sammenheng ble konstatert, skulle retten, som ledd i vurderingen av subjektiv skyld, tatt stilling til om Breili og Svendsen var kjent med disse faktiske omstendighetene, skriver Bergh.

Ettersom Høyesterett med dette opphever den frifinnende dommen, må korrupsjonssaken nå behandles på nytt i lagmannsretten.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS