Managing partner i Elden Advokatfirma, Anders Brosveet, prosederte saken i Høyesterett

JU§NYTT

Høyesterett senker straffenivået ved promillekjøring med elsparkesykkel

Mannen som ble stoppet med 0,8 i promille, ble i Oslo tingrett dømt til tap av førerretten i ett år og til å betale en bot på 70.000 kroner. Nå har Høyesterett fastsatt straffen: 15.000 kroner i bot og ingen tap av førerrett.

Publisert

Det har lenge vært uklart hva som skal være utgangspunktet for straffen ved promillekjøring på elsparkesykkel. Sanksjonene har variert fra domstolene, og det ble etterlyst en oppklaring fra Høyesterett fra flere hold.

Tidlig i januar startet saken der Høyesterett skulle gi en etterlengtet avklaring på området. Saken gjaldt en mann i 20-årene som en sen sommerkveld i 2022 ble stoppet på en elsparkesykkel med 0,8 i promille.

I Oslo tingrett ble mannen dømt til å betale halvannen månedslønn i bot, og mistet førerretten i ett år. Tingretten tok utgangspunkt i reglene ved promillekjøring i bil. Saken ble anket til lagmannsretten som forkastet anken, under dissens.

Torsdag falt avgjørelsen fra Høyesterett. Straffen skulle vise seg å bli langt mildere enn hva tingretten hadde fastslått i samme sak.

– Høyesterett tar utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt. Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier mannens forsvarer, Anders Brosveet.

– Vesentlig lavere risiko enn bilkjøring

Promillekjøring med elsparkesykkel er underlagt det samme regelverket i vegtrafikkloven som kjøring med tyngre kjøretøyer som bil. Høyesterett kom imidlertid til at forskjellen i skadepotensial tilsa en vesentlig mildere reaksjon når det dreier seg om bruk av elsparkesykkel enn når det gjelder bilkjøring.

Sakens parter

  • A (advokat Anders Morten Brosveet)
  • Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tage Henningsen)

Høyesterett tok utgangspunkt i at risokobetraktninger for bruk av elsparkesykkel med promille taler for en vesentlig mildere straff enn promillekjøring med bil.

Blant annet ble det trukket frem at bruken av elsparkesykkel er forbundet med vesentlig lavere risiko enn bilkjøring, og at risikoen i hovedsak er knyttet til brukeren selv, og i mindre grad til personer i omgivelsene rundt.

Etter en samlet vurdering kom et enstemmig Høyesterett til at bot alene var rett straff i saken. Videre senket de utgangspunktet for størrelsen på boten.

«Boten bør settes lavere enn normalnivået på 1,5 brutto månedslønn, som gjelder ved promillekjøring med bil. Ved bruk av elsparkesykkel med promille rundt det nivået det er tale om her, bør bøtenivået – når forholdet er tilstått – etter mitt syn i utgangspunktet ligge på 15 000 kroner», skriver førstvoterende Erik Thyness.

Åpner for tap av førerrett

Ved spørsmålet om tap av førerrett la Høyesterett til grunn at det må antas at det var bilkjøring som var i tankene, da reglene om tap av førerrett ble gitt.

«Samtidig legger jeg til grunn at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel med en promille rundt nivået i saken her – 0,8 – neppe er større enn ved bilkjøring med en promille opp mot 0,5, noe som normalt ikke medfører tap av føreretten, jf. tapsforskriften § 3-1 første ledd».

«Videre peker jeg på at det er vanskelig å se noe grunnlag for å anta at en person som kjører elsparkesykkel med en slik promille, generelt vil være mer tilbøyelig enn andre til å kjøre bil med promille», skriver Thyness.

Avslutningsvis ble det presisert at reglene om tap av førerrett fremdeles vil komme til anvendelse ved bruk av elsparkesykler, dersom promillen er høyere.

«Dette står ikke i motsetningsforhold til min konklusjon, som bygger på at det følger av regelverket – riktig tolket – at det normalt ikke skal ilegges tap av førerett for motorvogn ved bruk av elsparkesykkel når promillen er så vidt lav i som i saken her», skriver førstvoterende.

Les hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS