Spørsmålet for Høyesterett var om foretakssammenslutningen ville hindre effektiv konkurranse i betydelig grad.

JU§NYTT

Høyesterett: Schibsted får kjøpe Nettbil

Konkurransetilsynet mener Schibsteds oppkjøp av Nettbil i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, da mediekonsernet også er majoritetseier i Finn. Høyesterett er uenig.

Publisert

I 2019 kjøpte det nordiske mediekonsernet, Schibsted ASA, aksjemajoriteten i Nettbil AS, som driver Nettbil.no - en markedsplass for auksjonssalg av bruktbiler fra privatpersoner til bilforhandlere.

Påfølgende år ble Schibsted pålagt å selge aksjene i Nettbil, av Konkurransetilsynet.

– Til hinder for effektiv konkurranse

Utfordringen var at Schibsted fra tidligere var majoritetseier i Finn AS, som blant annet selger rubrikkannonser for biler til salgs på Finn.no. Her vil enhver som ønsker å selge en bruktbil, både privatpersoner og forhandlere, kunne kjøpe annonseplass.

Konkurransetilsynet mente Schibsteds oppkjøp ville hindre effektiv konkurranse mellom Finn, Nettbil og private forhandlere.

Schibsteds klaget på vedtaket, men Konkurranseklagenemnda opprettholdt beslutningen. Mediekonsernet reiste søksmål til Gulating lagmannsrett, og nedla påstand om at vedtaket skulle oppheves.

Lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak, da de mente det ikke var sannsynliggjort at oppkjøpet ville føre til at Finn sine priser ville øke, eller at utviklingen av de to markedsplassene ville stoppe opp.

Konkurransetilsynet anket dommen til Høyesterett

§ 16. Inngrep mot foretakssammenslutninger mv.

Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes. Forbudet kan omfatte utfyllende bestemmelser som er nødvendige for at formålet med forbudet blir oppnådd

– Virkningen må være kvalifisert

Det rettslige utgangspunktet for Høyesteretts vurdering var om foretakssammenslutningen i «betydelig grad hindrer effektiv konkurranse», etter konkurranseloven §16.

«Spørsmålet i saken er om foretakssammenslutningen «vil» hindre effektiv konkurranse i betydelig grad. Et bekreftende svar krever sannsynlighetsovervekt for at slike hindringer vil inntre. En mulighet er altså ikke nok», skriver førstvoterende Wilhelm Matheson.

«Kravet om at virkningen må være «betydelig» innebærer at virkningen må være kvalifisert og derfor ligge over en viss terskel. Denne terskelen kan ikke angis generelt eller eksakt, men må vurderes konkret».

– Ikke samme produktmarked

Etter en omfattende vurdering av blant annet betydningen av prisforskjeller, en markedsavgrensning og en konkurranseanalyse, kom Høyesterett frem til at selskapenes produkter ikke er i det samme relevante produktmarkedet.

Partene i saken

  • Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Lisa-Mari Moen Jünge – til prøve) (Rettslig medhjelper: advokat Pål Erik Wennerås)
  • Schibsted ASA (advokat Håkon André Cosma Størdal – til prøve) (Rettslig medhjelper: advokat Stephan Lange Jervell)

«Bakgrunnen for dette er at en analyse basert på kvalitative forhold ikke med tilstrekkelig grad av sannsynlighet viser at produktene er nære nok til å være substitutter», skriver førstvoterende.

Høyesterett la til grunn at tilbudet på Finn.no er begrenset til en rubrikkannonsetjeneste for salg av bruktbil, mens annonsetjenesten kun er en liten det av Nettbils tilbud. Nettbils tjeneste er overtakelse av alt salgsarbeid og selve biltransaksjonen.

Videre pekte Høyesterett på flere ulikheter ved selskapenes produkter, og en betydelig prisforskjell. Heller ikke andre forhold som Konkurransetilsynet la frem ble vektlagt.

Høyesterett konkluderte med at Schibsteds oppkjøp av Nettbil ikke hindrer effektiv konkurranse, og opphevet Konkurransetilsynets vedtak.

Les hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS