Disse endringene i tvisteloven gjelder fra nyttår

Nytt år innebærer også nye regler i tvisteloven. 

Publisert

Sentrale deler av lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.) trådte i kraft 1. juli 2023. 

Dette gjelder blant annet endringene i tvisteloven § 8-3 for å legge til rette for at flere saker løses ved rettsmekling og senkningen av terskelen for ankenektelse i lagmannsretten etter § 29-13 andre ledd. Disse endringene er nærmere omtalt her. 

Det som trer i kraft 1. januar 2024 er – foruten endringen i domstolloven § 146 om avbrytelse av frister gjennom Aktørportalen (nærmere omtalt her) – tvisteloven § 4-2 (Overføring av sak til saklig kompetent domstol), § 6-2 andre ledd bokstav d, § 6-6 tredje ledd nytt fjerde punktum, § 6-11 andre ledd første punktum, § 6-13 tredje ledd nytt andre punktum, § 6-14 fjerde ledd syvende punktum (Behandlingen i forliksrådet).

Flere nye regler

Videre § 9-4 (Saksstyring. Plan for den videre behandling), § 9-10 (Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg), § 10-2 nytt tredje og fjerde ledd (presisering av preklusjonsreglene for småkravprosessen), § 10-4 første ledd (justering av fristen for avvikling av småkravsaker), § 18‑2 andre ledd nytt andre punktum (varigheten av litispendensvirkningen etter at sak er innstilt i forliksrådet), § 19-4 andre ledd første punktum (utvidelse av måten rettsavgjørelser kan avsies på), § 20-12 (Statens ansvar for partenes sakskostnader), ny § 22-6 a (Bevisforbud om interne straffesaksopplysninger)  og ny § 36-3 a (Innledning til vitneavhør mv. i barnevernssaker med skjult adresse).

Endringene har også foranlediget enkelte tilpasninger i andre bestemmelser, og det er gjort noen språklige endringer som ikke innebærer realitetsendringer.

Overgangsregler

Endelig er det gitt følgende overgangsregler:

«Endringene i tvisteloven § 4-2, § 9-10, § 9-16 første ledd første punktum og § 10-4 første ledd får ikke anvendelse for saker som er reist før 1. januar 2024.

Endringene i tvisteloven § 18-2 andre ledd nytt andre punktum får ikke anvendelse for saker som er innstilt før 1. januar 2024.

Endringene i tvisteloven § 20-12 får ikke anvendelse for krav som er satt fram for domstolen før 1. januar 2024.»

Det sentrale lovforarbeidet er Prop.34 L (2022–2023) Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.).

Powered by Labrador CMS