JU§NYTT

Disse lovendringene trådte i kraft i sommer

Viktige endringer har skjedd i tvisteloven, folketrygdloven, helselovgivningen og aksjelovgivningen. Dette og mer er sommerens lovnytt!

Publisert

1. juli trådte en rekke lover og endringslover i kraft, deriblant første del av om lov om endringer i tvisteloven (LOV-2023-05-11-13).

Loven innebærer en rekke endringer, og her får du oversikt over de viktigste.

§ 3-8 Rettens fastsetting av prosessfullmektigens godgjøring

Nytt tredje lyder:

«Dersom en parts krav på sakskostnader etter kapittel 20 klart overstiger det som synes å være nødvendig i saken, skal retten i avgjørelsen gjøre parten oppmerksom på adgangen til å be om at retten fastsetter prosessfullmektigens godtgjøring etter første ledd, og fristen etter annet ledd.»

Retten skal altså etter omstendighetene gjøre en part oppmerksom på adgangen til å be om at retten fastsetter prosessfullmektigens godtgjøring.

Rettsmekling

§ 8-3 er endret. Første ledd lyder nå: «Retten skal beslutte at det skal foretas rettsmekling etter §§ 8-4 til 8-6 når den finner at saken egner seg for det. Rettsmekling kan foretas i stedet for eller i tillegg til mekling etter § 8-2.»

Tidligere stod det «kan» beslutte. Det er ikke lenger et vilkår for å beslutte rettsmekling mot partenes vilje at «særlige grunner» tilsier det.

Utmåling av erstatning for sakskostnader

I § 20-5 tredje ledd fjerde punktum er det tatt inn en regel om at utgiftspostene skal begrunnes i sakskostnadsoppgaven. Etter femte ledd kan retten prøve poster i kostnadsoppgaven selv om motparten har godkjent dem.

Det kreves ikke lenger at partene skal gis adgang til å uttale seg dersom retten overveier å nedsette kravet uten innsigelse fra motparten (§ 20-5 femte ledd andre punktum oppheves). Partene er gitt anledning til å uttale seg om postene i sakskostnadsoppgaven ved at postene begrunnes etter regelen i tredje ledd fjerde punktum.

Nektelse

Nytt § 29-13 andre ledd første punktum lyder: «Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner at det er klar sannsynlighetsovervekt for at anken ikke vil føre fram.»

NB! Den nye formuleringen innebærer at terskelen for å nekte anker fremmet, er senket. Men selv om det ikke lenger kreves «høy grad av sikkerhet» for å nekte en anke fremmet, kreves det en del mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt for at anken ikke vil føre frem. Vilkåret skal altså fortsatt tolkes relativt strengt.

Det er ikke gitt overgangsbestemmelser. Spørsmålet er derfor når skjæringstidspunktet for å anvende den nye regelen er - avgjørelsestidspunktet for lagmannsrettens avgjørelse eller når rettergangsskritt ble foretatt.

Skoghøy, Tvisteløsning, 4. utgave, punkt 1.9.4 på side 96-97, synes å mene at skjæringstidspunktet må være når rettergangsskrittet ble foretatt. Men det kan argumenteres for at lagmannsretten skal anvende de prosessregler som gjelder på avgjørelsestidspunktet, det vil si når silingsbeslutningen treffes.

Nytt § 29-13 fjerde ledd andre punktum lyder: «Slikt varsel kan bare gis inntil den videre saksforberedelse er tatt opp med partene etter § 29-14 tredje ledd, og inntil to måneder etter at lagmannsretten mottok ankesaken.» Dette innebærer at fristen for varsel er utvidet fra én til to måneder.

I tillegg trådte endringene i jordskifteloven i kraft 1. juli 2023.

Flere tviste-endringer i vente

Ytterligere endringer i tvisteloven trer i kraft ved årsskiftet, deriblant tvisteloven § 9-4 (Saksstyring. Plan for den videre behandling), § 9-10 (Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg), § 9-16 (Endring i krav, påstand, påstandsgrunnlag og bevis), § 10-2 (Saksforberedelsen), ny § 22-6 a om bevisforbud om interne straffesaksopplysninger og ny § 35-6 a om vitneavhør mv. i barnevernssaker med skjult adresse.

Domstolloven § 146 andre ledd nytt fjerde punktum: «Når bruk av bestemte elektroniske løsninger i skriftlig kommunikasjon med domstolene er obligatorisk etter § 197 a tredje ledd, skal fristen avbrytes ved bruk av de elektroniske løsningene.»

Det er ikke bare under Justis- og beredskapsdepartementet det har skjedd lovendringer i sommer.

Olje- og energidepartementet

Lov om endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll) - LOV-2023-04-21-7.

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.) - LOV-2023-03-03-2. Det er endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, pasientskadeloven og folketrygdloven.

Endringene skal gi et mer ensartet regelverk for de klagenemndene som Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er sekretariat for. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda med Helseklage som sekretariat, har fått lovhjemmel for innhenting av taushetsbelagte opplysninger uten samtykke fra skadelidte.

De aktuelle offentlige og private instansene skal utlevere taushetsbelagte opplysninger. Det er også endringer i folketrygdloven knyttet til Helseklages behandling av klager over Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester mv.

Helseklage har i slike saker fått lovhjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra andre offentlige og private instanser uten samtykke fra den opplysningene gjelder. Helfo hadde fra før slik hjemmel. Taushetspliktreglene som gjelder for Helfo, skal også gjelde for Helseklage i saker etter folketrygdloven. Endringene skal bidra til effektivisering av saksbehandlingen i NPE, Helseklage og enkelte av nemndene, og i administrasjon av nemndene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lov om endringer i folketrygdloven (adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon) LOV-2023-05-11-12. I § 8-7 er muligheten for å skrive ut sykmelding etter elektronisk konsultasjon lovfestet.

Det er gitt tydelige rammer for kriterier som skal være oppfylt for å kunne sykmelde etter e-konsultasjon, blant annet at pasienten og pasientens diagnose må være kjent for legen, legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og legen må anse det som faglig ansvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Rammene innebærer blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde ved e-konsultasjon ved kroniske tilstander og ved forlengelse av sykmeldinger. Særbestemmelse i § 8-7 femte ledd åpner for sykmelding ved e-konsultasjon dersom legen vurderer det som nødvendig for å unngå spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) - LOV-2021-06-11-84, delt ikraftsetting 1.1.2022, 1.7.2023 og Kongen bestemmer.

Lov om endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde til tang og tare) - LOV-2023-05-26-15.

Barne- og familiedepartementet

Barnevernsloven – lov 18. juni 2021 nr. 97. Loven trådte i kraft 1. januar 2023, med unntak av § 2-6 og § 15-7 fjerde ledd. Paragraf 15-7 fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2023.

Bestemmelsen innebærer at barnevernstjenesten ikke kan plassere barn i ordinære fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget.

Bufetat kan fortsatt benytte private tjenesteytere i sitt tilbud av spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. Bestemmelsen er ikke til hinder for at kommunen kan kjøpe enkelttjenester som hjelpetiltak, avlastningstiltak og veiledning til fosterhjem fra private tjenesteytere

Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i yrkestransportloven - LOV-2023-05-26-16 (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr) har gjeninnført krav om fagkompetanse for å få tildelt drosjeløyve (§ 9 første ledd).

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av yrkestransportloven, kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr (§ 40a). Endringene i § 5 og § 37a trådte i kraft straks.

Powered by Labrador CMS