Saken ble behandlet av Høyesterett i avdeling.

JU§NYTT

Høyesterett: Mann dømt til 45 dagers fengsel etter at varmluftpistol forårsaket brann

Et mislykket forsøk på å tine et frossent vannrør førte til brann i en bygård, og resulterte i at en 62-årig tømrer ble dømt til 45 dagers fengsel. Høyesterett peker på at mannens handlemåte innebar en betydelig risiko for skader.

Publisert Sist oppdatert

En 62 år gammel tømrer ble i februar 2021 kontaktet av en nabo i bygården, som ønsket hjelp til å tine opp et frossent vannrør. Mannen, som fungerte som en frivillig vaktmester for de øvrige beboerne, ønsket å hjelpe. Han plasserte derfor en varmluftpistol mot røret før han forlot stedet.

To timer senere oppstod det brann i bygården som bestod av tre boligseksjoner og to næringsseksjoner. Rapportene fra åstedet viste at det var utvilsomt at brannen startet ved at varme fra varmluftpistolen førte til at nærliggende treverk tok fyr.

Anket - fikk strengere straff

I Sogn og Fjordane tingrett ble mannen dømt til betinget fengsel i 20 dager og bot på 20.000 kroner, for å på en graverende måte ha overtrådt bestemmelsen om at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §5 første ledd.

De mente likevel at vilkåret i straffeloven §190 annet ledd om hå ha handlet på en «graverende måte», ikke var oppfylt.

Mannen anket saken til Gulating lagmannsretten, som fant at han hadde opptrådt grovt uaktsomt, og at bruddet var graverende.

Sakens parter

  • A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot
  • Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Sakens dommere:

  • Førstvoterende dommer Wenche Elizabeth Arntzen
  • Dommer Hilde Indreberg
  • Dommer Henrik Bull
  • Dommer Espen Bergh
  • Dommer Borgar Høgetveit Berg

Straffet ble hevet til 30 dagers fengsel, basert på «en helhetsvurdering der det tas hensyn til farepotensiale med denne type bruk av en varmluftpistol, tiden tiltalte var fraværende, type hus og bebyggelse, faren for andre menneskers liv, og at det ikke bare er tale om en ubevisst uaktsomhet».

Mannen anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

Hever straffen til 45 dager

Straffeutmålingen tar utgangspunkt i straffeloven §190 annet ledd som sier at strafferammen for den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer brann- og eksplosjonsvernloven § 5, er fengsel inntil to år.

«Saksforholdene ved graverende overtredelser av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven §5, vil være svært forskjellige. Selv om allmennpreventive grunner står sterkt, er det derfor vanskelig å angi et generelt utgangspunkt for straffutmålingen. Ved utmålingen av straffen vil både skaderisikoen og skadepotensialet stå sentralt», innleder førstvoterende Wenche Elizabeth Arntzen.

Ved straffeutmålingen vektlegger Høyesterett «den åpenbare skaderisikoen ved å la en varmluftpistol, som er beregnet på håndholdt bruk, være påslått over lengre tid uten tilsyn». Videre legger de vekt på det betydelige skadepotensialet ved en eventuell brann.

Også de økonomiske skadene, som er anslått til nærmere 19 millioner kroner, trekker i skjerpende retning.

Førstvoterende konkluderer med at det er snakk om en alvorlig overtredelse, hvor det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn. På det grunnlag fastslår Høyesterett at det bør reageres med en ubetinget fengselsstraff, som i utgangspunktet bør settes til fengsel i 60 dager.

De gir imidlertid 15 dagers fradrag på grunn av lang saksbehandlingstid, og konkluderer derfor enstemmig med fengsel i 45 dager.

Les dommen i sin helhet her!

Powered by Labrador CMS