Illustrasjonsfoto:

JU§NYTT

Nå kan frister kun avbrytes gjennom Aktørportalen

Avgjørelsen hvor Høyesterett kom til at innføringen av obligatorisk bruk av Aktørportalen ikke utelukker at advokater og fullmektiger leverer anker per ordinær post med fristavbrytende virkning, er nå blitt rettshistorie.

Publisert Sist oppdatert

Ved lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.) fikk domstolloven § 146 andre ledd et nytt fjerde punktum med denne ordlyden:

«Når bruk av bestemte elektroniske løsninger i skriftlig kommunikasjon med domstolene er obligatorisk etter § 197 a tredje ledd, skal fristen avbrytes ved bruk av de elektroniske løsningene.»

Denne lovendringen trer i kraft 1. januar 2024. 

Den innebærer – kort sagt – at advokater og autoriserte advokatfullmektiger i saker der det er obligatorisk å bruke Aktørportalen for å kommunisere med domstolene, må avbryte frister gjennom Aktørportalen.

Gjermund Aasbrenn

Gjermund Aasbrenn er stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har vært førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig i Arntzen de Besche, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett, utreder i Høyesterett og konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Aasbrenn er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Kreves signatur og oversendelse

Avgjørelsen i HR‑2019‑231-A – hvor Høyesterett i avsnitt 45–53 kom til at innføringen av obligatorisk bruk av Aktørportalen ikke utelukker at advokater og autoriserte advokatfullmektiger leverer anker per ordinær post med fristavbrytende virkning – blir dermed rettshistorie.

Merk at det stadig ikke er tilstrekkelig at det aktuelle prosesskrivet blir lastet opp på Aktørportalens server. Dokumentet må også signeres og sendes i Aktørportalen for å få fristavbrytende virkning.

Ved tekniske problemer kan imidlertid fristen avbrytes per e-post, etterfulgt av innsendelse i Aktørportalen. 

Dette er nærmere forklart slik i Prop.34 L (2022–2023) Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.) s. 87:

«Som flere av høringsinstansene har påpekt, bør det ved teknisk svikt i Aktørportalen være anledning til å avbryte fristen på annet vis. Mens det etter gjeldende rett er anledning til å avbryte fristen både per post og per e-post, mener departementet at aktørene bare skal kunne benytte e-post til å avbryte frister når Aktørportalen ikke fungerer. Da behøver ikke domstolene å ta høyde for at et fristavbrytende prosesskrift kan være på vei i posten.

Inneholder prosesskrivet personsensitive opplysninger og løsningen for å sende dokumentet per e-post ikke er betryggende, mener departementet det må være tilstrekkelig for fristavbrudd at advokaten per e-post informerer om at fristen avbrytes, men at driftsforstyrrelser eller annen teknisk ustabilitet forhindrer advokaten fra å sende dokumentet inn i Aktørportalen. Dokumentet må da ettersendes i Aktørportalen når portalen igjen er i funksjon.»

Endring i ELSAM-forskriften

Det er på denne bakgrunn også gjort en endring i ELSAM-forskriften § 8. Ordlyden blir slik:

Ǥ 8.Fristavbrudd

Skal en prosesshandling foretas innen en frist, avbrytes fristen når prosesshandlingen er foretatt ved elektronisk innsendelse gjennom nettportalen. Dersom den elektroniske innsendelsen hindres eller vanskeliggjøres av driftsforstyrrelser eller annen teknisk ustabilitet i nettportalen, kan fristen avbrytes ved forsendelse til den aktuelle domstolens elektroniske adresse etterfulgt av elektronisk innsendelse gjennom nettportalen når driftsforstyrrelsen eller den tekniske ustabiliteten er opphørt.»

I statsrådsforedraget «presiserer [departementet] at ‘driftsforstyrrelser’ og ‘teknisk ustabilitet’ skal forstås vidt, slik at bestemmelsen gjelder for alle situasjoner hvor Aktørportalen er nede, herunder av rent tekniske årsaker eller på grunn av planlagte eller uplanlagte menneskeskapte driftsforstyrrelser».

Også endringen i ELSAM-forskriften § 8 trer i kraft 1. januar 2024.

Powered by Labrador CMS