Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler.

JU§NYTT

Arbeidsretten: Farmasøyter kan ikke kreve å forlate arbeidsstedet i spisepausen

Innebærer tariffavtalens regulering om at spisepausen er til arbeidstakers «frie disposisjon» en rett til å forlate apoteket? Nei, fastslo Arbeidsretten.

Publisert Sist oppdatert

«Saken var viktig for hele apotekbransjen, siden alle apotekkjedene har likelydende ordlyd i sine tariffavtaler», skrev BAHR på sine nettsider. De representerte saksøkte part, Norsk Medisinaldepot AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det sentrale spørsmålet i saken var om farmasøyter hadde en ubetinget rett til å forlate apoteket i spisepausen. Ordlyden i tariffavtalen sa at spisepausen skal være til arbeidstakers «fri disposisjon».

«Hvis arbeidstakersiden hadde vunnet frem med sine anførsler, kunne det i enkelte tilfeller betydd at noen apotek med kun en farmasøyt til stede måtte stenge hele apoteket i spisepausen eller at arbeidstidsordningene måtte legges helt om», skriver BAHR.

Vil disponere pausen fritt

Den saksøkende part, SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter), la ned påstand om at farmasøytene hadde rett til å disponere spisepausen på lik linje med annen fritid, og at det innebar retten til å forlate arbeidsstedet.

«Arbeidsmiljøloven §10-1 definerer arbeidstid som den tiden «arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver». Motsatt må «fri disposisjon» bety at farmasøytene ikke står til arbeidsgivers disposisjon i spisepausen. Dersom partene hadde ment at retten til å forlate arbeidsstedet i spisepausen var betinget av de faktiske omstendighetene på arbeidsplassen, måtte dette vært presisert i bestemmelsen», fremla saksøkende part som var representert av Arbeidsrettsadvokatene.

Partene i saken

  • SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter) ved advokat Harald Pedersen og advokatfullmektig Mathias Calmeyer Østvold i Arbeidsrettsadvokatene.
  • Norsk Medisinaldepot AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter ved advokatene Tor Olav Carlsen og Hannah Osberg Andresen i BAHR.

«Dersom den ansatte ikke får disponert pausen fritt, utgjør det et brudd på overenskomstens bestemmelse».

Begrenser ikke styringsretten

Saksøkte part, Norsk Medisinaldepot AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter, nedla påstand om å frifinnelse.

«I de aller fleste tilfeller får farmasøytene avviklet spisepause uten problemer. Men bestemmelsen begrenser ikke arbeidsgivers alminnelige styringsrett. Arbeidsgiver kan derfor pålegge farmasøyten å bli på arbeidsstedet når det er driftsmessige behov for det», mener parten.

«Det har vært fast praksis i 35 år for at farmasøyter ikke forlater arbeidsstedet når de er eneste farmasøyt på jobb. Denne praksisen har arbeidsgiver hatt god grunn til å innrette seg etter».

Ingen rett til å forlate apoteket

Arbeidsretten kom frem til at saksøkte part ble frifunnet.

«En ubetinget rett til å forlate arbeidsstedet i spisepausen ville medføre utfordringer i forhold til forutsetningen i apotekloven om at det alltid skal være en farmasøyt til stede i åpningstiden - utfordringer som i praksis vil kunne få mange av de samme konsekvensene for virksomheten som redusert arbeidstid», påpeker retten.

«Det er på denne bakgrunn mest nærliggende å forstå bestemmelsen som en presisering av at spisepausen skal gjennomføres uten avbrytelser, og at arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for dette».

Videre legger retten til grunn at partenes praksis støtter forståelsen av bestemmelsen, ved at det ikke er uvanlig at arbeidssituasjonen gjør at farmasøytene ikke kan forlate apoteket i spisepausen.

Det fremgikk blant annet fra et svar fra Norges Apotekerforening til en apoteker i 1999.

«I praksis betyr dette at dersom arbeidstaker ikke kan benytte sin spisepause slik arbeidstaker selv ønsker, men må være til stede på apoteket, skal arbeidstaker kompenseres for dette», het det i svaret.

Frifinnelse

Arbeidsretten kom enstemmig, syv mot null, til at tariffavtalen ikke kunne forstås på den måten at farmasøytene kunne forlate apoteket i spisepausen.

«Arbeidsretten konkluderer derfor med at arbeidsgiver frifinnes. Videre legges det til at arbeidsgiver i henhold til tariffavtalen innehar et særlig ansvar for å tilrettelegge for at farmasøytene har fri i spisepausen og kan forlate arbeidsstedet», avgjorde arbeidsretten.

Tor Olav Carlsen har tidligere vært juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

«Arbeidsgiversiden fikk i realiteten Arbeidsrettens medhold i at den praksis som NMD og apotekbransjen har hatt knyttet til avviklingen av pause kan fortsette», skriver BAHR på sine nettsider.

Kunne fått store konsekvenser

– Dommen bekrefter det arbeidsgiversiden hele tiden har ment, nemlig at farmasøytene ikke har noen ubetinget rett til å forlate apotekene i spisepausen, sier advokat i BAHR, Tor Olav Carlsen, til Advokatbladet.

Sammen med advokat Hannah Osberg Andresen, representerte han Norsk Medisinaldepot AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter, i saken.

– En dom med motsatt konklusjon kunne fått store konsekvenser for apotekbransjen i Norge, også for de arbeidstakergruppene som ikke var en del av søksmålet for Arbeidsretten, forteller han.

– Konklusjonen og domspremissene til Arbeidsretten innebærer for alle praktiske formål at den praksisen apotekkjedene har hatt når det gjelder praktisering av pauser kan fortsette.

Powered by Labrador CMS