Allerede i 2013 reiste Sivilombudsmannen kritikk mot fengslenes tilsynsråd.

- Tilsyn i fengsel er en dårlig vits

Ordningen med tilsynsråd i fengslene må reformeres, og det haster, skriver Bjørn Winquist i Jussbuss i dette innlegget.

Publisert

Forestill deg at det ikke fantes et fungerende kontrollorgan for regjeringen. At Stortingets tilsynsmyndighet var begrenset til et par årlige besøk på statsministerens kontor uten mulighet til å søke innsyn i dokumenter eller grave i hendelsesforløp. Dette er tilfellet i norske fengsler.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

En av de viktigste ordningene for å sikre tilsyn i fengslene funker ikke. Tilsynsrådene har mistet tiltro blant flere innsatte og rettshjelptiltak som jobber med rettigheter i fengslene.

Vi erfarer at innsatte opplever tilsynsrådene som fraværende, vanskelig å kontakte og sjeldent tilstede i fengslene. Ordningen må reformeres, og for hver dag dette utsettes, svekkes de innsattes rettssikkerhet. I fengslene er innsatte underlagt andres makt. Dette gjør fungerende tilsyn enda viktigere.

Bjørn Winquist er medarbeider i fengselsgruppa i Jussbuss.

Tilsynsråd uten klart mandat

Hver region under Kriminalomsorgsdirektoratet har et lovpålagt ansvar for å føre tilsyn med fengsler og friomsorgskontor. Dette fungerer likevel bedre i teorien enn i praksis.

Dagens tilsynsråd har ikke noe klart mandat, regelverk, ressurser eller kompetanse til å sikre et systematisk og jevnlig tilsyn. De har heller ikke innsynsrett i fengslenes hendelsesjournaler. Å sikre disse tilsynsrettighetene er viktig for å kunne titte forvaltningen i kortene og skjerpe dem.

I slutten av 2020 sendte den forrige regjeringen forslag til nye regler for tilsynsråd i kriminalomsorgen ut på høring. Lovarbeidet har likevel latt vente på seg, og det siste fra justisministeren er at det vil komme en proposisjon i løpet av året.

Jussbuss mener dette haster og at departementet må sette opp tempoet for å bedre de innsattes rettssikkerhet.

Ett tilsynsråd i hver region

I dag er det ett tilsynsråd i hver av kriminalomsorgens fem regioner.

«Det er fremsatt betydelig kritikk mot hvordan tilsynsrådene fungerer, blant annet fra Sivilombudsmannen. I en uttalelse fra 2013 påpeker ombudsmannen blant annet at tilsynsrådene har et uklart mandat og for dårlig opplæring, og at det synes å være forskjeller mellom de ulike tilsynsrådenes praksis som ikke er saklig begrunnet», heter det i en utredning av tilsynsrådene utført av professor Eivind Smith i 2020.

Velferd og rettigheter unntatt

I dag er det store variasjoner på tvers av regionene, og det fører i praksis til at en innsatt i Bergen fengsel behandles forskjellig fra en innsatt i Vadsø fengsel. Hvor man soner skal ikke være utslagsgivende for rettsikkerheten til den enkelte innsatte.

Det må komme på plass et klarere mandat for tilsynsrådene, en fast praksis og mer definerte arbeidsoppgaver. I tillegg inngår ikke velferd og rettigheter som en del av tilsynsrådets mandat, verken i dag eller i departementets forslag til nye regler.

Velferdsproblemer, herunder helsehjelp, er av stor betydning for de innsatte og man bør ha et fungerende tilsynsråd å henvende seg til dersom behandlingen i fengselet er utilfredsstillende.

- Glansbildet blekner

Det er godt dokumentert at det er store problemer med helsetilbudet i fengsel, og et fungerende tilsyn kan bøte på en del av disse problemene.

Det må sikres fortgang i den politiske prosessen for nye og bedre tilsynsråd. Det må inngå i en større offentlig debatt for å bedre soningsforholdene i norske fengsler.

Glansbildet om at norske fengsler er så gode, er i ferd med å blekne. Et fungerende tilsynsråd kan til en viss grad bidra til å snu denne utviklingen.

Powered by Labrador CMS