Illustrasjonsfoto:

Her er Talentpris-vinnernes beste råd for å sikre god ledelse i et advokatfirma

I 2023 byttet en fjerdedel av norske jurister arbeidsgiver. Halvparten oppga dårlig ledelse som hovedårsaken til jobb-byttet. Hva kjennetegner god og dårlig ledelse i advokatbransjen?

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaene Mageli, Wikborg Rein, Advokatene på Storkaia, Lund & Co, Wiersholm, Hjort og Thommessen har alle vunnet Advokatforeningens talentpris for sitt arbeid med å utvikle og beholde talenter.

Advokatbladet har snakket med de tidligere prisvinnerne som her deler sine beste tips til både ledere og medarbeidere i advokatbransjen. 

– Går på bekostning av fakturerbare timer

– Det finnes ingen quick fix som kan benyttes for å lære opp en nyansatt advokatfullmektig. Ting tar tid, sier Steinar Mageli, grunnlegger av Advokatfirmaet Mageli, som har kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo.

Talentprisen 2024

Advokatforeningens talentpris har som formål å fremme god talentutvikling gjennom å hedre dem som er best på det.

Frist for å sende inn nominasjoner til årets pris er 1. oktober.

Da advokatfirmaet vant Talentprisen i 2015, la juryen vekt på Magelis tre grunnpilarer: Kompetanse, fritid og moro. Firmaet har hatt fokus på å skape balanse mellom jobb og fritid.

Men: Opplæring og oppfølging tar tid, påpeker Steinar Mageli.

– Både prinsipalen og den ansatte må innse at det må avsettes tid til opplæring, og at fullgod opplæring er ressurskrevende. Dette vil gå på bekostning av annet arbeid som ellers kunne gitt fakturerbare timer, men er en investering ved at den sørger for kunnskaps- og erfaringsoverføring.

Det er viktig at prinsipalen forklarer fullmektigen hva som er hensikten, mener han.

Steinar Mageli (t.v).

– Det er ingen mistro til at fullmektigen ikke sitter med de juridiske basiskunnskapene, men at utførelsen av advokatyrket innebærer noe langt mer enn bare å kunne den juridiske metodelæren. Opplæring og oppfølging er nødvendig for å kunne utvikle seg som jurist, sier Mageli.

Må lage en plan

Han anbefaler at prinsipalen og fullmektigen i fellesskap lager en plan for hvordan oppfølgingen skal skje.

– Skal for eksempel oppfølgingen bare skje nå fullmektigen ber om bistand eller korreksjoner, eller skal bistanden formaliseres ved at all skriftlig kommunikasjon, som notater, brev eller rettslige skritt forelegges prinsipalen før utsendelse? Jeg mener at en effektiv opplæring forutsetter det siste, nemlig at prinsipalen er tett på fullmektigen i alt vedkommende gjør, med mindre det er helt trivielle gjøremål. Etter hvert som fullmektigen blir «varm i trøya», kan fullmektigens få større handlingsrom.

Samtidig må fullmektigen gjøres trygg på oppgavene, og få beskjed om at det er lov til å feile, men ikke å begå feil som skyldes regelrett slurv og manglende interesse for oppgavene, mener han.

6 tips fra Mageli

  • Mange advokater skriver for langt og for utflytende. Presiser overfor fullmektigen at man må tilstrebe å skrive kortfattet, uavhengig av om det er brev, notater eller prosesskriv. Man skal ikke skrive for å vise hva man kan, men for å bruke jussen som et arbeidsverktøy. Det forutsetter presisjon i språkbruken og evnen til å skjære inn til beinet når det gjelder å få fram det vesentligste i en sak.
  • Alt er ikke like viktig; en for detaljert framstilling kan føre til at hovedbudskapet drukner i alle detaljene.
  • Man bør tenke over hvem som er adressat for det som skrives.
  • Rema 1000-pirnsippet kan brukes - det enkle er ofte det beste. Avpass juss-innholdet til hvem du skriver til. En klient som vil ha en betenkning om et rettslig spørsmål, er sjelden interessert i å få ramset opp henvisning til alle rettskildene; vedkommende vil ha et konkret råd; det er ikke da nødvendig å vise at man behersker den juridiske metodelæren. Klienten forutsetter at man kan jussen.
  • Gi alltid rask tilbakemelding på forespørsler.
  • Advokaten eller fullmektigen kan purre på klienten for å få oversendt opplysninger eller dokumenter, men aldri omvendt; klienten skal aldri være nødt til å purre for å få fortgang i saken.

– Vær konkret

To ganger har Wikborg Rein vunnet Talentprisen. En gang i 2014 og en gang i 2019. 

Firmaets COO, Heidi Skuterud, mener det er viktig å etablere en god tilbakemeldingskultur. 

Heidi Skuterud.

– Tilbakemeldinger, forventningsavklaringer og god dialog er helt avgjørende for utvikling. Og husk - måten du gir tilbakemeldinger på er viktig. Få frem at du har de beste intensjoner og bare ønsker det beste for medarbeideren. I tillegg er det viktig å være konkret og bruke gode eksempler, råder hun. 

Hennes beste tips til medarbeidere, er å være nysgjerrig.

– Spør hva som forventes av deg. Be gjerne om tilbakemeldinger. Positivitet, engasjement og ønske om å lære er et godt utgangspunkt for utvikling. Hvis man i tillegg putter på litt ydmykhet og litt tålmodighet blir det veldig bra.

– Kan aldri gi nok skryt

Magnhild Pape Meringen er daglig leder i Advokatene på Storkaia, som vant Talentprisen i 2016.

Hun er klar på at ledere aldri kan gi nok skryt. 

Magnhild Pape Meringen.

– Det er svært viktig å motivere de ansatte. Dersom medarbeiderne kjenner på mestring og arbeidsglede vil det gi positive ringvirkninger for alle parter. Hvis en viser at en ser det positive en medarbeider gjør, vil det alltid være enklere å gi råd også om hva som kan forbedres, mener hun. 

I likhet med Skuterud i Wikborg Rein, råder Meringen medarbeidere til å være nysgjerrige og stille spørsmål. 

– Dette gir grunnlag for læring og godt samarbeid.

– Skill mellom deg som bedriftseier og deg som advokat

Utfordringen med ledelse er å få satt av nok tid til å følge opp den enkelte ansatte, ifølge managing partner i Lund & Co, Chirsti Erichsen Hurlen.

– Lederen klarer dessverre ikke være hundre prosent tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid. Ha derfor et godt overblikk, og fordel ansvar og oppgaver til andre gode lagspillere.

Lund & Co vant Talentprisen i 2018.

– Et tips er å delegere noe av ansvaret til de øvrige partnerne, slik at alle ansatte fullmektiger og advokater har en utpekt partner som har hovedansvaret for å følge dem opp i det daglige. Da har advokaten alltid noen å henvende seg til, og vi som firma kan bedre følge opp at vedkommende har tilstrekkelig med interessante oppgaver, er motivert, får delta aktivt i det som skjer og får en rask utviklingskurve både faglig og personlig. Målet er at de opparbeider seg kompetanse, trygghet og tillit til både å få og ta ansvar for egne saker så snart som mulig, sier hun. 

Christi Hurlen.

– Ta eierskap så tidlig som mulig

Et særpreg for advokatbransjen er at alle eierne regelmessig er samlet i et fysisk advokatfellesskap, fortsetter Hurlen.

– Med meningssterke eiere i en travel advokathverdag er det viktig å utvikle en sterk lagfølelse og høy bevissthet rundt de to rollene – vær bevisst når du er bedriftseier og når du er advokat. Din søken som advokat etter motforestillinger og gode motargumenter er ikke alltid det beste verktøyet når du driver firmaet fremover i et intimt fellesskap med gode kolleger.

Hurlens beste tips til medarbeidere, er å ta eierskap til virksomheten så tidlig som mulig. 

– Som advokat er det viktig alltid å holde tidsfrister og være nøyaktig og grundig. Skal man skille seg ut, må man være forberedt på, og være positiv til, å ta alle typer oppgaver, være en lojal lagspiller og ha et ønske om å lære og utvikle både seg selv og firmaet. For en flink advokat er ingen oppdrag for store eller for små, og man tar i et ekstra tak ved behov, enten det gjelder faglig eller sosialt.

– Nødvendig å skape et godt tillitsforhold

– Legg til rette for utvikling og en god mestringskultur, og investerer i relasjonen til hver enkelt medarbeider og kollega, råder Elisabeth Lian Haugsdal, partner i Wiersholm. 

Elisabeth Lian Haugsdal.

Wiersholm vant Talentprisen for fire år siden. 

– Det er helt nødvendig å skape et godt tillitsforhold til medarbeiderne og teamet, der man ser og bryr seg om hverandre, også på arenaer som ikke bare handler om det profesjonelle arbeidslivet. Det krever at lederen er åpen og interessert, deler erfaringer og er tilgjengelig for de ansatte.

Haugsdals beste tips til medarbeidere, er å være engasjert, åpen og å gjøre så godt man kan uansett oppgave.

– Ikke vær redd for å si fra når det er noe du ikke forstår eller om du har gjort en feil – det ligger mye læring i ikke å få til alt på første forsøk. Be om tilbakemeldinger fra de du jobber sammen med, og forsøk å lære så mye som mulig på hver sak og fra alle du møter på din vei – det kommer man langt med.

– En ferdighet som utvikles over tid

Medarbeidere har ofte et større informasjonsbehov enn det ledere kanskje antar, mener Thommessen-partner Wenche Sædal.

Wenche Sædal.

– Ved å kommunisere bakgrunn og forventninger på en tydelig måte, samt være tilgjengelig for oppfølgende spørsmål fra medarbeiderne, legger man til rette for medarbeiderutvikling og gode leveranser, mener hun.

Thommessen vant Talentprisen i 2017.

– Vi gjør vi dette i form av en innledende kick-off før oppdraget starter og debrief når oppdraget er ferdigstilt. Ledelse er en ferdighet som utvikles over tid. Ved å være villig til å lytte til andres perspektiver og lære av dine egne erfaringer, kan du utvikle deg som leder og tilpasse deg de stadig skiftende behovene og utfordringene i advokatbransjen.

For medarbeidere gjelder det å være løsningsorientert og ta ansvar for egne oppgaver. 

– Ved å være proaktive og finne løsninger på utfordringer, viser du initiativ og bidrar til å skape et positivt arbeidsmiljø. Dette vil ikke bare styrke dine egne ferdigheter, men også bidra til suksess for hele teamet, og ikke minst for klienten, råder Sædal.

– Hver medarbeider må behandles unikt

Silvia Økland Greff.

Den alle første talentprisvinneren var Hjort. Deres HR-sjef, Silvia Økland Greff, påpeker at talentutvikling ikke bare handler om fag, men også om utvikling av mennesker. 

– Du må være genuint interessert i folkene dine. Hva hver enkelt medarbeider trenger støtte på, hva de motiveres av og på hvilke områder de må utvikle seg, er ulikt fra medarbeider til medarbeider. Da er det også viktig at du som leder behandler hver medarbeider unikt. For å kunne gjøre det, må du kjenne folkene dine. Se dem, lytt til dem og bruk tid på dem, sier hun. 

Greff minner advokatfullmektiger om at det ikke forventes at de kan alt. 

– Vær modig og still spørsmål. Benytt fullmektigperioden til å spørre og lære fra de dyktige kollegene rundt deg. Fortsett å være nysgjerrig og utvikle din kompetanse selv når du blir en erfaren advokat. Et kjent ordtak sier: «Den som tror hen er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig.» Dette tror jeg veldig på. Vær nysgjerrig og ydmyk overfor at det alltid finnes mer å lære.

 

 

Powered by Labrador CMS