Illustrasjonsfoto/iStock/Chalabala
Illustrasjonsfoto/iStock/Chalabala

Høyesterett: Den objektive ansvarsregelen gjelder alle utdelinger til aksjeeiere etter utløpet av seksukersfristen

Høyesterett har behandlet rekkevidden av aksjeeiernes ansvar for udekkede forpliktelser i at avviklet selskap.

Publisert

Høyesterett avsa 16. oktober 2018 enstemmig dom – HR-2018-1983-A – som gjaldt aksjeeieres ansvar for udekkede forpliktelser i et avviklet selskap, jf. aksjeloven § 16-12. Spørsmålet var om utbetalinger de hadde mottatt som utbytte etter utløpet av kreditorenes frist til å melde krav etter § 16-4, omfattes av bestemmelsen om avviklingsandeler i § 16-9, noe Høyesterett besvarte bekreftende.

Saken gjaldt beslutning om avvikling av et ambulanseselskap, hvor det etter beslutningen og etter utløpet av kreditorenes seksukersfrist til å melde krav mot selskapet, ble foretatt utdelinger til aksjeeierne i to omganger. Den første og omtvistede utdelingen på 4.906.000 kroner fremstod isolert sett som utbytte etter aksjeloven § 8-1.

Spørsmålet var om utdelingen likevel var omfattet av den objektive ansvarsregelen - eller korreksjonsregelen - i § 16-12. I motsatt fall ville aksjeeiernes ansvar reguleres av skyldregelen i § 3-7 om ulovlige utdelinger.

Aksjelovens forarbeider er knappe og uklare når det gjelder grensedragningen mellom utdelinger av utbytte etter § 8-1 og utdelinger av avviklingsandeler etter § 16-9. Det er heller ikke klart og entydig syn på dette spørsmålet i juridisk teori.

Førstvoterende oppsummerte i avsnitt 36:

«De beste grunner taler etter mitt syn for at grensen mellom utbytte etter § 8-1 og avviklingsandel etter § 16-9 trekkes ved utløpet av fristen for kreditorene til å melde sine krav som nå er på seks uker. Et hovedhensyn også under en frivillig awiklingsprosess må være at kreditorenes krav dekkes. Som det fremgår av § 16-5 andre ledd, kan selskapets virksomhet fortsette under avviklingen "i den utstrekning det er ønskelig for en hensiktsmessig gjennomføring av awiklingen". Dette underbygger at aksjeeiemes interesser i selskapets økonomiske formål ikke er det primære på dette stadiet."

"Det vil dessuten stille den lovbestemte kreditorbeskyttelsen i et underlig lys dersom valg av betegnelse på utdelingene skulle ha avgjørende innflytelse på hvilke midler som skal være tilgjengelige for eventuelle udekkede kreditorer. Endelig nevner jeg at en grensedragning seksukersfristens utløp gir en klar regel som det er enkelt for de ulike aktørene å forholde seg til både når utdelinger finner sted og når eventuelle krav fremmes.»

Konklusjonen ble at den objektive ansvarsregelen i § 16-12 får anvendelse på alle utdelinger til aksjeeierne etter utløpet av seksukersfristen i § 16-4. Den subjektive ansvarsregelen i § 3-7 er begrenset til å gjelde utbytteutdelinger etter § 8-1 foretatt innen utløpet av seksukersfristen.

Dommere: Arntzen, Noer, Bergsjø, Høgetveit Berg og Indreberg

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS