Oslo Fengsel.

Isolert og 48 timer på å klage

Se for deg at du utelukkes fra ditt eneste fellesskap og får 48 timer til å klage på dette. Det er situasjonen innsatte i norske fengsler møter på dersom fengselet mener de har brutt en regel, skriver saksbehandler Maren Elise Wam Næss i Jussbuss i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Jussbuss har i flere år satt fokus på den alt for korte klagefristen for innsatte i fengsler. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

I forvaltningen er utgangspunktet at du har tre uker på å klage på et vedtak. For innsatte er derimot klagefristen på henholdsvis sju dager eller 48 timer. Det er dermed en betydelig kortere frist for innsatte.

Vedtakene som treffes overfor innsatte kan være svært inngripende og av stor betydning for den enkelte. 

Jussbuss mener derfor at begrunnelsen for de korte klagefristene ikke er tilstrekkelig.

 Begrunnelsen for de korte klagefristene er begrunnet i at saksgangen skal være rask i fengslene, og behovet for rask saksbehandling. 

- Må vente i måneder og år

Maren Elise Wam Næss.

Jussbuss erfarer imidlertid at innsatte ofte må vente i flere uker, noen ganger måneder og år, på innvilgelse eller avslag. 

Bakgrunnen for de korte klagefristene står seg ikke opp mot kriminalomsorgens saksbehandlingstid. Tvert imot skaper de en skjevhet mellom den innsatte og fengselets tid og mulighet til å fremme sitt synspunkt. 

Ubalansen styrkes også av at innsatte, i motsetning til kriminalomsorgens jurister, ikke kan forventes å være kjent med hvordan en klage skrives. Det å skrive en klage og å forstå et vedtak skrevet med juridisk språk, er krevende. 

Språkvansker og ikke-fullført skolegang er en gjenganger for mange innsatte. Å svare på et juridisk lydende vedtak med dette utgangspunktet er allerede vanskelig, og den korte klagefristen vanskeliggjør muligheten den innsatte har til å sette seg inn i og forsøke å skrive en god klage. 

- Vanskelig å skaffe hjelp

I Jussbuss opplever vi at det er avgjørende for mange innsatte å få hjelp av andre til å klare å formidle det de ønsker i en klage.

Å skaffe hjelp til dette er heller ikke en enkel oppgave. Noen innsatte er heldige å ha en kontaktbetjent som har kapasitet og er villig til å hjelpe med klageskriving, men kapasiteten er begrenset, og langt fra alle får denne hjelpen.

For det andre er det få kontaktpunkter til mennesker som vil og kan hjelpe til, med begrenset ringetid og internett. Skulle man prøve å få kontakt med omverdenen, er en ytterligere byrde at lørdager, en fridag for resten av verden, er medregnet ved timesfrister. 

- Stor betydning for den enkelte

En advokatordning kan bidra til å øke de innsattes rettssikkerhet, men denne ordningen vil likevel ikke fjerne behovet de innsatte har for mer tid til å skrive og forberede egne klager. 

De korte klagefristene kan ha stor betydning for den enkelte. Fristene gjelder for tap av dagpenger, permisjon og fullstendig isolasjon.

I Jussbuss erfarer vi at flere vedtak, som har mye å si for den innsatte, er svakt begrunnet. Flere av de innsatte vi snakker med forteller at dette fører til destruktive tanker og skaper mistillit til kriminalomsorgen. Dette er uheldig både for innsatte og ansatte, og til syvende og sist for samfunnet.

En utvidet klagefrist kunne bidratt til en styrket rettssikkerhet, og på samme tid styrking av selvfølelse og tillit mellom innsatte og ansatte.

Powered by Labrador CMS