Advokat Maria Hessen Jacobsen er sterk kritisk til isolasjonsbruken i norske fengsler. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
Advokat Maria Hessen Jacobsen er sterk kritisk til isolasjonsbruken i norske fengsler. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Felles front mot ulovlig isolasjon i fengsel

Ifølge advokat Maria Hessen Jacobsen er det et sterkt behov for mer ressurser til fengslene, for å få slutt på dagens praksis der innsatte isoleres på grunnlag av svak økonomi. Flere ferske dommer gir henne støtte.

Publisert

– I isolasjonssakene arbeider vi forsvarere nå sammen i felles front – og domstolene tar ansvaret sitt på strak arm. Det er vakkert. Det er forsvarergjerningen og tredje statsmakt slik de i sin reneste form er satt til å verne de svakeste mot overgrep fra staten, sier Maria Hessen Jacobsen.

Hun har vært forsvarer i de to sakene fra Bergen fengsel, der domstolen har avgjort at innsatte har sittet for lenge isolert, og brutt EMK art. 8. 1.

I Oslo har advokat Haakon Åsli Skogstad i Advokatfirmaet Sulland fått medhold i at en 22-åring skulle løslates fra varetekt, til tross for at det forelå sterk fare for ny, alvorlig kriminalitet, etter at mannen var utsatt for ulovlig isolasjon i Oslo fengsel. Selv om isolasjonen ikke hadde vært kontinuerlig og fullstendig, måtte den anses som en vesentlig krenkelse av siktedes rettigheter og brudd på EMK art.5 nr. 1 bokstav c, EMK art.8 nr. 2 og Grunnloven § 94 første ledd 1. punktum. (LB-2019-113010)

Alvorlig urett

Men ifølge Maria Hessen Jacobsen vil neppe praksisen bli endret, med mindre mer midler blir bevilget.

To av isolasjonssakene gjaldt innsatte i Bergen fengsel, der isolasjonen ble begrunnet med at fengselet manglet ressurser til å la de innsatte delta i felleskapet. En av sakene gjaldt en lettere psykisk utviklingshemmet mann som høsten 2017 ble sittende isolert i mer enn 21 timer hvert døgn i løpet av en tidagers periode.

I en annen sak ble en mann sittende isolert i opptil 23 timer i døgnet i løpet av en tolv dagers periode.

– Dommene er en svært viktig stadfestelse av den faktiske situasjonen i Bergen fengsel slik den har vært i flere år. For de to domfelte representerer dette en anerkjennelse av en alvorlig urett begått mot dem, og en kompensasjon for dette i form av fradrag i straffen, sier advokat Jacobsen til Advokatbladet.

– Mangel på forståelse

Ifølge advokaten er situasjonen i Bergen overførbar til svært mange andre norske fengsler.

I juni kom Sivilombudsmannen med en rapport som ga Bergen fengsel sterk kritikk for isolasjonsbruken. I fengselet har flere av de innsatte blitt innelåst i opptil 23 timer i døgnet – selv om de ikke utgjør en sikkerhetsrisiko eller faller under andre restriksjoner.

– Denne praksisen med faktisk, uhjemlet isolasjon på økonomisk grunnlag har vært kritisert over altfor lang tid uten at noe har skjedd. Jeg tror ikke politikerne har en reell forståelse av hvor inngripende isolasjon egentlig er, sier Jacobsen.

Roper varsku

Sammen med Frode Sulland i Advokatforeningens isolasjonsgruppe og Heidi Wittrup Djup i Psykologforeningens menneskerettsutvalg, skrev hun nylig et innlegg i Aftenposten om den utstrakte isolasjonsbruken i norske fengsler.

«Økonomiske hensyn er en helt uakseptabel begrunnelse for isolasjon, og kan aldri legitimere et så alvorlig inngrep i en persons liv og integritet», skriver de tre, og viser til at selvskading, forhøyet selvmordsrisiko og utvikling av alvorlig psykiske lidelser og økt aggresjon er kjente følger av isolasjon, følger som ofte kan opptre etter kort tid i isolasjon.

Staten feiler alvorlig i å tilrettelegge for alvorlige inngrep mot borgere, påpeker de, og skriver at for enkelte innsatte, vil isolasjonen ha frarøvet dem deres mellommenneskelige ferdigheter.

Går til sak

EMK art. 8:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.»

Advokatforeningens isolasjonsgruppe har etter en grundig vurdering valgt å stevne staten for brudd på menneskerettighetene, og har valgt en sak der en kvinnelig innsatt ble holdt isolert i flere perioder. Saken er foreløpig ikke berammet.

Jacobsen har likevel ingen tro på at dagens isolasjonspraksis i fengslene vil bli endret før politikerne bevilger mer midler til soningen.

– Vi vil få flere og flere saker om dette, med fradrag i straff og løslatelser grunnet uforholdsmessighet. Det er lov å håpe at dette kan motivere til lov- og budsjettendringer, kanskje mer enn kritikken for isolasjon har.

Hun forventer at staten ganske umiddelbart adresserer kjernen i saken: Mer midler til fengslene.

– Noen enkle regelendringer må også til. Staten klarte å endre sin praksis med politiarrest etter glattcelledommen, og bør komme på banen her også.

Overfor Bergens Tidende beklager Bergen fengsel behandlingen mannen i advokat Jacobsens sak fikk i fengselet.

– Uten at vi har foretatt en grundig gjennomgang av denne saken, tar Bergen fengsel til etterretning de momentene som fremkommer av dommen og beklager følgene dette har medført, sier assisterende fengselsleder Ivar Solhaug Jensen til avisen.

Powered by Labrador CMS