- Vi ser at vi har fått medhold i de anførsler vi har fremmet helt siden problemstillingen aktualiserte seg, sier advokat Svein Ove Balle.

Høyesterett: - Internadvokater kan kun kreve reelle utgifter dekket

Saksøker ville ikke betale mer i sakskostnader enn internadvokatens timelønn, men fikk ikke medhold i Gulating lagmannsrett. Nå har Høyesterett opphevet sakskostnadsavgjørelsen.

Publisert Sist oppdatert

- Det er nå fastslått at internadvokater kun kan kreve dekket erstatning for reelle utgifter man har hatt ved å opptre som prosessfullmektig for egen arbeidsgiver, sier advokat Svein Ove Balle i AdvokatCompagniet.

- Det er ikke adgang til at man utover dette også skal kunne få fortjeneste. Dette mener vi samsvarer både med tvistelovens formål og ordlyd, sier Balle.

Han har representert en klient som i oktober 2021 reiste stevning for Hordaland tingrett mot Repsol Norge AS med krav om erstatning etter utleie av en fritidsbolig.

Tingretten kom til at saksøker hadde krav på totalt 24.000 kroner i erstatning, hvilket utgjorde under ti prosent av hva det i stevningen var lagt ned påstand om.

Tingretten vurderte at Repsol i det vesentlige vant saken, og tilkjente selskapet nærmere 210.000 kroner i saksomkostninger. Repsol hadde beregnet en timepris på 2061 kroner for sin prosessfullmektig; en advokatfullmektig som både var styreleder og jobbet in-house i selskapet.

Anførte urimelig høy timepris

Privatpersonen mente at internadvokatens timepris var urimelig høy, og bestemte seg for å fremme særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse.

Sakens parter

Advokat Svein Ove Balle i AdvokatCompagniet representerte saksøker.

Advokat Asle Bjelland i CSM Kluge representerte Repsol Norge AS.

Dommere i saken var Kristin Normann, Henrik Bull og Knut Erik Sæther.

Lagmannsretten forkastet anken. Advokatfullmektigens tidsbruk representerte, ifølge Gulating, en kostnad for selskapet. Denne kostnaden utgjorde et økonomisk tap, ettersom fullmektigens tid kunne vært brukt til alternativ inntektsgivende arbeid for Repsol.

Selv om det ikke var tale om direkte utlegg knyttet til bruken av den interne advokatfullmektigen, var altså kostnadene er tilstrekkelig dokumentert ved at det ble ført tid på saken etter den såkalte «manhour»-raten.

Fritatt for sakskostnadsansvaret i lagmannsretten

Lagmannsretten fant etter omstendighetene likevel grunn til å frita privatpersonen fra sakskostnadsansvaret fordi «tungtveiende grunner gjorde det rimelig».

Det ble lagt særlig vekt på at spørsmålet om hvor grensen for godtgjøring av eget arbeid skulle trekkes, ikke var klart løst i rettspraksis. Spørsmålet om det forelå et økonomisk tap som kunne kreves erstattet, var heller ikke klart opplagt».

Klientens advokat, Svein Ove Balle, mente at avgjørelsen var stikk i strid med tvistemålslovens formål. Han fryktet en situasjon der man ved å benytte internadvokater ville slippe billig unna i tilfelle tap, mens man i de seirende tilfellene ville kunne mangedoble kravet og heve en betydelig økonomisk gevinst. På denne bakgrunn ble det anket til Høyesterett.

Riktig forståelse av tvisteloven?

Høyesteretts ankeutvalg kunne bare prøve lovanvendelsen og saksbehandlingen ved avgjørelsen av sakskostnadene, samt bevisvurderingen.

Det ble med det spørsmål om lagmannsretten hadde forstått og anvendt tvisteloven § 20-5 første ledd første og annet punktum riktig.

Ankeutvalget la innledningsvis til grunn at «det er vanlig praksis at offentlige og private parter som vinner frem i rettstvister, der deres egne ansatte advokater har opptrådt som prosessfullmektig, kan kreve erstatning for sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-5 første ledd første punktum, dersom vedkommende advokat ikke samtidig har opptrådt som partens stedfortreder under saken.».

Denne forståelsen av sakskostnadsbegrepet i § 20-5 er ifølge utvalget «så festnet», at den måtte legges til grunn.

Ikke grunn til å skille mellom internadvokater

Med utgangspunkt i denne praksisen kunne ankeutvalget ikke se noe grunnlag for å skille mellom internadvokater i offentlig virksomhet og internadvokater i privat virksomhet.

Heller ikke er det grunn til å sondre mellom internadvokatvirksomhet som er skilt ut i egne avdelinger eller kontorer, og internadvokater som er mer integrerte i mindre foretak, ifølge kjennelsen.

Tvisteloven § 20-5 (1)

Første ledd lyder:

«Full erstatning for sakskostnader skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken som ikke særlige regler gir grunnlag for å unnta. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Parten kan kreve rimelig godtgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig omfattende eller det ellers måtte ha vært utført av en prosessfullmektig eller annen fagkyndig hjelper.».

Men det er stadig bare de faktiske kostnadene som vedkommende part er blitt påført ved saken, som kan kreves erstattet, ikke mer, ifølge ankeutvalget.

Sakskostnadene knyttet til internadvokaters prosessoppdrag kunne altså ikke fastsettes med utgangspunkt i hva det ville ha kostet den aktuelle parten å benytte en ekstern advokat.

«Motparten kan ikke belastes for merutgifter»

Etter ankeutvalgets syn var det også «irrelevant om internadvokatens arbeid med saken har påført parten utgifter som parten ellers ikke ville ha hatt, til juridisk bistand i andre saker.». Dette fordi slike kostnader ikke kunne regnes som nødvendige «ved saken», slik tvisteloven krever:

«Motparten kan ikke belastes for merutgifter til andre saker som en slik prioritering fra partens side fører med seg», ifølge høyesterettsdommerene Normann, Bull og Sæther.

Etter ankeutvalgets syn, må det naturlige utgangspunktet for beregningen derfor være «de fulle kostnadene ved det estimerte årsverket for vedkommende advokat, brutt ned til den andelen som den aktuelle saken utgjør av dette årsverket.».

Det må så vurderes om disse kostnadene overstiger det som må anses som «nødvendig» etter tvisteloven.

Lagmannsretten tolket tvisteloven feil

Etter utvalgets syn hadde lagmannsretten tolket sakskostnadsbegrepet i tvistelovens § 20-5 første ledd første punktum for vidt, og lagmannsretten hadde med det godtatt sakskostnader ut over det ankemotparten reelt sett hadde hatt eller sannsynliggjort.

Som følge av feil lovanvendelse ble lagmannsrettens avgjørelse med det opphevet. Repsol ble dømt til å betale privatpersonen 56.833 kroner i saksomkostninger for Høyesterett.

- Det er ikke adgang til å få idømt uberettiget fortjeneste

Advokat Balle mener avgjørelsen er helt i overensstemmelse med det de har hevdet hele veien.

- Min klient er selvsagt fornøyd med avgjørelsen. En langvarig sak er over, og vi ser at vi har fått medhold i de anførsler vi har fremmet helt siden problemstillingen aktualiserte seg ved dom avsagt av Hordaland tingrett, sier han.

Kjennelsen (HR-2023-767-U) kan du lese i sin helhet her.

Høyesterett og sakskostnader

Spørsmålet om hva slags tap som kan kreves erstattet som sakskostnader, har opptatt Høyesterett i senere tid.

I fjor sommer fastslo øverste instans at man kan kreve motparten for saksomkostninger for saker utført pro bono.

Powered by Labrador CMS