Øverst fra v. Ali I. Al Zarooni, Ayana Unerbayeva. Lungisani Zulu, Elina Nikolaidou, nederst fra v. Reghana Tulk, Osamu Ito, Lenka Suchankova og Ricardo da Cunha.

IBA-KONFERANSEN 2023

Internasjonale utfordringer: Digitalisert forsvar, sanksjoner og dårlig rykte

I Sør-Afrika kan rettssaker bli flyttet inn i private hjem på grunn av strømbrudd. I Brasil har kunstig intelligens ført til at mange forsvarsadvokater har mistet jobben. Les om utfordringer for advokatstanden i åtte land. 

Publisert Sist oppdatert

På IBA-konferansen i Paris i høst møtte Advokatbladet advokater fra Hellas, Sør-Afrika, De forente arabiske emirater, Japan, Kasakhstan, Zambia, Tsjekkia og Brasil.

Konferansen samlet over seks tusen advokater fra mer enn 130 nasjoner, også en rekordstor delegasjon fra Norge. Frankrikes president Emmanuel Macron talte til advokatene under åpningsseremonien.

– Helt siden den franske revolusjonen har Frankrike hatt mange advokater blant sine mest briljante talere og regjeringssjefer. Her, som ellers, har de alltid vært selve instrumentet og talerøret i kampene for å fremme frihet og grunnleggende rettigheter, sa Macron.

Rettsidealet lever videre både i institusjoner, rettssaler og i selve strømmen av saker som avgjøres hver eneste dag på grunn av advokatene, fortsatte han.

Under konferansen møtte Advokatbladet åtte internasjonale advokater som vi stilte et likelydende spørsmål til: Hva er den største utfordringen for advokater i ditt hjemland? 

Her er deres svar.

– Mistet klienter etter Russland-sanksjoner

Elina Nikolaidou (32)
Limassol, Kypros

Elina Nikolaidou, advokat i A G Erotocritou LLC.

– De omfattende sanksjonene mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina, er en stor utfordring for oss. Det kypriotiske markedet er veldig eksponert mot Russland, og det gjelder særlig min hjemby Limassol – hvor 50.000 av 250.000 innbyggere er russiske. 

– Dette har ført til et enormt skifte i hvilke sakstyper vi jobber med som advokater. Advokater som jobber mye internasjonalt, slik jeg gjør, har inntil nylig hatt en stor andel klienter innenfor russisk næringsliv. Ettersom vi ikke lenger har lov til å tilby advokattjenester til russiske selskaper eller privatpersoner, har vi vært nødt til å rette fokus mot andre rettsområder.

– Utlendinger blander seg

Ali Ismail Al Zarooni (53)
Dubai, De forente arabiske emirater

Ali Ismail Al Zarooni, managing partner i Horizons & Co.

– Det er vanskelig å peke på noen konkrete utfordringer, men hvis jeg skal nevne noe så må det være de internasjonale advokatene som blander seg i den lokale jussen i landet vårt. Mange advokatfirmaer fra utlandet velger å etablere kontorer i Dubai, men uten at de faktisk har advokater som er kompetente nok til å kunne tilby rådgivning etter de lokale lovene som gjelder i De forente arabiske emirater.

– Få vet hva som foregår i retten

Reghana Tulk (44)
Johannesburg, Sør-Afrika

Reghana Tulk, advokat i South African Legal Practice Council.

– Det største problemet for advokatene, og som egentlig påvirker alle innbyggerne i Sør-Afrika, er konsekvensene av «rolling blackouts». Rolling blackouts er planlagte strømkutt som roterer gjennom forskjellige deler av landet i en planlagt tidsplan, for å håndtere strømknapphet og forhindre overbelastning av strømnettet. Strømkrisen er hovedsakelig et resultat av Sør-Afrikas internasjonale forpliktelser knyttet til overgangen fra fossil til fornybar energi.

– På grunn av de hyppige strømkuttene, blir rettssaker ofte flyttet ut av de offentlige rettssalene, og inn i private lokaler. Dette begrenser allmennhetens mulighet til å føre kontroll med det som foregår i retten. 

– Selv om det hender at dørene holdes åpne for publikum også på disse private stedene, så påvirker strømkuttene infrastrukturen og den praktiske muligheten til fysisk å komme seg dit. Innimellom åpner dommeren for å følge høringer på digital videolink, men dette er sjeldent gjennomførbart på grunn av overbelastning på nettverket.

– «Access to court» og muligheten for å føre kontroll med det som skjer i domstolene, er derfor svært begrenset i Sør-Afrika. Dette har ført til problemer med befolkningens tillit til rettssystemet, og særlig i saker der staten selv utgjør en av partene – og der dørene i praksis er lukket for allmennheten.

–Advokatbransjen sliter med lav rekruttering

Osamu Ito (58)
Tokyo, Japan

Osamu Ito, partner ved Ito International Law Office.

– I Japan har vi en veldig liten advokat-populasjon sammenlignet med selve befolkningstallet, noe som har ført til at enorme arbeidsmengder legges på hver enkelt advokat. Dette er en utfordring i møte med den yngre generasjonen, fordi dagens unge stiller større krav for eksempel til work-life-balance enn det folk har turt å gjøre tidligere. 

– Slik situasjonen er i Japan i dag, så tillater ikke advokatyrket at man stiller denne typen krav. I verste fall vil dette etter hvert føre til at enda færre vil ønske seg inn i advokatbransjen – som jo er bekymringsfullt med tanke på at bransjen allerede sliter med lav rekruttering.

– Politisk ustabilitet truer rettssikkerheten

Ayana Unerbayeva (35)
Astana, Kasakhstan

Ayana Unerbayeva, partner i Unicase.

– Sentral-asiatiske land sliter med politisk ustabilitet. Advokater som jobber med offentlige saker og bringer disse inn for domstolene, kan aldri vært sikre på om domstolens avgjørelse vil bli respektert av offentlige myndigheter. Dette er særlig fordi sammensetningen av mennesker i de politiske styresmaktene endrer seg hele tiden.

– Du kan føre en sak for domstolene og være rimelig sikker på hva resultatet vil bli, men så skjer det for eksempel at en av de sentrale maktutøverne i et av departementene settes i fengsel – og der etterfølgeren med en annen politisk oppfatning sørger for at ny lovgivning blir innført. Da er det stor risiko for at myndighetene unnlater å forholde seg til det som opprinnelig skulle vært resultatet i saken din, fordi nye regler er blitt innført i ettertid. 

– Den politiske ustabiliteten og de hyppige lovendringene gjør det vanskelig for advokater å sikre en rettferdig rettergang for klientene.

– Populært å bruke advokat

Lungisani Zulu (40)
Lusaka, Zambia

Lungisani Zulu, advokat og leder i Law Association of Zambia.

– En sentral utfordring i Zambia knytter seg til hvordan vi skal greie å møte den økende etterspørselen etter advokattjenester. Samfunnet vi lever i, både privatpersoner og selskaper, tyr stadig oftere til advokater for å få hjelp til å oppfylle forretningsmessige behov og til å håndtere utfordringer relatert til demokrati og rettssikkerhet. 

– Advokatstanden anses som kyndig til å bistå i håndteringen av denne typen saker, og dette har igjen skapt utfordringer med ressurser og kapasitet hos hver enkelt advokat.

– Advokatbransje med dårlig rykte

Lenka Suchankova (47)
Praha, Tsjekkia

Lenka Suchankova, partner i Pierstone.

– Interessen for juss og advokatyrket hos de unge blir stadig mindre. Færre mennesker i den yngre generasjonen er interessert i å jobbe som advokater, fordi de stiller krav som advokatbransjen sliter med å møte og fordi advokatbransjen ikke nødvendigvis har et veldig godt rykte i Tsjekkia. Mange anser advokater som grådige og konservative, for eksempel, og dette er verdier som færre og færre unge aksepterer eller ønsker å identifisere seg med. 

– Jeg tror derfor vi må jobbe for å gjøre advokatyrket mer attraktivt for de unge – hvorfor skal de velge advokatbransjen når det finnes så mange andre karriereveier som virker mer appellerende?

– 600 ansatte sagt opp på grunn av AI

Ricardo da Cunha (54)
São Paulo, Brasil

Ricardo da Cunha, partner i Urbano Vitalino Advogados.

– I Brasil har den enorme digitaliseringen skapt både muligheter og utfordringer for advokatene. Hvis du som advokat får en klient som er blitt tiltalt for noe straffbart, så har vi et digitalt system som automatisk henter ut og leser all dokumentasjon som domstolen har fått fra påtalemyndigheten, i tillegg til at systemet plukker ut alle tidligere rettsavgjørelser som den aktuelle dommeren i saken har avsagt. 

– Med alt dette materialet som utgangspunkt, forbereder systemet automatisk et forsvar for klienten – nesten uten at forsvareren har gjort noe som helst. Dette har vært en game changer for brasilianske advokater, fordi det gjør det mulig å arbeide langt mer effektivt. 

– Samtidig har det gjort advokatbransjen langt mer konkurranseutsatt. Firmaet jeg jobber i hadde opprinnelig 1200 ansatte advokater, men som følge av den nye teknologien har vi i løpet av de siste årene vært nødt til å redusere antallet til 600.

Powered by Labrador CMS