- Meget sannsynlig at kriminelle aktører forsøker å bruke advokaters klientkontoer til å hvitvaske utbytte

I en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering omtales risikoen for at advokaters klientkontoer vil benyttes til hvitvasking av midler likevel som moderat.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble en ny nasjonal risikovurdering (NRA 2020) vedrørende hvitvasking og terrorfinansiering lansert. Det opplyser Regjeringen i en pressemelding.

NRA 2020 er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge og utgis av Politidirektoratet og PST.

Et eksempel: Bruk av klientkonto

Advokaten bisto en person som hadde flyttet til utlandet for å unngå å betale skattegjeld med omsetning av kunst. Advokaten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på at det var noen spesiell grunn til å benytte advokatens klientkonto som oppgjørskonto i forbindelse med kunst-handelen. Advokaten burde ha forstått at klientens behov for bistand hadde som formål å skjule den økonomiske virksom-heten knyttet til kunsthandelen. Advokaten hadde i tillegg benyttet sin klientkonto som «bankkonto» for klienten og dermed holdt midler utenfor innsyn og kontroll for andre aktører.
Kilde: NRA 2020

Den er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat sektor.

– En risiko- og kunnskapsbasert tilnærming er helt sentralt for å forhindre og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til regjeringens nettsider.

Uvisst omfang

I rapporten påpekes det at er uvisst i hvor stor grad kriminelle benytter advokater til hvitvasking, men at i løpet av de siste femten årene er flere advokater dømt for å ha medvirket til hvitvasking av utbytte ved å stille klientkonto til disposisjon for kriminelle.

«Å benytte advokaters klientkonto ved transaksjoner gir høy legitimitet. Transaksjoner og opplysninger om hvem midlene tilhører, er også til dels beskyttet av advokatenes taushetsplikt og hindrer utenforstående innsyn. Advokaters klientkonto er derfor særlig egnet for å skjule og tilsløre midlers opprinnelse og eierskap. Det foreligger informasjon om at klientkontoer benyttes som rene gjennomstrømmingskontoer for å skjule utbytte fra straffbare handlinger».

Politidirektoratet og PST har i sine trusselvurderinger benyttet en femtrinns skala for å vurdere risiko der «svært lite sannsynlig» er nederst, og «meget sannsynlig» er øverst. For sistnevnte kategori anslår de to etatene at det er over nitti prosent sannsynlighet for at noe vil skje.

Nettopp denne betegnelsen brukes til å omtale risikoen for misbruk av advokaters klientkontoer:

«Det er meget sannsynlig at kriminelle aktører forsøke å bruke advokaters klientkontoer til å hvitvaske utbytte. Risikoen for at advokaters klientkontoer vil benyttes til hvitvasking av midler vurderes å være moderat», står det å lese i rapporten.

- Samlekontoer vanskeliggjør arbeidet

«Kriminelle aktører benytter også klientkontoer som bankkonto når de unndrar beskatning med bistand av advokat. Bruken av profesjonelle aktører som advokater vanskeliggjør politiets og kontrolletaters arbeid ved å fordekke kriminaliteten. De bidrar til at kriminelle lykkes med hvitvasking av utbyttet og sikrer kriminelle nettverks videre eksistens. Folks tillit til profesjoner og rettstaten undergraves».

«Bruk av advokaters klientkonto er ikke underlagt særskilt regulering når det gjelder hvilke typer transaksjoner advokaten kan bistå med. I tillegg er det svært vanlig å benytte en samlekonto, noe som vanskeliggjør identifiseringen av midlene dersom advokaten ikke har kontroll på innbetalinger og utbetalinger, samt hvem som er reell avsender og mottaker av slike midler».

«Tilsynsrådet erfarer at flere mellomstore, små og nyetablerte advokatforetak ikke har rutiner tilpasset en reell risikoforståelse. I store og mellomstore advokatforetak har det vært tegn til holdningsendringer, men ved tilsynsbesøk er det tidvis blitt observert at det legges en for snever forståelse av hvitvaskingslovens anvendelsesområde til grunn. Det er også blitt avdekket mangelfulle internkontrollrutiner».

- Uklare rutiner

«Risikoen er større for advokater som har en høy andel transaksjoner til og fra klientkonto, og der advokaten har mangelfull kunnskap om bakgrunnen for en transaksjon, for eksempel der advokatens bistand er begrenset til å motta eller videreformidle et oppgjør. Uklarheter vedrørende hvitvaskingslovens rekkevidde leder også til svakere rutiner og økt hvitvaskingsrisiko », heter det i den 74 sider lange rapporten.

Powered by Labrador CMS