Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet vil se «alt» i hvitvaskingstilsyn

Advokatforeningen mener Tilsynsrådet tolker taushetsplikten for snevert ved tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke dokumenter plikter en advokat å vise Tilsynsrådet ved tilsyn? Alt de blir bedt om å legge frem, mener Tilsynsrådet.

Advokatforeningen er uenig, og viser til taushetsplikten, og at det bare skal gjøres unntak for «nødvendige» opplysninger. Partene møttes til debatt om hvordan verden ser ut fra Tilsynsrådets ståsted på Advokatforeningens kretsledermøte i slutten av november i fjor.

Som Advokatbladet har skrevet om tidligere, ble det blant annet debatt om ordbruken i Tilsynsrådets årsrapport for 2021.

Hvitvaskingsloven § 47

§ 47.Pålegg om opphør av ulovlige forhold. Tvangsmulkt

(1) Tilsynsmyndigheten kan gi rapporteringspliktige pålegg om at forhold i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven skal opphøre. Tilsynsmyndigheten kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget.

(2) Dersom rapporteringspliktige ikke etterkommer pålegg etter første ledd innen den fastsatte fristen, kan tilsynsmyndigheten ilegge tvangsmulkt. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om fastsettelse av tvangsmulkt, herunder mulktens størrelse.

Kilde: Lovdata

Men også uenigheter om hva som skal legges frem ved tilsyn var gjenstand for debatt - mer om dette lenger ned på siden.

Seks firmaer brøt reglene i desember

Tilsynsrådet ser svært mange overtredelser av hvitvaskingsreglementet, fortalte styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen.

Bare i perioden 21. november til 31.desember i fjor fikk seks advokatfirmaer advarsel eller irettesettelse for brudd på hvitvaskingsloven § 47.

- Hvitvaskingsregelverket er vanskelig, og er ikke tilpasset advokatvirksomhet. Jeg har ganske mye kontakt med små advokatfirmaer som lurer på hvordan de skal forholde seg ved tilsyn. Mange små advokatvirksomheter opplever at regelverket ikke rammer dem, sa Mathiesen.

Virksomheter som ikke følger hvitvaskingsregelverket, kan ilegges foretaksstraff.

- Jeg har lyst til å si at dette er noe Tilsynsrådet kjemper imot. Der er ikke Justis- og beredskapsdepartementet veldig lydhøre overfor vår argumentasjon. Dette ble vi i vårt siste møte med departementet kjørt ganske hardt på; departementet ønsket å høre hva som er vår begrunnelse for ikke å ilegge foretaksstraff der hvitvaskingsreglene er overtrådt. Der venter vi på en uttalelse fra departementet på hvem som er ansvarlig; er det advokaten, eller er det foretaket, sa Mathiesen.

- Følger veiledningen

Flere advokater har opplevd å få bemerkninger fra Tilsynsrådet i hvitvaskingstilsyn, til tross for at advokatene har fulgt Advokatforeningens veiledning.

- All ære til Advokatforeningen for å ha laget en slik mal, men det mange advokater gjør feil, er at de glemmer den individuelle tilpasningen, sa Mathiesen.

Advokatforeningen har laget tre veiledere knyttet til hvitvaskingsloven: En om hvitvaskingslovens anvendelsesområde, en om advokaters unntak fra rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven § 26 (3), og en om gjennomføring av tilsyn hos advokater.

Advokatforeningen har samlet veilederne og en rekke artikler om advokaters plikter knyttet til hvitvasking som du finner her (krever innlogging).

Også Tilsynsrådet har laget en veiledning om hvitvasking til advokater som kan lastes ned her.

Uenighet om taushetsplikten ved tilsyn

Ved tilsynsbesøk oppstår det ofte uenighet mellom advokatene og Tilsynsrådet om hvilke dokumenter det skal gis innsyn i. I Tilsynsrådets årsrapport for 2021 stod det at rådet ser en utvikling i retning av økt motstand mot Tilsynsrådets arbeid ved tilsyn.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas uttrykte at alle myndighetsorganer bør ha en grunnleggende respekt for taushetsplikten.

- Tilsynsrådet er der nettopp for å passe på at den viktige rollen som advokater har i samfunnet, utføres på en ordentlig måte. En del av dette er taushetsplikten. Tenker dere ikke at Tilsynsrådet spesielt bør være forsiktige med å være det organet som pusher grensene for taushetsplikten? Selv om dere har oppgaver som gjør det interessant med litt mer innsyn, så bør dere være den siste som tøyer den, sa Wessel-Aas.

Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet sa at han er enig i viktigheten av taushetsplikten.

- Vi er ikke uenige om prinsippene. Men det faktiske bildet kan se annerledes ut. I noen tilsyn kan vi ikke finne spor av tradisjonell advokatvirksomhet. Vi møter veldig mange vanskelige vurderingstemaer. Hvis vi strammer for mye til, er det noen interesser som taper i den andre enden, det kan være klienten eller andre, sa Eriksen.

- Advokater føler seg overkjørt

Det er ikke slike spesielle tilfeller Advokatforeningen reagerer på, sa generalsekretær Merete Smith.

- Vårt inntrykk er at det oppstår mange taushetsplikt-spørsmål også for advokater som driver ganske tradisjonell advokatvirksomhet. Advokater kan føle seg overkjørt av personen som kommer på tilsyn. Dette får vi en del henvendelser om.

- Advokaten kan uttrykke bekymring for hva som kan skje hvis han eller hun oppleves vanskelig av Tilsynsrådet. De kan føle seg i en veldig skvis, sa Smith.

Det er revisjonsfirmaet EY som utfører tilsynene på vegne av Tilsynsrådet.

Taushetsplikten styrkes i advokatloven

- Taushetsplikten er ett av de viktigste fundamentene i den norske rettsstaten. Som advokater skal vi ivareta klientenes rettigheter, og enhver skal kunne stole på at ingen ting som fortelles til advokaten, kommer videre. Et sterkt vern av taushetsplikten er svært viktig, sa Wikborg Rein-partner Kaare A. Shetelig, som også deltok i debatten.

Når advokatloven trår i kraft, vil taushetsplikten styrkes ved at Tilsynsrådet arver advokatens taushetsplikt, opplyste Shetelig, som sitter i Advokatforeningens hovedstyre.

- For Tilsynsrådets arbeid vil det være behagelig å ha en helt avklart hjemmelssituasjon når det gjelder bruk og innsyn i taushetsbelagte opplysninger, sa Kaare A. Shetelig. Til v. Ruth-Louise Osborg, leder av Disiplinærnemnden.
- For Tilsynsrådets arbeid vil det være behagelig å ha en helt avklart hjemmelssituasjon når det gjelder bruk og innsyn i taushetsbelagte opplysninger, sa Kaare A. Shetelig. Til v. Ruth-Louise Osborg, leder av Disiplinærnemnden.

- Dette vil være en sikkerhet for advokaten, og ikke minst klienten, at opplysningene som er nødvendige å gi Tilsynsrådet innsyn i ved tilsyn, ikke kommer videre, for eksempel til skattemyndighetene og NAV. I dagens situasjon er det et spenningsforhold mellom klientens taushetsrett og Tilsynsrådet. Vi som advokater sitter midt mellom. Avslører vi taushetsbelagt informasjon, så sitter vi i spjeldet, det er straffbart, sa han.

Hvis allmennheten får et inntrykk av at staten har en bakvei inn til taushetsbelagte opplysninger, kan taushetsplikten uthules og rettighetstenkningen svekkes, påpekte Shetelig.

- Misbruker klientkontoen

Kurs i hvitvaskingsregler

Tilsynsrådet har begynt å kurse advokater i hvitvaskingsregelverket, et pilotprosjekt som snart skal rulles ut i større skala.

- Jeg tok selv ett av de første kursene, og synes det var kjempebra. Jeg fikk noen aha-opplevelser, ikke minst knyttet til hvordan ting kan gjøres enklere. Mange er så redde for å gjøre feil, at de drar inn for mange saker. Det blir unødvendig merarbeid, forteller styreleder Mathiesen.

Et av de viktigste dokumentene å ha orden på i et hvitvaskingstilsyn, er oppdragsbekreftelsen, sa hun.

- Der defineres arbeidet du skal gjøre.

Styreleder Mathiesen forsikret om at det ikke er korrespondansen mellom advokat og klient som er av interesse for Tilsynsrådet ved tilsyn.

- Den er selvsagt underlagt taushetsplikt. Det er heller av interesse for oss hvis det på din klientkonto går inn masse kroner fra utlandet, og du hjelper med å flytte penger. Jeg har sett eksempler på at det går penger fra klienten og inn på advokatens klientkonto den 28.desember, så klienten får mindre formuesskatt, og så betaler advokaten tilbake den 6. januar. Det er slike ting vi er interessert i. Hvilke skatteråd du gir klienten, er taushetsbelagt.

Men det er ikke så enkelt, og dette er litt av kjernen, mente Shetelig.

- Taushetsplikten er ikke sånn at den innerste taushetsplikten er rådet jeg gir, det som kommer utenpå er faktum jeg har fått av klient, og utenpå der igjen er det noen transaksjoner. Taushetsplikten rommer jo også den omstendighet at det eksisterer et klientforhold.

Taushetsplikten kan ikke innrettes slik at vi får mange nivåer, mente han.

- Det er bedre at lovgiver tar stilling til dette, sa Shetelig.

- Interessert i regnskap og transaksjoner

Det Tilsynsrådet er opptatt av, er regnskap og transaksjoner, ikke rådene som advokatene gir, sa assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

- Når EY er ute på tilsyn, ser de på regnskapet og på hvilke hvitvaskingshandlinger som foretas. Ser man på store transaksjoner, kan spørsmålet komme om hva dette er. Man går ikke inn og ser på mappen. Om spørsmål om taushetsplikt kommer opp, prøver man på en pragmatisk måte å løse dette ved å ta en annen stikkprøve.

Dag Eriksen er assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
Dag Eriksen er assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

- Men vi ser det er utfordringer i enkeltsaker med å gi ut informasjon, ettersom den kan utløse en rekke forpliktelser, både for dere og oss, for eksempel børssensitiv informasjon, så den type utfordringer prøver man å løse, sa Eriksen.

- Taushetsplikten er ikke noe man løser pragmatisk, men noe lovgiver tar stilling til, kommenterte Kaare A. Shetelig.

- Noen tilbakemeldinger vi får, er at EY sier at det ikke er noen taushetsplikt fra advokater overfor Tilsynsrådet. Det er sånn de løser det pragmatisk. Det er i hvert fall ikke riktig, sa Merete Smith.

- Taushetsplikten ikke hellig

Assisterende direktør Dag Eriksen var ikke enig med Smith.

- Er det ikke det? I utgangspunktet er det jo det. Fordi det som er nødvendig for at vi skal gjennomføre et tilsyn, det plikter advokatene å fremlegge. Utgangspunktet er at man skal fremlegge det som bes fremlagt, sa Eriksen.

- Hvis vi skal bli møtt med at vi ikke skal få se på gitte ting på et advokatkontor, så blir dette veldig vanskelig å forholde seg til. Fordi da må man bare stole på advokaten som sier at dette kan du ikke se på. Men det kan jo være snakk om forhold som advokaten selv plikter å rapportere om i henhold til hvitvaskingsloven. Hvordan skal man da kunne avdekke om advokaten har etterlevet den forpliktelsen, spurte Eriksen.

Taushetsplikten er ikke hellig, fremholdt han.

- Det er den ikke, fordi vi jo har loven om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Og der har altså advokaten rapporteringsplikt på sin egen klient.

Vil ha dialog

Styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen i Tilsynsrådet inviterte til videre dialog om temaet.

- Vi kan gjerne ha et samarbeidsmøte for å utveksle generelle punkter der taushetsplikten ved tilsyn oppleves som et problem. Dersom jeg blir gjenoppnevnt som styreleder, vil jeg gjerne ha et slikt møte med Advokatforeningen. Det er fint om dere kan samle opp eksempler der taushetsplikten har vært et problem ved tilsyn, og så kan vi diskutere dette, sa hun.

Powered by Labrador CMS