Advokat Brynjar Østgård var prosessfullmektig i Høyesterett på vegne av den domfelte fiskeren.

Høyesterett fant seg ikke i «skitpraten» til den nordnorske fiskeren

– Høyesterett drar det litt langt, sier Brynjar Østgård, som er forsvarer for fiskeren som i alle instanser er blitt domfelt og bøtelagt for å ha bedt to kvinnelige fiskeriinspektører om å hoppe om bord i båten for bedre fiskelykke.

Publisert Sist oppdatert

Det var i forbindelse med en kontroll på et fiskemottak i slutten av 2022 at to kvinnelige fiskeriinspektører ble utsatt for det Høyesterett omtaler som «trakasserende og kjønnsdiskriminerende» utsagn fra en fisker. 

Mannen hadde blant annet bedt dem hoppe om bord i båten hans for å sikre bedre fiskelykke – et utsagn som fiskeren har erkjent at refererte til det nordnorske  begrepet «haill», som har et seksualisert innhold.

Med «haill» siktes det nemlig til myten om at seksuell omgang før utreise på sjøen vil gi bedre fiskelykke. 

Selv med lokal sjargong tatt i betraktning ved tolkningen av fiskerens uttalelser, konkluderte Høyesterett med at terskelen for straffbarhet var overtrådt.

Fiskeren som hadde tapt saken både i tingretten og i lagmannsretten, fikk dermed ikke napp hos Høyesterett heller. 

Han ble ilagt et forelegg på 12.000 kroner for forulemping av offentlig tjenesteperson. 

Disse var i Høyesterett:

  • Forsvarer: Brynjar Østgård, advokat og partner i det Tromsø-baserte advokatfirmaet Østgård 
  • Aktor: Statsadvokat Torstein Lindquister
  • Høyesterett stilte med følgende dommere: Wenche Elizabeth Arntzen, Per Erik Bergsjø, Espen Bergh, Knut Erik Sæther og Are Stenvik

– Utsagnet er klart seksualisert

Det sentrale vurderingstemaet for Høyesterett, var om uttalelsene utgjorde en forulemping av fiskeriinspektørene ved «annen utilbørlig atferd», slik vilkåret lyder etter straffeloven § 156 andre ledd. 

Straffeloven § 156.
Hindring av offentlig tjenestemann

«Den som hindrer en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, for eksempel ved å nekte adgang til steder hvor han har berettiget tilgang, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.»

Begrepet «utilbørlig» er en rettslig standard som vil endre seg over tid, fastslår Høyesterett, som videre påpeker at «det må foretas en objektiv vurdering av hvordan en alminnelig kvinnelig fiskeriinspektør vil oppfatte de aktuelle utsagnene».

«Samlet sett finner jeg utsagnene både trakasserende og kjønnsdiskriminerende», skriver førstvoterende dommer Wenche Elizabeth Arntzen, som vurderte haill-referansen som klart seksualisert.

Det ble også trukket frem at inspektørenes mandat og deres myndighet til å beordre potensielt upopulær kontroll, utvilsomt aktualiserer behovet for det vern som § 156 er ment å gi.

«Utfordringene som fiskeriinspektører kan stå overfor, gjør at det er viktig å trygge arbeidshverdagen deres og slå ned på nedverdigende og ydmykende opptreden som er egnet til å undergrave den autoritet de er avhengige av», skriver Arntzen.

Hun var dermed enig i lagmannsrettens konklusjon om at fiskeren ved «utilbørlig atferd» hadde forulempet de to fiskeriinspektørene, og at et forelegg på 12.000 kroner var en rimelig reaksjon.

– Høyesterett drar den langt

Advokat Brynjar Østgård, som har prosedert saken på vegne av den domfelte fiskeren, er ikke fornøyd med avgjørelsen fra Høyesterett.

– Jeg synes Høyesterett drar det litt langt når alle utsagn tillegges et seksualisert motiv. Det er også uheldig at Høyesterett ser alle utsagn under ett, sier Østgård.

Dette gir en uforutsigbar lovanvendelse, mener han.

– Jeg synes videre at Høyesterett i litt for stor grad synes å trekke inn subjektive momenter, altså hvordan tjenestepersonen eller gruppen av tjenestepersoner kan forventes å reagere. Høyesterett holder seg dermed ikke konsekvent nok til at det skal legges an en objektiv vurdering av de utsagn som skal bedømmes, forklarer han.

Hele dommen fra Høyesterett finner du her

Powered by Labrador CMS