To prestisjetunge verv er ledige i Høyesterett. Foto: Henrik Evertsson

Ledige verv som fast forsvarer i Høyesterett

Landets øverste domstol har lyst ut to ledige verv som offentlig forsvarer fra 1. januar neste år.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Arne Gunnar Aas i Hjort og Halvard Helle i Schjødt - begge sentrale tillitsvalgte i Forsvarergruppen - har nå snart sittet åtte år som faste forsvarere i Høyesterett, og deres periode går ut ved nyttår.

Halvard Helle er leder av Advokatforeningens lovutvalg for straffeprosess.

I den forbindelse har Høyesterett nå lyst ut to ledige verv som faste forsvarere i domstolen. Se stillingsannonsen på Advokatjobb.no her.

Aas og Helle ble utnevnt i 2011. Vervene er åremål på åtte år som ikke kan fornyes.

Arne Gunnar Aas tok i 2015 til orde for å få flere straffesaker inn i Høyesterett i et intervju her i Advokatbladet.

- Faglig sett er dette et veldig spennende verv for advokater med interesse for prosedyre, strafferett og straffeprosess. Antallet saker varierer fra år til år, men i år har jeg så langt prosedert seks straffesaker og vært bistandsadvokat i to saker, forteller Halvard Helle.

Det totale antallet straffesaker er nok lavere enn tidligere, men til gjengjeld blir sakene som henvises mer og mer komplekse, forteller han.

- Det ser også ut som om Høyesterett det siste året har lagt vekt på å behandle flere saker enn tidligere.

- Ett av de mest spennende utviklingstrekkene, er at Høyesterett etter grunnlovsrevisjonen i 2014 aktivt har brukt Grunnlovens bestemmelser i straffesakene, enten det gjelder legalitetsprinsippet, uskyldspresumsjonen eller andre rettsstatsprinsipper, sier Helle.

Færre straffesaker

For to år siden påpekte Arne Gunnar Aas at antall henviste straffesaker i Høyesterett hadde sunket fra 77 saker i 2012 til 45 saker i 2016.

– Før hadde de faste forsvarerne i Høyesterett cirka femten saker i året, nå er snittet to til tre saker pr. faste advokat. Straffenivåer og straffeskjerpelser er en dynamisk prosess, og Høyesterett bør i større grad ta til behandling saker der det er grunn til å stille spørsmål om straffenivået bør justeres, sa Arne Gunnar Aas til Advokatbladet.

– Straffeutmåling er en dynamisk prosess. Saksbehandlingsanker og lovanvendelsesanker kan nok være avklart allerede i Høyesterett for mange av de nye ankene som kommer inn. Da er det ikke nødvendig å si det samme en gang til. Men på straffeutmålingsområdet mener jeg at Høyesterett har gått for langt i å skjære ned, sa Aas.

I 2018 tillot ankeutvalget i Høyesterett 49 straffesaker fremmet, mens 342 straffesaker ikke ble tillatt fremmet, og fem saker ble avvist. Videre fikk ankeutvalget inn 405 anker over kjennelse, av disse ble én sak overført til avdeling, 289 saker forkastet, 63 anker nektet fremmet, 23 anker frafalt eller hevet, og 27 saker tatt til følge eller opphevet, ifølge Høyesteretts egen statistikk.

Fra fem til tre

I løpet av perioden Helle og Aas har sittet, har antallet faste forsvarere i Høyesterett sunket fra fem til tre. Da advokatene Frode Sullands og Anders Brosveets verv som faste forsvarere gikk ut i 2018, ble de ikke erstattet.

Det er derfor bare tre faste forsvarere i Høyesterett nå. Advokat Arild Dyngeland, medlem av Advokatforeningens hovedstyre, tidligere leder av foreningens rettshjelpsaksjon, og advokat og partner i Alvheim & Hansen advokatfirma i Bergen, ble oppnevnt i mars 2014 og sitter frem til 2022.

Fristen for å søke på ett av de ledige vervene i Høyesterett er 30. oktober.

Se liste over alle landets faste forsvarere her.

Powered by Labrador CMS