Christian Lund (øverst til venstre), Susann Funderud Skogvang, Bettina Banoun og Are Stenvik er blant 15 søkere til de to stillingene.

15 søkere til to ledige embeter i Høyesterett

På søkerlisten står blant annet Bettina Banoun og Are Stenvik - i tillegg til åtte dommere fra Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

I starten av februar ble det kjent at to embeter snart blir ledige i landets øverste domstol når både høyesterettsdommer Knut H. Kallerud og hans dommerkollega Kristin Normann går av med pensjon i løpet av det kommende året.

Mandag formiddag ble søkerlisten offentliggjort, og hele 15 personer ønsker å overta et av de ledige embetene.

Få kjapp oversikt over hele søkerlisten nederst i saken!

Har søkt to ganger tidligere

Blant søkerne er BAHR-partner Are Stenvik (56). Han ble kåret til årets beste advokat innen fagområdet immaterialrett i Kapital JUS’ advokatundersøkelse for 2023.

Han har vært partner i BAHR siden 2011, og har to ganger tidligere søkt på embetet som dommer i Høyesterett; i 2019 og i 2020.

Are Stenvik.

I 2019 ble Stenvik innstilt som nummer tre, også den gang var det lyst ut to ledige stillinger. De som ble utnevnt, var Erik Thyness og Kine Steinsvik.

I 2020, da Jens Edvin A. Skoghøy ble utnevnt som dommer for andre gang i 2020, ble Stenvik innstilt som nummer to.

Stenvik er spesialisert innenfor immaterialrett, erstatningsrett og kontraktsrett, og var tidligere professor ved UiO. Han har også forfattet flere bøker om erstatningsrett, panterett og immaterialrett.

Stenvik var tidligere leder av Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett.

Skrev doktorgrad om skatteregler

Bettina Banoun (51) er ekspert på skatterett, og har snart arbeidet tjue år som partner i advokatfirmaet Wiersholm.

I advokatundersøkelsen havnet hun i år, som i fjor, på tredjeplass på topplisten i kategorien for skatterett.

Bettina Banoun.

Banoun har skrevet doktoravhandling ved Universitet i Oslo med tittelen «Omgåelse av skattereglene», og har utdannelse fra nevnte universitet i tillegg til Oxford University og Harvard Law School.

Før hun kom til Wiersholm, arbeidet hun i BAHR og som advokatfullmektig i Telenor.

Hun satt nylig i det regjeringsoppnevnte Skattelovutvalget, som la frem sin utredning i høst, og har tidligere vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for skatterett. Nå er Banoun medlem av lovutvalget for sivilprosess og voldgift.

I 2019 seiret Banoun som advokat på vegne av 50.000 boligeiere i et gruppesøksmål mot Oslo kommune over lovligheten av eiendomsskatt. Saken ble av kåret til årets prestasjon i advokatundersøkelsen.

Én søker fra Tromsø

Susann Funderud Skogvang.

Susann Funderud Skogvang (47) er den eneste som bor i Tromsø på søkerlisten, og kom på tampen av fjoråret ut med fjerde utgave av sin bok Samerett (Universitetsforlaget).

Hun er ekspert på samerett, og har forsket og undervist innenfor same- og urfolksrett, menneskerettigheter og barnerett.

Skogvang har vært lagdommer i Hålogaland lagmannsrett siden 2014, og har tidligere vært utreder i Høyesterett. Hun har også vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT, samt arbeidet som advokatfullmektig i Arntzen de Besche.

Hun er også forfatter av boken Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann (Universitetsforlaget).

Søker seg fra Borgarting

Jørgen Monn (51) er fra Bekkestua, og stod også på søkelisten i 2020 på det ledige embetet etter Erik Møse. Han jobbet i fire år i BAHR på nittitallet, og har vært internadvokat både i Aker Maritime, Elkem og Telenor. Han har også årelang erfaring som advokat og partner i Haavind.

Siden 2015 har han vært tingrettsdommer i Oslo og fra 2018 lagdommer i Borgarting.

Anette Isachsen Kræmer (51) arbeider som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og har tidligere vært advokat i både BAHR, Selmer og Hjort. Hun har også bakgrunn fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, samt som tidligere konstituert statsadvokat.

Kræmer er for tiden medlem av Juristforbundets fagutvalg for strafferett og straffeprosess.

Thom Arne Hellerslia.

Thom Arne Hellerslia (55) har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2019. Før det arbeidet han både som advokat, som førstekonsulent i lovavdelingen og som tingrettsdommer i Kristiansand.

Han har tidligere vært engasjert som medlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Tidligere assisterende direktør i Høyesterett

Kjersti Bruun Nygaard (51) er lagmann med avdelingslederansvar i Borgarting lagmannsrett, en stilling hun har hatt siden 2017. Hun har vært i Borgarting siden 2014.

Nygaard er godt kjent i Høyesterett fra før: Fra mai 2011 til januar 2014 var hun assisterende direktør i Høyesterett, og var før dette nestleder i den juridiske utredningsenheten. Hun var også utreder i fem år fra 2002.

Nygaard har i tillegg til juristutdanningen tatt sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Da Anders Behring Breivik gikk til sak mot staten i 2017, var Nygaard en av dommerne. Av bladet Kapital ble hun i 2020 plassert på 49.plass blant kvinnene som ikke kom inn på kåringen over Norges 100 mektigste kvinner, men som likevel fortjente søkelys.

Bakgrunn fra EFTA

Thomas Chr. Poulsen (43) er lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og kom til Borgarting fra en stilling som juridisk utreder ved EFTA-domstolen, der han var i tre år.

Han har også vært utreder i Høyesterett fra 2006 til 2011.

Paulsen var blant annet en av dommerne i saken der forlagene Cappelen Damm og Gyldendal ble dømt til å betale overtredelsesgebyrer til Konkurransetilsynet på henholdsvis 7,3 og 6,3 millioner kroner. Dommen er rettskraftig.

Thomas Chr. Poulsen.

Vibeke Løvold (50) er lagdommer i Borgarting lagmannsrett, der hun har vært siden 2011. Hun kom til domstolen fra Justisdepartementets lovavdeling, der hennes spesialfelt var gjeldsforfølgningsrett, panterett, sivil- og straffeprosess.

Hun har også vært advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten og dommerfullmektig i Ytre Follo tingrett.

Halvard Leirvik (50) har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2013. Han har tidligere vært advokat og partner i Hjort, der han var leder for avdelingen for fast eiendom. Det er andre gang Leirvik søker på embetet som høyesterettsdommer, første gang var i 2021, da Knut Erik Sæther ble utnevnt. Leirvik ble innstilt som nummer tre.

Leirvik var utreder i Høyesterett i tre år på slutten av 1990-tallet.

Fortid i politikken

Torunn Elise Kvisberg (56) er lagdommer i Eidsivating lagmannsrett og bosatt på Lillehammer. Hun startet ved domstolen i 2020, og kom da fra en stilling som førsteamanuensis og professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun var tingrettsdommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett fra 2010 til 2017, og har også vært advokat i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer.

Kvisberg har også en fortid i politikken (KrF), og var politisk rådgiver ved to Bondevik-regjeringer, først for samferdselsminister Dag Jostein Fjærevold, og senere på statsministerens kontor hos Kjell Magne Bondevik.

Hun har også vært konsernadvokat i Hydro, og jobbet fire år i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Jurist og psykolog

Espen Bjerkvoll (50) er nå på sitt åttende år som avdelingsleder i Oslo tingrett, der han har vært tingrettsdommer siden 2013.

Espen Bjerkvoll.

Han har tidligere arbeidet som blant annet advokatfullmektig og advokat i henholdsvis Wikborg Rein og hos Regjeringsadvokaten.

Bjerkvoll var sentral i innføringen av Aktørportalen i domstolene, og bistod Advokatforeningen med å holde kurs om portalen.

Gaute Skirbekk (61) er både jurist- og psykologutdannet. Frem til 2020 jobbet han som seksjonssjef og nestleder i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Han har også jobbet som psykologspesialist ved Akershus universitetssykehus, og som psykolog ved Diakonhjemmet sykehus.

I fem år jobbet han som senioradvokat hos Kommuneadvokaten i Oslo, og han har også vært dommerfullmektig ved daværende Ringerike sorenskriverembete. Fra 2020 har han vært selvstendig næringsdrivende som psykologspesialist med undervisningsoppgaver innen juss og psykologi, ifølge søknaden til Høyesterett.

Søker for tredje gang

Christian Lund.

Christian Lund (59) er lagmann i Borgarting lagmannsrett, og har en fortid både som internadvokat i Hydro og i firmaet som i dag heter Arntzen de Besche. Lund var partner i Thommessen fra 2012 til 2014.

Han har vært lagdommer i Borgarting fra 2014 til han i 2020 ble lagmann.

Også Lund har søkt på dommerjobb i Høyesterett to ganger tidligere, i 2019, da han ble innstilt som nummer fire, og i 2021. Da ble Lund innstilt som nummer to, bak Knut Erik Sæther, som fikk stillingen.

Professor ved Politihøgskolen

Morten Holmboe.

Morten Holmboe (60) er professor ved Politihøgskolen og bosatt på Jessheim. Han har doktorgrad i strafferett, og var medforfatter til kommentarutgaven til straffeprosessloven.

Han har hatt flere stillinger ved Politihøgskolen, både som stipendiat/seniorrådgiver, førsteamanuensis, seksjonsleder og avdelingsleder, og deltar i forskergruppen Politi og teknologi.

Holmboe har også jobbet flere år i Justis- og beredskapsdepartementet, både i polaravdelingen og i lovavdelingen.

Han underviser i strafferett og straffeprosess, privatlivets fred, menneskerettigheter og gjenopprettende prosess.

Dette er søkerlisten:

NAVN NÅVÆRENDE STILLING
Are Stenvik (56)Partner, BAHR
Susann Funderud Skogvang (47)Lagdommer, Hålogaland lagmannsrett
Christian Lund (59)Lagmann, Borgarting lagmannsrett
Morten Holmboe (60)Professor, Politihøgskolen
Vibeke Løvold (50)Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
Gaute Skirbekk (61)Selvstendig næringsdrivende, Psykologspesialist
Torunn Elise Kvisberg (56)Lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
Halvard Leirvik (50)Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
Kjersti Bruun Nygaard (51)Lagmann, Borgarting lagmannsrett
Bettina Banoun (51)Partner, Wiersholm
Espen Bjerkvoll (50)Tingrettsdommer, Oslo tingrett
Thomas Chr. Poulsen (43)Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsretten
Thomas Arne Hellerslia (55)Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
Anette Isachsen Kræmer (51)Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
Jørgen Monn (56)Lagdommer, Borgarting lagmannsrett

Kilde: Domstoladministrasjonen

Powered by Labrador CMS