Hotellansatte vant tipssak i lagmannsretten: Har rett til å beholde tips uten trekk fra arbeidsgiver

Blir den nylig avsagte dommen fra Borgarting stående, kan ikke hotellene lenger bruke ansattes tips til å dekke arbeidsgiveravgift og egne administrasjonskostnader.

Publisert

I fjor gikk arbeidstakerorganisasjonen Parat til sak på vegne av sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel, og det samme gjorde Fellesforbundet for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Før 2019 utbetalte hotellene mottatt tips uavkortet til sine ansatte, og de ansatte hadde selv ansvar for å beregne arbeidsgiveravgift av tipsen og for innberetning til skattemyndighetene. Etter en endring i skattelovgivningen som trådte i kraft 1. januar 2019, ble dette ansvaret flyttet over på arbeidsgiver.

Både Bristol og Plaza innførte nye ordninger, hvor det ble gjort fratrekk i tipsen for å dekke kostnader som de ble påført som følge av de nye reglene. Disse kostnadene knyttet seg blant annet til feriepenger, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift og administrasjon. Beløpet som sto igjen etter forskuddstrekk ble utbetalt til de ansatte.

- Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens hotel Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger, sier advokat Grete Dieserud i Parat i en pressemelding fra organisasjonen.

- Krav på tips må beskyttes på lik linje med lønnskrav

Som følge av disse endringene, gikk arbeidstakerne gikk til søksmål mot hotellene med påstand om at praksisen med å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra de ansattes tips var ulovlig. Det ble også fremmet erstatningskrav.

Både Plaza og Bristol ble frifunnet i tingretten, men i Borgarting lagmannsrett fikk pipa en annen lyd. Tirsdag denne uken fikk de hotellansatte medhold.

Lagmannsretten legger til grunn at tips er tenkt som en økonomisk påskjønnelse til de ansatte, og derfor ikke er ment å inngå i vederlaget til virksomheten.

- Mottatt tips privatrettslig er en ytelse i en gavetransaksjon fra kundene til de ansatte, og dette gjør at de ansatte på Bristol og Plaza har et rettskrav på at arbeidsgiver utbetaler mottatt tips til dem. De ansattes krav på tips har den samme grad av rettslig beskyttelse som avtalte lønnsvilkår, ifølge lagmannsretten.

- Velter kostnader over på ansatte

I vurderingen av hvilket rettsgrunnlag som eventuelt skal kunne benyttes for å gripe inn i de ansattes rettskrav på tips, er det arbeidsgivers styringsrett som trekkes frem.

Styringsretten innebærer at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men Høyesterett har samtidig påpekt at styringsretten ikke gir grunnlag for å gjøre endringer i avtalte økonomiske tillegg som inngår som en del av den ordinære lønnen.

- Etter lagmannsrettens syn ligger det imidlertid utenfor styringsretten å bruke deler av tips som er gitt til de ansatte, til å dekke egne kostnader. I realiteten handler dette om å velte virksomhetens kostnader over på de ansatte, påpekes det i dommen.

Et enstemmig dommerpanel konkluderte derfor med at trekkene som hotellene gjorde for å dekke egne kostander til arbeidsgiveravgift og administrasjon, var ulovlige.

Både Bristol og Plaza holdes holdes i tillegg erstatningsansvarlige, og må tilbakebetale de urettmessige tips-trekkene.

Powered by Labrador CMS