Beltelegging er et av tvangsinngrepene lovforslaget omtaler.
Beltelegging er et av tvangsinngrepene lovforslaget omtaler.

- Et tilnærmet uforståelig lovutkast

Et forslag til ny lov om tvangsbruk uten samtykke fremstår, ifølge Advokatforeningen, som så omfangsrikt, uklart, og komplekst at det ikke bør gjennomføres slik det foreligger.

Publisert

19. juni i fjor ble et lovutast med forslag til ny lov om tvangsbruk sendt på høring til en rekke instanser.

Lovforslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget, ledet av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad fra Universitetet i Bergen, er på over 800 sider.

Støtter intensjonen

Advokatforeningen skriver i sitt høringssvar at de i utgangspunktet støtter forsøket på å samordne reglene om tvang i helse- og omsorgstjenesten. Foreningen støtter også formålet om å begrense tvang i helse- og omsorgssektoren.

Foreningen omtaler utvalgets utredning som «svært grundig», men så er det slutt på skrytet.

«Imidlertid er utredningen og tilhørende lovutkast så omfangsrikt, uklart og komplekst at Advokatforeningen klart fraråder departementet å gjennomføre lovutkastet slik det nå foreligger», skriver Advokatforeningen.

Les hele høringsuttalelsen fra Advokatforeningen her!

- Ekstremt krevende å lese

For Advokatforeningen er det tre hovedgrunner til at forslaget fremstår som så komplisert at det bør droppes.

Ekspertene

  • I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan.
  • Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og menneskerettighetsutvalget.
  • Lovutvalget for velferdsrett består av Thorgeir Hole (leder), Bjarte Aarlie, Siw Bleikvassli, Marianne Hagen, Ingrid Lauvås og Olav Lærgreid.
  • Menneskerettighetsutvalget består av Else Leona McClimans (leder), Elisabeth S. Brodtkorb, Cecilia Dinardi, Kristian Fredheim, Silje Christine Hellesen, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher, Karl Nicolai Vogt Skjerdal og Vidar Strømme.

1. Lite intuitive begreper
(...) «Lovutkastet innfører for det første en rekke nye begreper og endrede innretninger på regelverket. Disse er langt fra intuitive; tvert imot er de temmelig krevende å forstå, og vil formodentlig medføre uklarhet og ulik praktisering i lang tid, med de rettssikkerhetsutfordringer som dette vil kunne medføre».

2. Krevende å følge definisjonen

(...) «For det andre er selve innretningen på loven en ny måte å tenke på, og som er svært krevende. Tvang er definert som overvinnelse/omgåelse av motstand. Og motstand er definert som negativ holdning som ikke kan endres gjennom virkemidler i vanlig samhandling mellom mennesker. (...) Det er krevende å følge definisjonen av tvang gjennom lovens ulike bestemmelser, og det er også høyst uklart hvordan en slik innretning forholder seg til de ordinære reglene om samtykke til helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven. Det bør fremgå uttrykkelig av loven at helsehjelp som hovedregel skal gis basert på pasientens frie og informerte samtykke».

3. - Ekstremt krevende å forstå
«For det tredje er lovutkastet holdt i et krevende språk. Kompleksiteten i forslaget viser vanskeligheten med å forene dagens ulike lover til en felles lov. Lovutkastet inneholder en rekke krysshenvisninger som er vanskelig å følge, gjort med en uvanlig lovteknikk, og med lite leservennlige unntak innarbeidet i henvisningene. Det er flere steder uklart hva som er kumulative og alternative vilkår. Det hele fremstår som ekstremt krevende å lese og forstå, og dermed formodentlig også å praktisere. Dette særlig sett i lys av at lovutkastets hovedmålgruppe er helsepersonell».

Ber om ny vurdering

Innvendinger fra Barneombudet

Barneombudet har satt opp en liste med punkter i lovforslaget etaten ikke er fornøyd med, blant annet:

  • At de grunnleggende prinsippene i barnekonvensjonen ikke er innarbeidet i selve lovteksten.
  • At lovforslaget har aldersgrenser for høring av barn.
  • At lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at barn er en særlig sårbar gruppe.
  • At det ikke er tydelig i lovforslaget at barn har rett til å klage.

(...) «Advokatforeningen vil anta at når utvalgets drøftinger munner ut i et tilnærmet uforståelig lovutkast, kan det være et signal om at man bør forlate tanken om én felles lov. Advokatforeningen ber departementet vurdere om det er bedre å søke og oppnå samordning gjennom å beholde reglene om tvang i nåværende regelverk, og heller gjøre de konkrete endringer i de respektive regelverk som samordningshensyn tilsier. Da kan man samtidig beholde de særregler som tilsies av ulikhetene mellom pasientgruppene og ulikhetene i den helsehjelp som er aktuell», skriver foreningen avslutningsvis.

Barneombudet: For komplisert

Også Barneombudet har flere kritiske innvendinger til forslaget, og påpeker i sin høringsuttalelse at utvalgets definisjon av tvang slik de fremkommer i § 1-3 er for kompliserte når det gjelder bruk av tvang overfor barn og unge.

«Vi meiner det bør utarbeidast ein eigen paragraf som handlar om bruk av tvang mot mindreårige under 18 år (eller høgare)», skriver barneombudet.

I likhet med Advokatforeningen, mener Barneombudet at lovforslaget ikke er konkret nok, eller gir god nok rettledning til dem som skal bruke loven.

En annen etat som er kritisk til lovforslaget, er Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. «Dersom departementet skal legge fram eit framlegg om ny lov på dette grunnlaget, må det gjerast eit omfattande utviklings- og forbetringsarbeid», heter det i deres høringsuttalelse.

- Vanskelig å forstå

«Høyringsutkastet er svært omfattande, og språket i og oppbygginga av teksten er ofte vanskeleg tilgjengeleg. Sentrale omgrep og vilkår verkar uklare. Det er vanskeleg å få oversikt, forstå argumentasjonsrekkene og konklusjonane. Dette fører til at det er vanskeleg å vurdere konsekvensane av forslaga både for pasientar og brukarar, helsetenestene og samfunnet», skriver Helse Bergen.

En lang rekke privatpersoner og etater har avgitt høringsuttalelser. Også Justis- og beredskapsdepartementet synes lovforslaget er kronglete, kommer det frem i departementets fjorten sider lange uttalelse.

Departementet mener forslaget oppleves som «til tider vanskelig å orientere seg i», og viser til at mengden henvisninger til vilkår i andre bestemmelser «til tider gjør det utfordrende å lese teksten».

Se oversikt over alle høringsuttalelsene her.