Grøndal c/o Help

Publisert

Flere har reagert på at Help Forsikring tilsynelatende omgår påleggene deres, og registrerer fullmektigene på andre advokatfirma.

Advokatfirmaet Berg Grøndal har registrert 9 fullmektiger under seg, co/Help forsikring. Etikkutvalgets Helge Tveit reagerer kraftig på dette, og mener Help her har laget en konstruksjon som omgår den beslutningen Tilsynsrådet har tatt, og at det er meningsløst å ha regler så lenge man kan omgå bestemmelsene på denne måten.

– Vi er kjent med den praksisen det vises til. Tilsynsrådet har, som dere er kjent med, forelagt spørsmål om lovtolkning vedrørende Help-saken for Justis- og beredskapsdepartementet, hvor den fortsatt ligger til vurdering. Ettersom saken således fremdeles også er under behandling i Tilsynsrådet, kan vi ikke nå kommentere den nærmere, sier Hege Bjølseth i Tilsynsrådet.

– Vi er om mulig mer utålmodig enn Helge Tveit med hensyn til en avklaring av spørsmålene vedrørende organisering av advokatvirksomhet. Vi ønsker ro rundt vår drift, slik at vi kan fortsette arbeidet med å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest, sier Johan Dolven i Help. Han opplyser at Tilsynsrådet har tilbudt seg å gi råd om hvordan driften kan organiseres, og at rådet er innforstått med den midlertidige løsningen Help nå har valgt der Advokatfirmaet Berg Grøndal leier ut sine ansatte til Help Forsikring.

– I forbindelse med at Justis- og beredskapsdepartementet nå har fått saken til seg så har vi laget en samlet fremstilling som inneholder flere nye momenter i forhold til drøftinger hos Tilsynsrådet tidligere. Vi har håp om at fornuften vil seire og at vi kan fortsette å tilby våre nå mer enn 200.000 kunder en forsikringsordning som gir dem tilgang til spesialiserte advokater også i fortsettelsen, siler Dolven.

– Vi er tre advokater og 14 fullmektiger i Advokatfirmaet Berg Grøndal AS som for tiden er leid ut til Help Forsikring AS. Advokatfirmaet Berg Grøndal er et selvstendig selskap, men samarbeider naturligvis tett med Help. Ordningen er avklart med tilsynsrådet og vi ser derfor ingen problemer med dette, sier Lars Grøndal.

Ingen særnorsk debatt

Debatt rundt organisering av advokattjenester pågår i flere land. Storbritannia har landet på en løsning hvor Help-modellen i følge Dolven er helt i tråd med ny lovgivning.

– Her i Norge skal spørsmålet om advokater skal ha monopol på å eie og drive advokatvirksomhet revurderes i forbindelse med den nye advokatlovgivningen som er på trappene. Dette arbeidet er tidkrevende. Sett i lys av det nye lovarbeidet håper vi i det minste å få dispensasjon fram til ny lov er på plass, sier Dolven.

Helge Tveit er ikke fornøyd med svarene fra Help, og mener advokatfirmaet ikke tar ansvar for å følge lovverket.

– Jeg mener at advokater har plikt til å følge det regelverket som gjelder for dem. Eierskapskravet bygger på de grunnleggende prinsipper om uavhengighet, det frie advokatvalg og advokatens personlige ansvar. Det er ingen grunn til å tro at sterke kapitaleiere vil tjene det rettsøkende publikum. Help advokaters virksomhet er klart i strid med regelverket. Det forskrekker meg at advokatene i Help forsikring ikke selv forstår det. Jeg synes det er betenkelig at advokatforeningen passivt sitter og ser på at vi har som medlemmer advokater som ikke forstår dette. Dersom det er slik at Tilsynet gir råd om hvordan Help advokater skal innrette seg for å omgå Tilsynets egne vedtak og regelverket, er det ille. Advokatstanden er avhengig av tillit. Denne saken er et eksempel på at noen og enhver kan stille seg spørsmålet om vi egentlig står for prinsippet om å fremme rett og hindre urett, sier etikkutvalgets oppgitte leder.

Må vente på Advokatlovutvalget

Responsen fra Justis- og beredskapsdepartementet tyder på at Help og Tveit må belage seg på å være utålmodige og misfornøyde i enda to år.

– Tilsynsrådet er et uavhengig organ under ledelse av et eget styre. Justis- og beredskapsdepartementet griper ikke inn i forhold som ligger under styrets myndighet eller enkeltsaker som Tilsynsrådet har kompetanse til å behandle. Departementet kan heller ikke instruere Tilsynsrådet.  Tilsynsrådet har bedt Lovavdelingen om en tolkningsuttalelse i forbindelse med sin behandling av søknaden fra HELP forsikring. Denne delen av saken er til behandling i departementet. Det er likevel Tilsynsrådet som skal foreta en realitetsavgjørelse i saken og departementet har heller ikke når det gjelder denne saken instruksjonsmyndighet overfor rådet.  Reglene om organisering av advokatvirksomhet er for øvrig et av temaene som skal tas opp av Advokatlovutvalget, opplyser Tonje Torsgard i departementet.

 

Faktaboks: I 2011 tok Tilsynsrådet opp problemet med organisasjonsformer for advokatvirksomhet som strider mot eierskapsbegrensningene i domstolloven, og tok saken opp med en del virksomheter, herunder skadeoppgjørsselskaper og Help Forsikring.

For Help Forsikring har Tilsynsrådet foreløpig konkludert med at deres virksomhet faller utenfor domstolloven § 233 og er organisert i strid med reglene i domstolloven §§ 231og 232.

Help Forsikring har ansatt 54 advokater og fullmektiger som er medlemmer av Advokatforeningen. Forsikringsselskapet har ca. 200.000 kunder, hovedsakelig LO-medlemmer som har forsikringen som medlemsgode gjennom kollektive avtaler eller boligkjøpere. Forsikringsordningen gir rett til advokatbistand for de kundene som trenger det. Det er i vilkårene fritt advokatvalg, men de fleste saker håndteres av Helps egne advokater. Foruten LO-medlemmer utgjør den største kundegruppen boligkjøpere. Helps boligkjøperforsikring er motvekten til selgers eierskifteforsikring. Selskapet opplyser at de har håndtert mer enn 30.000 saker for sine kunder.

Powered by Labrador CMS