Konkurransetilsynet vil gjerne ha jurister med kompetanse både i juss og økonomi.

- Rettsvitenskap blir mer attraktivt med flere studiesteder og nye fagdisipliner

Nytenkning er bra for studenter, arbeidslivet og for samfunnet, også innenfor rettsvitenskap, skriver direktør og juridisk direktør i Konkurransetilsynet i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har foreslått å endre den såkalte gradsforskriften. Det vil blant annet innebære at flere institusjoner enn Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø kan tilby mastergrad i rettsvitenskap.

Hvis en sammenligner med andre situasjoner der en åpner for økt konkurranse, er lærdommen at det kan gi et bedre samlet tilbud.

Karin Stakkestad Laastad.

I dette tilfellet vil nye læresteder som tilbyr et nytt studium kanskje se andre muligheter enn det de eksisterende gjør. De kan for eksempel ha andre fagdisipliner som kan spille på lag med de juridiske miljøene.

I tillegg kan de se med et nytt blikk på arbeidsmarkedet og ut fra det fokusere på andre temaer enn dagens læresteder. De vil ikke være så opptatt av å bevare det bestående, men står mer fritt til å utforme et tilbud som direkte utfordrer dagens struktur og tilbud.

Nytt og supplerende tilbud

Nytenkning er bra for studenter, arbeidslivet og for samfunnet, også innenfor rettsvitenskap.

Både Universitetet i Stavanger (UiS) og BI planlegger nå mastergrader i rettsvitenskap. Det er ikke blåkopi av det som tilbys av de tre eksisterende lærestedene, men i stedet tilbud som er tilpasset deres spesielle fortrinn og kompetanse.

Lars Sørgard.

Begge har allerede jurister i sin fagstab og studier innenfor juss, og de har begge sterke fagmiljøer i blant annet økonomi som de ønsker å samarbeide med. Da kan de i stor grad, basert på egne krefter, bygge et nytt og supplerende tilbud til det som allerede eksisterer.

I tilfellet for UiS og BI er det forretningsjuss som er viktig overordnet tema, med litt ulik vinkling. For andre institusjoner kan det være kombinasjoner mellom juss og andre fagdisipliner.

- Behov for flere jurister

Høye opptakskrav viser at jusstudentene står i kø for å komme inn på dagens studium. De er blant de gruppene som lettest finner en egnet jobb etter utdannelsen. En del kommuner sliter med å tiltrekke seg denne kompetansen, hvilket er illustrert ved at nesten halvparten av kommunene ikke har noen jurister ansatt.

Alt tyder derfor på et behov for flere jurister. De nye studiene kan dessuten bane vei for et enda større nedslagsfelt for jusstudenter, ved at det blir en større bredde i utdanningen totalt sett.

Nokut skal sikre at nye læresteder får lov til å tilby master i rettsvitenskap kun dersom de har den nødvendige akademiske kompetansen, samt at de har et forskningsmiljø og kan tilby forskningsbasert undervisning.

Begrenset kannibalisering

Slik kvalitetssikring gjør at det ikke kan etableres en rekke nye læresteder. Derfor er det liten grunn til å frykte at nye læresteder slippes til. Dette taler og for at en kan slippe til privatister - og dermed øker tilfanget av studenter ytterligere - uten at det skaper noen problemer for kvaliteten på de som utdannes.

De eksemplene vi har på eventuelt nye læresteder har allerede noe utdannelse i rettsvitenskap, og de planlegger å spille på lag med andre fagdisipliner på sitt lærested. Dette betyr at det er begrenset hvor mye de vil kannibalisere på de eksisterende lærestedenes fagstaber i rettsvitenskap.

Minst like viktig er at dette kan gjøre rettsvitenskap totalt i Norge til et mer attraktivt fag for studenter, og tiltrekke seg flere studenter totalt sett. Og ikke minst gi utdanning som næringslivet har behov for.

På lang sikt er dette viktig for fagets fremtid, da det gir større potensial for å lokke flere flinke studenter til å følge en akademisk vei. Dette må være mye mer fremtidsrettet enn å nekte fremveksten av nye læresteder for å beskytte de eksisterende fagmiljøene.

- Vil berike vårt fagmiljø

Vanligvis argumenterer vi i Konkurransetilsynet på generelt grunnlag for at konkurranse gir større bredde i tilbudet, til det beste for samfunnet. I dette tilfellet opplever vi diskusjonen som mye mer konkret. Vi ansetter en rekke nyutdannede jurister. Fra vårt ståsted vil vi gjerne fortsatt ønske å tilsette svært flinke generalister, som typisk de etablerte lærestedene er flinke til å utdanne.

Men vi ser at det vil kunne berike vårt fagmiljø om vi i tillegg kan ha noen med mer tverrfaglig kompetanse, og da for vår del kompetanse særlig i skjæringspunktet mellom juss og økonomi. Slik vi ser det, vil nye læresteder kunne bidra til å utfylle tilbudet.

Minst like viktig er det at denne konkurransen vil bidra til at de eksisterende lærestedene må skjerpe seg og være mer fremoverlent. Da kan vi som samfunn få tilgang på enda mer attraktive jusskandidater, der noen utdannes ved de eksisterende og noen ved de nye lærestedene.

Powered by Labrador CMS