Programkomiteens leder Sylvi Listhaug sier at partiet blant annet vil gjeninnføre respekten for politiet.
Programkomiteens leder Sylvi Listhaug sier at partiet blant annet vil gjeninnføre respekten for politiet.

Frp foreslår kjemisk kastrasjon og dobbeltstraff

50 års maksstraff, dobbeltstraff etter dansk modell og kjemisk kastrering av personer som er dømt for grove overgrep mot barn er blant forslagene fra Frps programkomité. - En forråelse av strafferettssystemet, mener Forsvarergruppens leder.

Publisert

– Vi vil skjerpe straffene og øke maksstraffen til femti år for alvorlig kriminalitet, samtidig som vi sørger for å gjeninnføre respekten for politiet, gjennom blant annet å ha nulltoleranse for politivold og skjerpe straffene for dette, sier Sylvi Listhaug, Frps første nestleder, til Frp.no.

Førsteutkastet til Frps nye prinsipp- og handlingsprogram ble lagt frem av Listhaug tidligere i dag. Hun er leder av program- og redaksjonskomiteen.

Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson.
Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson.

Partiet foreslår en lang rekke innstramninger innenfor justissektoren: Å heve maksstraffen, senke den kriminelle lavalderen, å innføre et offentlig register over overgrepsdømte, dobbeltstraff for gjengkriminelle, bevæpnet politi og forvaringsdom for alle som dømmes for overgrep mot barn - for å nevne et utvalg.

- Hardere samfunn

- Forslagene innebærer en forråelse av strafferettssystemet. Og et markant brudd på den strafferettspleien vi har hatt i Norge frem til i dag, sier Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

- Det blir ikke mindre kriminalitet av dette, bare et hardere samfunn, sier han.

Offentlig register for overgrepsdømte

Frps programkomité vil innføre strenge reaksjoner mot personer som dømmes for overgrep mot barn. De kan bli fratatt passene sine, komme i et offentlig register over overgrepsdømte, og få automatisk forvaring.

«Foreldre som blir dømt for overgrep mot egne barn, skal umiddelbart fratas omsorgs- og samværsretten», heter det i utkastet.

Det foreslås også at personer som dømmes for alvorlige seksuelle overgrep mot barn, skal dømmes til medisinsk kastrering.

Her er flere forslag:

 • Skjerpe straffenivået og øke maksstraffen til 50 år.
 • Øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd.
 • Opprette en egen ungdomsdomstol.
 • At den straffedømte går rett fra rettskraftig dom til soning.
 • Alt all ilagt fengsesstraff sones i sin helhet.
 • Endre den kriminelle lavalderen til 14 år.
 • Åpne for økt bruk av ubetinget fengselsstraff mot lovbrytere under 18 år.
 • Forvaringsdom for alle som blir dømt for overgrep mot barn.
 • Gjennomgå ankesystemet.
 • Oppheve sexkjøploven.
 • At offer og pårørende varsles dersom gjerningsmann skal ha permisjon fra fengsel, og at gjerningsmann kan ilegges geografiske restriksjoner.

Kilde: 1.høringsutkast for Frps prinsipp- og handlingsprogram for 2021 - 2025.

Videre at foreldelsesfristen for fysisk og psykisk vold mot barn bør økes til femten år etter at barnet fyller 18 år, slik at fristen først trer i kraft når barnet er 33 år gammelt.

I utkastet foreslås det også å etablere et offentlig register over personer som har begått overgrep mot barn, og at lokalsamfunn varsles dersom personer som er blitt dømt flere ganger, flytter inn i området.

Firegangeren for gjengkriminelle

I programutkastet foreslår programkomiteen å innføre det de kaller en skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder der kriminaliteten er høy og knyttet til vold og vinning.

Det foreslås også at gjengkriminelle får dobbeltstraff etter dansk modell.

«Det betyr at en gjengkriminell som begår et lovbrudd i en skjerpet straffesone kan få firedoblet straff. Politiet eller annet myndighetsorgan gis i oppgave å definere hvem som er gjengkriminelle», heter det i forslaget.

Et mindretall i programkomiteen har tatt dissens til disse to forslagene.

Vil gjøre foreldrene ansvarlig

Dersom barn under 16 år begår kriminalitet, bør det få konsekvenser for foreldrene, mener programkomiteen. Avhengig av hvor alvorlig forholdet er, kan reaksjonen være å betale for barnets ødeleggelser eller å miste oppholdstillatelse i Norge.

Ja til bevæpnet politi

Komiteen åpner for generell bevæpning av politiet, og ønsker også å skjerpe straffenivået for angrep på politiet.

Tigging er til sjenanse for mange innbyggere, fører med seg organisert kriminalitet, og bør derfor forbys, foreslår komiteen.

Det foreslår også operativt dyrepoliti over hele landet.

Videre vil komiteen utvise alle utenlandske statsborgere som dømmes til mer enn tre måneders ubetinget straff.

Straff for eget narkobruk

Listhaugs komité foreslår også å videreføre straff for besittelse, bruk og omsetning av narkotika. På dette punktet tok mindretallet dissens.

Vil hyre inn privatpraktiserende advokater til påtalemyndigheten

Programkomiteen foreslår også at privatpraktiserende advokater kan hyres inn av påtalemyndigheten.

«Påtalemyndigheten må settes i stand til raskt å kunne følge opp de sakene som er ferdig etterforsket av politiet. Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden», heter det i utkastet.

«Vi aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitetsproblemer», heter det videre.

Sendes på høring

Programkomiteen vil også si nei til et felles asylsystem i EU og begrense antallet kvoteflyktninger.

Utkastet til Frps nye handlingsprogram sendes nå på høring. Det er partiets landsmøte som neste vår vedtar det nye programmet.

Powered by Labrador CMS