Fortsatt leverer tjue-tretti prosent av advokater salærkrav manuelt i fri rettshjelpssaker, ifølge Justisdepartementet.

Vil ha mer effektiv salær-løsning for advokater i fri rettshjelp-saker

Advokatene får e-post til alle døgnets tider fra fire offentlige portaler, og systemet er svært uoversiktlig, mener Advokatforeningen.

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en forskriftsendring som vil pålegge advokater og rettshjelpere å bruke statsforvalternes system rettsrad.no ved innlevering av søknader om fri rettshjelp, utvidet bevilling til fri rettshjelp, og såkalte egeninnvielser av fri rettshjelp.

I dag er det valgfritt om man vil bruke portalen eller sende inn skjemaene i posten.

Ved å få inn alle søknader elektronisk, vil saksbehandlingen hos statsforvalterne ble mer effektiv, og spare embetene for ekstraarbeid med å registrere manuelt innsendte skjemaer, ifølge høringsnotatet.

Advokatforeningen støtter forslaget, men minner om at advokater allerede har et virvar av plattformer og frister å forholde seg til.

- Mottar e-poster om natten

Antallet stagnert

«Elektronisk kommunikasjon er i dag så utbredt at det ikke er urimelig å pålegge en profesjonell yrkesgruppe som advokater å benytte seg av elektronisk innsendelse. Antallet advokater som benytter seg av denne løsningen har de siste årene stagnert til tross for raskere betaling og aktiv markedsføring/kursing fra flere embeter. Det synes dermed å være en forutsetning for å øke antall advokater som benytter seg av ordningen at den gjøres obligatorisk.»

Fra høringsuttalelsen til Statens sivilrettsforvaltning.

Advokater kommuniserer med domstolene på Aktørportalen, med fylkesnemndene på Saksportal, og med UDI på plattformen eDialog, og altså med statsforvalteren på plattformen rettsrad.no.

«Gjennom samtlige portaler får advokatene e-post til alle døgnets tider», påpeker Advokatforeningen i sin høringsuttalelse til den foreslåtte forskriftsendringen.

«Det er til tider et svært uoversiktlig system. Advokatene mottar e-poster mens man sitter i retten, i helger, på helligdager og om natten. Samtlige e-poster skal følges opp av advokaten. Grunnen til at dette påpekes her er for å synliggjøre nødvendigheten av en praktisk og tidseffektiv løsning når det gjelder salærinnlevering», skriver foreningen.

Foreningen minner om at dens medlemmer faktisk er i streik blant annet på grunn av den lave rettshjelpssatsen på fri rettshjelpssaker.

«Timene advokatene får dekket i stykkprissatsene dekker ofte ikke tiden man bruker på selve saken – og nærmest aldri tiden man bruker til å søke om å få dekket salæret. Dette tydeliggjør behovet for gode og effektive løsninger.»

Vil ha systemer som snakker sammen

Advokatforeningen mener at den løsningen som advokater nå blir pålagt å benytte, må kunne kommunisere direkte med advokatenes IT-systemer.

«Pr. i dag må timelister lastes ned fra advokaten sitt datasystem, faktura må ordnes i advokatens datasystem, deretter må dette lastes opp i rettsrad.no. Løsningen er tungvint, og ikke effektiv», mener Advokatforeningen.

Foreningen forventer at dersom advokatene pålegges å bruke det nye systemet, så må løsningen både effektiviseres og være kompatibel med Aktørportalen og Saksportalen.

Ifølge høringsnotatet, benyttes den eksisterende elektroniske skjemaløsningen på rettsrad.no i dag i mellom sytti til åtti prosent av sakene.

Powered by Labrador CMS