Olle Nohlin grep mikrofonen under "åpen talerstol" på Forsvarergruppens høstseminar i 2023.

Advokater fikk kuttet 89 og 42 timer av salæret - Høyesterett mener kuttene fremstår vilkårlige

Nedsettelsene for de to forsvarsadvokatene utgjorde henholdsvis 50 og 25 prosent av det forberedende arbeidet de hadde utført. - Helt uholdbart, ifølge Olle Nohlin, som var en av de to. Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens salærkutt.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg kunngjort 8. mars. 

Advokatene Olle Nohlin og Brynjulf Risnes i Matrix Advokater var oppnevnt som forsvarere i lagmannsretten i en sak hvor Økokrim hadde krevd inndragning av over 72 millioner kroner - hvorav deler av summen var i utenlandsk valuta.

De to siktede hadde ikke vedtatt forelegget de fikk i 2022, og de hadde tapt saken i tingretten.

Risnes bisto den ene av de to siktede både under behandlingen i første og andre instans, mens Nohlin ble koblet på da saken ble anket inn for lagmannsretten. Hans klient var for øvrig russisk statsborger bosatt i Russland.

Sistnevnte sendte inn en salæroppgave for til sammen 193 timer arbeid utenfor rettsmøte, hvorav 162 timer gjaldt perioden frem til ankeforhandlingens oppstart. Førstnevnte krevde salær for 179 timer utenfor rettsmøte.

Brynjulf Risnes, advokat i Matrix.

Dette var for mye, mente Agder lagmannsrett. 

For Risnes ble nødvendig saksforberedelse satt til 90 timer, mens Nohlin fikk 120 timer. Nedsettelsene utgjorde henholdsvis 50- og 25 prosent av det forberedende arbeidet de har utført.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg slått fast at nedsettelsene var vilkårlige, og opphevet beslutningene fra lagmannsretten.

- Nødvendig for å ivareta klientenes interesser

Hjemmelen for å nedsette salæret finner vi i salærforskriften § 7. Her gis retten en plikt til å foreta kutt dersom «det er benyttet lengre tid enn hva som er rimelig og nødvendig».

Risnes og Nohlin hadde i sin anke til Høyesterett vist til at saken var svært omfattende, at påtalemyndigheten hadde fremlagt en stor mengde dokumentbevis, og til at forsvarerne hadde gjort et omfattende arbeid med å innhente og fremlegge bevis for lagmannsretten som ikke har vært fremlagt tidligere.

«Ut fra sakens kompleksitet og inndragningskravets størrelse, fremstår et slikt arbeid i utgangspunktet som nødvendig for å ivareta klientenes interesser», skriver Høyesteretts ankeutvalg i sin kjennelse.

- Ikke påfallende tidsbruk

I rimelighetsvurderingen må omfanget av arbeidet som ikke ble godkjent som nødvendig, ses i sammenheng med begrunnelsen som ble gitt for nedsettelsen, ifølge ankeutvalget. 

Agder lagmannsrett hadde ikke gitt noen annen begrunnelse enn at arbeidet var for omfattende ut fra sakens art og forholdene for øvrig.

«Som begrunnelse for at nedsettelsen for advokat Risnes er omtrent dobbelt så stor som for advokat Nohlin, har lagmannsretten vist til at førstnevnte hadde forkunnskaper om saken fra sitt arbeid i tingretten», skriver ankeutvalget. 

Timeantallet fremstår ikke påfallende, mener Høyesterett, som videre påpeker at lagmannsrettens begrunnelse ikke gir noen forklaring på hvorfor arbeidet må anses som unødvendig for å ivareta klientenes interesser.

«Sett i sammenheng med den betydelige forskjellen mellom de to forsvarerne, som vanskelig kan forklares alene med at advokat Nohlin var ny forsvarer for lagmannsretten, fremstår nedsettelsene som vilkårlige», konkluderer Høyesterett, som dermed opphever lagmannsrettens beslutninger om salærkutt.

- Må forstå hvilke saker som krever ekstra

- Vi er selvsagt enige med Høyesterett, sier Nohlin.

Olle Nohlin, advokat i Matrix.

Også Risnes sier han er glad for ankeutvalgets avgjørelse. 

- Det er viktig at dommere ikke behandler alle saker etter samme lest og at man evner å se de sakene som krever noe ekstra fra forsvarerne. I denne saken var det en rekke spesielle momenter som gjorde saken krevende arbeidsmessig, og det var vanskelig for oss forsvarere å forstå hvorfor domstolen mente at dette arbeidet ikke var nødvendig, forklarer Risnes. 

- Det er ikke ofte en tar seg bryderiet med anke salærfastsettelser, men i denne saken mente vi at det var nødvendig, legger han til.

Nohlin viser også til nivået på rettshjelpssatsen, som Forsvarergruppen den siste tiden har gått i streik for å få hevet.

- Det offentliges godtgjørelse til forsvarere er allerede langt under bærekraftig nivå. Da er det helt uholdbart at dommeren på saken skal kunne redusere forsvarernes utbetalinger med ytterligere 25 og 50 prosent, uten engang å ha innhentet saksdokumentene, for å få et snev av innsikt i det hun har så klare meninger om, sier han. 

Powered by Labrador CMS