– Det fremmes en del krav mot advokater og deres forsikringsselskaper som aldri fører frem, forteller advokat Jørgen Svartebekk.
– Det fremmes en del krav mot advokater og deres forsikringsselskaper som aldri fører frem, forteller advokat Jørgen Svartebekk.

- Strengere beviskrav i ansvarssaker

– Mitt inntrykk er at advokater behandles relativt strengt i norske domstoler, og at tendensen er at de behandles strengere enn før.

Publisert

Det sier advokat Jørgen Svartebekk i Advokatfirmaet Riisa i Oslo, et firma som i flere år på rad er kåret til landets ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett.

Han legger til at han som advokat ikke nødvendigvis ser det fulle utvalget av saker, og at hans inntrykk derfor er subjektivt.

Svartebekk har i om lag ti år jobbet særlig med advokatansvarssaker på vegne av forsikringsselskaper.

– Vi ser en tendens til at det kreves en større grad av bevissikring fra advokatens side. Advokaten må sørge for å ha nedfelt hva som er oppdragets innhold på en tilstrekkelig tydelig måte. Dette kan være kortfattet beskrevet i innledende korrespondanse mellom advokat og klient, eller i oppdragsbekreftelsen. Dersom oppdraget ikke er tilstrekkelig spesifisert, kan det ramme advokaten, sier Svartebekk.

Si hva som faller utenfor

Noen klienter kan ha urimelige forventninger til hva advokaten skal ta ansvar for, mener han.

– Vi ser at klienter kan forvente at advokaten også skal ivareta mer kommersielle spørsmål i en sak, eller at det oppstår situasjoner der en klient i etterkant mener at en advokat skulle ha avklart eller sjekket forhold som kanskje ligger i grenseland for hva som faller inn under advokatoppdraget. Derfor er advokatens kommunikasjon med klienten så viktig, også å tydeliggjøre hva som ikke faller inn under oppdraget, sier Svartebekk.

– Kravene som stilles til advokater, ser ut til å ha blitt strengere. Også der man beveger seg mot randsonen av advokatoppdraget, bør advokaten søke å avklare hva som er rammen for oppdraget, sier han.

Han råder advokater til å lagre all korrespondanse med klienter.

– Hvis man er flink til å oppbevare dette, vil det være enklere å huske hva som faktisk skjedde, når man flere år senere skal nøste i saksgangen.

Ser mulighet

Han forteller at om lag en tredel av alle ansvarssaker handler om fristoversittelser, mens de øvrige handler om forhold som ikke er så lett å kategorisere.

– Det ser ut til å være en økt grad av bevisstgjøring på kravstiller-siden; at man er mer oppmerksom på muligheten for å vinne frem med erstatningskrav ovenfor en advokat enn tidligere. Det kan ha en viss økende effekt på kravene.

Å få erstatningskrav rettet mot seg er noe advokater flest tar på dypeste alvor, er hans erfaring.

– For mange er det et stort ubehag at en slik sak dukker opp, uavhengig av om kravet er berettiget eller ikke. Mitt hovedinntrykk, på basis av de sakene jeg selv har jobbet med, er at selv for advokater som etter beste evne har forsøkt å ivareta klientens behov og jobbet skikkelig med sakene, så kan det inntreffe omstendigheter som gjør at han eller hun får et krav rettet mot seg. Det er en del av forretningsrisikoen man har ved å drive som advokat.

Han mener at alle advokater bør sjekke forsikringssummen på sin ansvarsforsikring, og vurdere om denne er tilstrekkelig sett i forhold til den virksomheten som utøves.

– Jeg tror ganske mange jobber med tvistesummer som overstiger standarddekningen. Gjør en vurdering av oppdragene, og sjekk om verdiene som står på spill i de sakene som håndteres korresponderer med forsikringsdekningen, sier Svartebekk.