Advokat Carl Aasland Jerstad. i Haver advoaktfirma

REPLIKK

- Varsles det ny praksis for Pasientskadenemndas erstatningsutmåling?

Dersom det nå meldes om ny praksis fra Pasientskadenemnda, forutsetter jeg at de ulike nemdene vil behandle disse spørsmålene med samme rettslige tilnærming og forståelse, skriver advokat Carl Aasland Jerstad i en replikk til direktør Anita Giæver Hansen.

Publisert

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Anita Giæver Hansen, avviser min påstand om at staten bevisst utmåler for lav erstatning til boligutgifter i Advokatbladet 26. oktober 2023.

Tvert imot opplyser hun at det ikke gjelder et i praksis standardisert maksimumsbeløp på 1,5 millioner kroner ved boligombygging, og at skadde barn også får erstatning for framtidige boligutgifter. 

Dette eksemplifiseres særlig ved å vise til et nytt vedtak der det ble gitt to millioner kroner i erstatning for ombygging av eksisterende bolig, og dessuten 500.000 kroner for ekstra utgifter ved å tilrettelegge framtidig bolig. 

I en rettskraftig dom fra Nord-Troms tingrett (20-068243TVI-NHER), ble de samlede boligutgiftene erstattet med 4,8 millioner kroner, hvorav utgiftene til framtidig bolig for skadelidte ble kompensert med 1,6 millioner kroner.

Dersom vedtaket Giæver Hansen nevner er et signal om en ny forståelse og praksis fra statens side ved utmåling av boligutgifter, ønskes det hjertelig velkommen, men som nevnte dom viser er heller ikke to millioner kroner nødvendigvis tilstrekkelig. 

Ny praksis?

Dersom det nå meldes om ny praksis fra Pasientskadenemnda, forutsetter jeg at de ulike nemdene vil behandle disse spørsmålene med samme rettslige tilnærming og forståelse slik at vi slipper å bli møtt med argumentasjon om at 1,5 millioner kroner uansett er tilstrekkelig, og at de konkrete boligutgiftene og behovene som er presentert ikke engang nevnes ved vurderingen.

Videre antar jeg da at argumentasjonen om at barn ikke har krav på å få erstattet sine framtidige økte boligutgifter ved å henvise til at de er forpliktet til å kreve og ta imot boligtilbud fra det offentlige (PSN-2020-1864 av 27. januar 2023 og PSN-2019-169 av 28. oktober 2022, er to ferske eksempler) ikke lenger vil bli anvendt av Pasientskadenemnda. 

Skal funksjonshemmedes rettigheter nå tillegges vekt av Pasientskadenemnda?

Giæver Hansen er heller ikke enig med meg i at staten mangler fokus på funksjonshemmedes rettigheter ved vurderingen av erstatningsnivået. 

Jeg kan ikke huske å ha sett ett eneste vedtak fra Pasientskadenemnda hvor det er vist til funksjonshemmedes rettigheter som ledd i den rettslige begrunnelse.

 I PSN-2019-169 var det anført en rekke ulike menneskerettigheter for funksjonshemmede til støtte for kravet og en behovsstandard som likestiller funksjonshemmede med andre. 

Det ble ikke vist til en eneste av disse av Pasientskadenemnda. 

En gyllen mulighet for Pasientskadenemnda til å vise at man er opptatt av og legger til grunn rettighetene for funksjonshemmede ved rettsanvendelsen kan være å endre praksis på at den skadelidte ikke får erstattet utgifter til ombygging og tilrettelegging av fritidsbolig. 

Erstatning for utgifter til omsorg

Og dersom det er slik at Giæver Hansen nå varsler ny og romsligere praksis ved utmålingen av erstatning til boligutgifter, bør hun i samme omgang rette fokus på hvordan staten utmåler erstatning for utgifter til omsorgstjenester. 

Også her er det etablert et maksimumsnivå. Dette er på 170.000 kroner per år.

 I et notat fra Norsk pasientskadeerstatning som jeg nevnte i min første artikkel, og som er dater 20. og 24. april 2018, heter det: 

«Pleie/omsorg – tilby kr. 170 000 per år. Også dette maksimal sum. (Ikke grunnlag for forhandlinger).»

Dette til tross for at Høyesterett allerede i Rt-2002-1436 (Bråtane) utmålte 175.000 kroner per år. 

Fall i kroneverdien

I et notat utarbeidet av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 29. september 2022,som gjelder gjennomgang av rettspraksis til fast nemnd, var utgangspunktet at man ville undersøke om man kunne finne en «mulig utvikling i nyere rettspraksis, og synliggjøre den øvre grensen for beløp som tilkjennes på denne posten». 

Spørsmålet var om erstatningen som tilkjennes fra Pasientskadenemnda burde økes «i lys av utviklingen i rettspraksis», herunder om det burde tas «større hensyn til fall i kroneverdien». 

I forbindelse med utarbeidelsen av notatet var det kontakt med Norsk pasientskadeerstatning og hvor det ble opplyst at man arbeidet med et prosjekt for fast nemnd som gjelder «spørsmål om det maksimale beløpet som tilkjennes på posten sosialmedisinske utgifter skal økes til et beløp over kr 170.000» (min utheving).

I notatet nevnes Gulating lagmannsrett sin første dom i Amerika-saken, HR-2022-1132-A. 

Riktignok legges det til grunn at retten her satte utgiften til 200.000 kroner per år, mens den ble satt til 240.000 kroner med påslag for skatteulempe. Nevnte dom fra Nord-Troms tingrett la til grunn årlige utgifter på 250.000 kroner fra og med 1. januar 2015.

- Viser ikke tydelig utvikling

Notatet konkluderer med at de gjennomgåtte dommene «ikke viser en tydelig utvikling i erstatningsnivået på posten sosialmedisinske utgifter» og at en gjennomgang av rettspraksis viste at man «ved utmålingen skal ta skjønnsmessige hensyn til endringer i konsumprisindeksen». 

Det er i notatet ikke vist til HR-2022-980-A hvor Høyesterett knyttet utviklingen i folketrygdens grunnbeløp G til normert oppreisning ved voldtekt og begrunnelsen for det, nemlig at skal man gi lik erstatning over tid, må fallet i pengeverdien hensyntas. 

Utviklingen i G er langt høyere enn konsumprisindeksen. Dersom man justerer det årlige beløpet på 175.000 kroner som Høyesterett la til grunn i Rt-2002-1436 (Bråtane) med utviklingen i G, utgjør det per i dag 383.000 kroner.

Dersom Giæver Hansen og Pasientskadenemnda nå også skal vise at de tar funksjonshemmedes rettigheter på alvor, kan vi kanskje se i møte en praksis som avskaffer den gjeldende inndelingen av skadelidte i grupper basert på deres kognitive evner, og da slik at de med de største hjerneskadene tilkjennes minst, mens de verdige som har sine kognitive evner intakt kan se fram til maksimumsnivået på 170.000 kroner per år.

Powered by Labrador CMS