Linda Egeland og Carl Aasland Jerstad.

JU§NYTT

Tilkjent 85 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter rettsmaraton

Høyesterett setter en strek for erstatningssaken som har versert i over ti år. – Erstatningssummen vil nok bli stående lenge som norsk rekord ved personskade, sier Carl Aasland Jerstad i Haver Advokatfirma.

Publisert

Saken gjaldt utmåling av pasientskadeerstatning etter at et barn født på Haukeland sykehus i 2012, som følge av forsinket forløsning og oksygenmangel, ble påført en alvorlig hjerneskade under fødselen.

Hovedproblemstillingen i saken var om erstatningsutmålingen skulle fastsettes med utgangspunkt i levekostnadene fra USA, hvor barnet og familien bodde, eller fra Norge, hvor barnet ble født og mottok ytelsen fra.

Barnets mor er norsk statsborger, mens faren er amerikansk. Paret bodde i USA frem til noen måneder før fødselen, og flyttet tilbake to måneder etter.

Norsk pasientskadeerstatning tilkjente barnet drøye ti millioner kroner i erstatning. Barnets foreldre tok saken til tingretten med krav om høyere erstatningssum av hensyn til utgiftsnivået i USA.

Høyesterett: – Sterke menneskelige hensyn

Bergen tingrett la til grunn (TBERG-2018-124767) at barnet ville mottatt offentlige ytelser som tilsvarte hennes helsemessige behov dersom familien hadde blitt i Norge, og at de økte utgiftene som flyttingen til USA medførte, ikke var erstatningsrettslig vernet.

Også Gulating lagmannsrett kom til at det norske utgiftsnivået skulle legges til grunn for erstatningsutmålingen (LG-2020-146128-1).

Høyesterett kom derimot til et annet resultat, og viste til at sterke menneskelige hensyn tilsier at erstatningen skal utmåles med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA (HR-2022-1132-A). Følgelig opphevet de lagmannsrettens dom.

«Ved den nye erstatningsutmålingen må lagmannsretten ta utgangspunkt i utgiftsnivået i USA. Forutsetningen skal ikke være at erstatningen for merutgifter til behandling, pleie og omsorg bare skal være et supplement til de offentlige ytelsene i Norge», følger det av høyesterettsdommen fra 2022.

En endelig slutt

I den nye behandlingen la lagmannsrettens høyesteretts vurderinger til grunn, og konkluderte med at skadelidte hadde krav på erstatning med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA (LG-2020-146128-2).

Staten ved Pasientskadenemnda anket lagmannsrettens avgjørelse på to punkter, med anførsler om at erstatningsbeløpet skulle utbetales i terminer og at det var grunnlag for at erstatningsbeløpet skulle reduseres ved lemping.

I en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg avviste de anken (HR-2023-717-U). Dommen fra lagmannsretten er derfor rettskraftig, og skadelidte tilkjennes et erstatningsbeløp på 85 millioner kroner, elleve år etter fødselen. Hadde statens syn vunnet frem ville den totale erstatningen ha utgjort 10,5 millioner kroner.

Prisvinnende advokater

Advokatene Linda Egeland og Carl Aasland Jerstad i Haver Advokatfirma AS i Stavanger og på Bryne bistod skadelidte i saken.

– Etter det vi kjenner til, er de retningslinjer som Høyesterett har trukket opp i dommen unike i verdenssammenheng. Det har vært stor internasjonal interesse for dommen, sier Jerstad.

Under et årlig møte i København i september 2022, presenterte advokatene høyesterettsdommen for en rekke personskadeadvokater. Der ble de hedret med prisen som årets europeiske personskadeadvokater - Personal Injury Lawyer of the Year.

Linda Egeland og Carl Aasland Jerstad.

– De rettslige spørsmål i sakskomplekset har vært mange og utfordrende. Det har vært artig å få kommentarer og syn fra ulike hold under saken, og det er ikke a stikke under stol at de fleste var negative til om vi ville kunne vinne fram, sier Jerstad.

– Derfor var det også selvsagt svært gledelig at vart syn og argumentasjon enstemmig ble lagt til grunn av Høyesterett og at den erstatningssummen som klienten er tilkjent nok vil bli stående lenge som norsk rekord ved personskade.

Jerstad sier at klienten er glad for at den langvarige påkjenningen som saken har medført for familien endelig er over.

– De ser nå fram til å kunne gi deres sterkt hjelpetrengende datter et så fullverdig liv som mulig med nødvendig assistanse, omsorg og trening sammen med familien, sier han.

Powered by Labrador CMS