Den fristavbrytende handlingen måtte omfatte en erkjennelse av et erstatningsansvar basert på at det var utvist grovt uaktsomhet, slik kontrakten mellom partene krevde.

JU§NYTT

Innebærer gjennomførte mangelsutbedringer fristavbrytende erkjennelse? Nei, sier Høyesterett

Både tingrett og lagmannsrett hadde uten videre lagt til grunn at en entreprenør, i et forsøk på å utbedre mangler, med dette også hadde erkjent byggherrens erstatningskrav. Høyesterett mente det måtte mer til, og kunne ikke si seg enig i at erkjennelse forelå.

Publisert Sist oppdatert

Tilbake i 2013 ble det inngått en avtale mellom Betonmast Innlandet, som totalentreprenør, og Frost Utvikling som byggherre, om oppføring av et leilighetsbygg med 19 leiligheter.

Bygget - Doyèn Eidsvoll – som er konstruert som et «kollektiv for eldre», har blant annet et eget treningsrom, storkjøkken og spaavdeling, og er lokalisert ved den gamle ærverdige husmorskolen i Eidsvoll.

Kort tid etter overtakelsen tok idyllen i kollektivet en brå vending. Sameierne oppdaget nemlig betydelige mangler med varmeanlegget i bygget, og det ble reklamert over feilene.

Konstruksjonsfeil

Opprinnelig ble det antatt at feilen hadde sin rot i tekniske problemer med varmeanlegget. Men etter flere mislykkede utbedringsforsøk ble det fastslått at problemene med varmestyringen skyldtes feil ved selve konstruksjonen av bygget.

I januar 2020 tok samtlige seksjonseiere derfor ut stevning mot byggherren, Frost, med krav om prisavslag og erstatning for mangler ved varmeanlegget. Frost påsto seg frifunnet, og videreførte kravet fra sameierne til Betonmast som regressaksøkt. Også Betnonmast påsto seg frifunnet.

Entreprenøren felt i både tingrett og lagmannsrett

Avbrytelse av foreldelse

Foreldelse avbrytes etter foreldelsesloven §§ 15

flg. når fordringshaveren tar tar rettslig skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse.

Foreldelsesfristen avbrytes også når skyldneren erkjenner forpliktelsen overfor fordringshaveren, jf. foreldelsesloven § 14. I så fall vil det begynne å løpe en ny frist etter lovens regler, som oftest en ny tre-års-frist etter § 2.

Øvre Romerike tingrett avsa i januar 2021 sin dom. Domstolen mente at Frosts leveranse til sameierne var befattet med mangler, ettersom gulvvarmeanlegget ikke fungerte som forutsatt. Dermed ble sameierne tilkjent 10 millioner kroner i prisavslag.

Byggherren, Frost, ble tilkjent det samme beløpet i erstatning fra Benonmast som regressaksøkt. Samtidig ble det fastslått at Frosts krav ikke var foreldet, ettersom Betonmast «ved sin handlemåte» hadde erkjent ansvaret.

Betonmast anket så dommen til Eidsivating lagmannsrett. Anken var begrenset til foreldelsesspørsmålet og omfanget av Frosts eventuelle krav. Frost tok til motmæle.

I 2022 kom lagmannsretten, på samme måte som tingretten, til at kravet ikke var foreldet. Når Betonmast hadde utvist grov uaktsomhet i sitt konstruksjonsarbeid hadde Frost dermed krav på den erstatningen som ble tilkjent i Øvre Romerike tingrett.

Betonmast anket videre til Høyesterett. Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. juli 2022 ble anken over rettsanvendelsen av foreldelsesloven § 14 tillatt fremmet. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) erklærte samtidig partshjelp til støtte for Betonmast.

Erkjennelse av grov uaktsomhet?

Saken for Høyesterett var begrenset til vurderingen av om foreldelsesfristen var avbrutt.

Det sentrale spørsmålet var altså om Betnomast hadde erkjent sin forpliktelse etter foreldelsesloven § 14 gjennom ulike forsøk på mangelsutbedringer og ved sin kontakt med Frost.

I bekreftende fall måtte den fristavbrytende handlingen omfatte en erkjennelse av et erstatningsansvar basert på at det var utvist grovt uaktsomhet, slik kontrakten mellom partene fordret.

Intet vilkår om nytt og selvstendig grunnlag

Høyesterett tok utgangspunkt i foreldelsesloven § 14, og la tidlig til grunn som sikker rett at erkjennelsen etter bestemmelsen også kan være indirekte.

I det videre ble det sett til to dommer fra 90-tallet, der det blant annet er blitt utpenslet at passivitet ikke er tilstrekkelig for å påvise erkjennelse. Det avgjørende er «hvordan skyldnerens opptreden med rimelighet kan oppfattes av fordringshaveren». For å utlede dette må det foretas «en samlet vurdering av alle relevante forhold».

I det videre ble det sett til den såkalte Psykologspesialist-dommen. Førstvoterende dommer Falch forsto denne dit hen at «det ikke er et vilkår at erkjennelsen gir fordringen et nytt og selvstendig grunnlag.».

Dette fordi bestemmelsen - § 14 - i så fall ville ha vært overflødig. Regelen regulerer nemlig bare fristavbrudd, med den konsekvens at skyldneren kan erkjenne fordringen med avbrytelse av fristen som virkning, men uten samtidig å frafalle enhver innsigelse mot den samme fordringen.

Krav om «positiv» og «noenlunde klar» erkjennelse

Hvorvidt det foreligger en fristavbrytende erkjennelse, må derfor «bero på en nærmere tolkning av skyldnerens utsagn og handlemåte.»

Foreldelsesloven § 14

Foreldelsesloven § 14 har denne ordlyden:

«Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.».

Det avgjørende er om skyldneren «positivt og noenlunde klart» kan betraktes for å ha erkjent forpliktelsen. I så måte er det «ikke tilstrekkelig at skyldnerens handlemåte gir fordringshaveren rimelig grunn til å unnlate å ta fristavbrytende skritt», slik lagmannsretten uriktig hadde lagt til grunn.

«Det kreves at skyldnerens opptreden objektivt sett oppfattes som en erkjennelse», ifølge Høyesterett.

Erkjennelse ved mangelsutbedring?

I det videre så Høyesterett på hvorvidt en skyldner ved automatikk må anses for å ha erkjent de påfølgende fordringer som følger med mangler, dersom disse manglene blir påtatt utberedt av den ansvarlige.

Under henvising til et obiter dicta fra den såkalte Bruktbil-dommen, slo førstvoterende fast at en som har påtatt seg å utbedre en mangel, med det også erkjenner utbedringsplikten, med mindre det er konkrete holdepunkter for annet.

Erstatningskrav er noe annet enn utbedringskrav

Men det løste ikke uten videre den angjeldende saken, ettersom Frost hadde fremmet et erstatningskrav, og ikke et utbedringskrav.

Etter en videre gjennomgang av rettspraksis slo Høyesterett fast at «selv om leverandøren gjennom utbedringer anses å ha erkjent en mangel, så har leverandøren derved ikke uten videre erkjent andre tilgrensende mangler, og heller ikke erstatningskrav som måtte oppstå som en følge av mangelen.».

Dette fordi erstatningsansvar typisk krever at tilleggsvilkår er oppfylt, for eksempel subjektiv skyld.

I slike tilfeller «kan plikten til å utbedre mangelen erkjennes uten at plikten til å betale erstatning for den derved også erkjennes». Enhver handlemåte som må tolkes som en erkjennelse av en mangel, kan ikke uten videre kan tolkes som en erkjennelse av ethvert erstatningskrav som en slik mangel skulle kunne medføre.

Sakens parter

Betonmast Innlandet AS ble representert ved advokat Hans Christian Brodtkorb (DLA Piper) og partshjelperen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ved advokat Anne Cathrine Røed (Lagata Advokatfirma).


Frost Utvikling AS ble representert av advokat Karoline Henriksen (Advokatfirmaet Henriksen & Co).

Grov uaktsomhet var ikke erkjent

Ved den konkrete vurderingen så Høyesterett først på om en e-post fra 2015 kunne betraktes for å være en erkjennelse. Betonmast hadde her skrevet:

"Vi tar selvsagt ansvar for at feil og mangler blir utbedret så snart som mulig [...]. Finner vi ikke ut av dette etter torsdagens befaring, så må vi nok søke hjelp hos noen rådgivende».

Denne uttalelsen var i Høyesteretts øyne «generell», og det var «nærliggende å forstå den slik at Betonmast påtok seg å undersøke de påberopte feil og mangler og å utbedre dem.».

Men utsagnet kunne likevel ikke «tolkes så vidt at Betonmast erkjente det erstatningskravet lagmannsretten påla selskapet å dekke.». Dette blant annet fordi det siterte utsagnet «ikke omhandler erstatningsansvaret, som her altså forutsetter at Betonmast har opptrådt grovt uaktsomhet.».

Økende grad av uenighet

Deretter gikk førstvoterende videre til å se på den kontakt og de utbedringer som fant sted mellom partene i perioden fra 2015 til 2018.

Etter en utførlig gjennomgang ble det fastslått at Betonmasts handlemåte – utbedringsforsøkene – ikke kunne forstås som «en noenlunde klar erkjennelse av selskapets aktuelle erstatningsansvar for manglene». Tvert imot bar kontakten og arbeidene i denne perioden sterkt preg av en «økende grad av uenighet» mellom partene.

Når foreldelsesloven § 14 var blitt tillagt den angjeldende normen – «en noenlunde klar erkjennelse» – kunne ingen av selskapets handlinger tolkes som en erkjennelse av det aktuelle erstatningskravet.

Sendt i retur til lagmannsretten

Lagmannsrettens dom ble med det opphevet. Dette fordi Frost under saksforberedelsen for Høyesterett fremmet nye anførsler for at kravet ikke var foreldet, tilknyttet andre regler i foreldelsesloven. Disse anførslene ble ikke behandlet av lagmannsretten, og heller ikke av Høyesterett.

Dissens

Mindretallet på to dommere, Berglund og Webster, var enig i førstvoterendes redegjørelse for de rettslige utgangspunktene etter foreldelsesloven § 14, men mente at domstolen ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å foreta en konkret vurdering av om Betonmast hadde erkjent en eventuell erstatningsforpliktelse basert på grov uaktsomhet.

Det ble særlig fremhevet at dette spørsmålet verken var berørt av lagmannsretten eller under ankeforhandlingen for Høyesterett. På denne bakgrunn kom de to dissenterende dommerne til at vilkårene både i tvisteloven § 30-14 første og annet ledd, som gir adgang til å oppheve lagmannsrettens avgjørelse der det ikke er forsvarlig grunnlag for å avgjøre det krav saken gjelder, var oppfylt.

For å sikre «en tilstrekkelig bred vurdering», måtte spørsmålet etter mindretallets mening behandles i full bredde av lagmannsretten.

Les dommen i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS