Justisminister Emile Enger Mehl (Sp) har vært en sterk motstander av domstolssammenslåingen.

- Feil å reversere domstolsreformen

- Fra vårt ståsted er større domstolsenheter framtidsrettet, og det beste grunnlaget for å sikre effektiv saksavvikling, fortsatt god kompetanse og et godt tjenestetilbud, skriver advokat Lars Winsvold.

Publisert

Regjeringen Støre har programfestet å reversere domstolsreformen. Det er en dårlig idé.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at reversering kan unngås der «domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.»

Programerklæringen medførte uttalelser fra sorenskriverne som ba om at reformen ikke forkastes, og fra Dommerforeningen som ba om at man tar seg tid til grundige evalueringer før eventuelle endringer.

Likevel har justispolitisk talsperson i Senterpartiet uttalt at hun er omtrent sikker på at reformen blir reversert.

Lars Winsvold er leder av Østfold og Follo krets av Advokatforeningen.

Regjeringen har ikke programfestet å spørre advokatene. Advokatforeningens nestleder Trude Marie Wold ber prisverdig om at vi nå må få ro og at det er viktig å prøve ut det som er gjennomført. Vi har registrert litt ulike oppfatninger lokalt i landet.

Større enheter er fremtidsrettet

Advokatforeningens krets i Østfold og Follo vil advare mot å gå tilbake til en struktur med små tingretter. Fra vårt ståsted er større domstolsenheter framtidsrettet. Det er det beste grunnlaget for å sikre effektiv saksavvikling, fortsatt god kompetanse og et godt tjenestetilbud.

For å ta et eksempel:

Søndre Østfold tingrett består av de fire tidligere tingrettene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Det er om lag femti ansatte.

Med sammenslåingen vil det åpnes for nye måter å jobbe på, for eksempel mer spesialisering blant dommere på noen utvalgte fagfelt. Domstolen har opprettet dialog med advokatene for å få innspill til dette, og vi har allerede merket at det er større fleksibilitet i saksavviklingen.

Bedre kapasitetsutnyttelse

Det er et viktig premiss for reformen at hvert enkelt av rettsstedene i de ulike byene består. Det er forskriftsbestemt at saker som hovedregel skal behandles på de steder de hører hjemme geografisk, altså som tidligere.

Men samtidig ligger det til rette for å utnytte kapasiteten bedre ved alle rettsstedene, rettssaker kan flyttes til annet rettssted når det er hensiktsmessig. Det er uavhengig av hvor sakens dommer har sitt vanlige kontor.

Det er i reformen lagt inn bestemmelser for å sikre mot en «snik-sentralisering». Det kan ikke nedlegges rettssteder uten Stortingets samtykke. Stortinget har dessuten vedtatt forutsetninger om minimumsbemanning på hvert rettssted.

Advokatforeningen i Østfold og Follo krets er også opptatt av at servicenivået overfor publikum opprettholdes. Man skal ikke komme til en stengt dør, selv om mye av tjenestetilbudet i dag naturligvis foregår digitalt.

- Prinsipielt vanskelig

Det er prinsipielt vanskelig å forstå at kommunestyrene skal ha en slags vetorett overfor organiseringen av den tredje statsmakt. Når det nå likevel er regjeringens politikk, så håper vi at kommunestyrene i domssognet ser reformen som styrkende, og med fortsatt lokal tilstedeværelse. Man må i hvert fall la reformen få virke en tid før en evaluering.

Powered by Labrador CMS