Fredric Holen Bjørdal, Jørund Knardal og Erik Staurset Andresen.
Fredric Holen Bjørdal, Jørund Knardal og Erik Staurset Andresen.

– Dette er ikke en «domstol light»

Volda-advokat Jørund Knardal mener domstolen i bygda står i fare for nedleggelse dersom domstolsreformen ikke reverseres.

Publisert

VOLDA: Jørund Knardal driver egen advokatvirksomhet i Volda. Han er fast forsvarer og oppnevnes jevnlig også som bostyrer i den lokale domstolen som nå kun er rettssted etter at domstolsreformen trådte i kraft våren 2021. Nylig tok han initiativ til en felles høringsuttalelse fra tretten advokater og advokatfullmektiger i området der de tar til orde for å gjenopprette Søre Sunnmøre tingrett

– Vi mener det er en dårlig løsning med et hovedkontor i Ålesund, og lokalkontorer i Molde, Volda og Kristiansund. På sikt åpner dette opp for en reduksjon og nedbygging av de andre filialene, og en oppbygging av hovedkontoret, sier Knardal.

– Dette vil igjen gå utover rekrutteringen av advokater i distriktet, og vil redusere rettshjelpstilbudet for folk utenfor de største byene.

Størrelsen ikke avgjørende

– For å opprettholde en god domstol og et godt fagmiljø trenger man vel et større fagmiljø enn det man har hatt i de minste domstolene?

– Jeg har vært advokat i 18 år, og er jevnlig i større domstoler som Trondheim, Bergen, Ålesund og Molde. Jeg ser ingen kvalitetsforskjell på større og mindre domstoler utfra størrelsen. Forskjellene er mer personavhengige. Det er heller ikke noe faglig belegg for påstanden om at større domstoler er bedre. Og i Riksrevisjonens rapport kom Søre Sunnmøre ut som en av de beste i landet. Der var det slik at noen av de små kom bra ut, og noen av de store kom dårlig ut, og motsatt.

Det var i 2019 at Riksrevisjonen undersøkte saksbehandlingstiden og effektiviteten i tingrettene og lagmannsrettene.

– Men hva er egentlig forskjellen nå kontra før - både dommerne og rettssalen her er her jo fremdeles i bruk?

– Ja, i utgangspunktet så er dommerne her fortsatt, men hvor lenge vil det vare? Vi ser ingen grunn til å vente og se hvordan dette går, vi er redde for at dette bare er starten og at domstolen skal forsvinne på sikt, sier Knardal.

Gir trygghet

Han mener domstolen i Volda var vellykket før domstolsreformen, og reagerer på argumenter som at rettssikkerheten for barn er bedre i større tingretter.

– En stor andel av sakene som dommerne behandler er barnesaker. De er derfor godt drillet og har lang erfaring med dette, og følger nasjonale retningslinjer, sier Knardal.

Også advokatfullmektig Endre Løset ved Lundberg & Langva i Ørsta mener domstolen i bygda ti minutter unna har stor betydning for om det er liv laga for advokatvirksomhet i området.

– Både for folket, men også for lokale advokater, er domstolen i Volda viktig. Domstolen gir en stor trygghet for oss i bransjen, men også for privatpersoner i området. Og domstolen her er ingen «domstol light» som ikke vet hva de driver med, men en fullverdig domstol med god kapasitet og kvalitet, fremhever Løset.

Karoline Heltne er trainee i samme firma og delvis oppvokst på Østlandet. Hun er også bekymret for at advokatfirmaer kan komme til å flytte fra stedet, dersom domstolen forsvinner.

– Å ha lokale domstoler er viktig. Hvis advokatfirmaene flytter, flytter ikke jeg tilbake hit, sier hun.

– Ingen grunn til å vente og se

Advokatene på Søre Sunnmøre har skrevet en egen høringsuttalelse til reverseringen av domstolsreformen, her er et utdrag:

«Domstolsreforma i 2021 var ei sentraliseringsreform som innebar etablering av store tingrettar og jordskifterettar, langt på veg berre ein for kvart fylke. Reforma medførte at ein samfunnsinstitusjon innbyggjarane på Søre Sunnmøre har nytt godt av gjennom fleire hundre år vart avvikla. I staden vart tingretten såkalla «rettsstad», med leiing i Ålesund.

Forsvararane av reformen hevdar at ein no uansett bør vente og sjå korleis dagens løysing fungerer over tid.

Etter vår oppfatning er det ingen grunn til å vente og sjå. Dei generelle erfaringane ved samanslåingar, anten det er føretak eller organisasjonar, er at staden der leiinga sit, vert prioritert i det lange løp. Vi fryktar at det etter kvart vert færre dommarar og tilsette ved rettsstadar utan eiga leiing. Dagens løysing gir rom for nedbyggjing på Søre Sunnmøre over tid. Sjølv om reforma berre er nokre månader gammal, erfarer vi at ressursar og tilsetjingar ved hovudkontoret vert prioritert (…).»

Uttalelsen er undertegnet av advokatene Thore Heggen, Roberto Bjøringsøy, Hege Stenkløv, Nina Vatne, Cathrin Lid Heilund, Espen Rekkedal, Linda Brevik, Thomas Lundberg, Cecilie Langva og Jørund Knardal.

Powered by Labrador CMS