En gruppe advokater i Møre og Romsdal ser mange forbedringer etter at domstolene ble slått sammen.

Bekymret for klasseskille mellom domstolene

Domstolsreformen må fredes, skriver nitten advokater fra Ålesund. De mener at en reversering av domstolsreformen er et politisk maktspill som er en fare for rettssikkerheten.

Publisert

En viktig oppgave for en advokat er å sørge for at våre klienter får ivaretatt sine ulike interesser på en best mulig måte i møtet med rettsapparatet.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Interessene for personer eller bedrifter som av ulike årsaker må forholde seg til en domstol er blant annet å få riktige og gode avgjørelser, trygghet for at avgjørelsene ikke blir tatt av dommere med bindinger til den annen part, at saker for retten blir avgjort hurtig og at kostnadene med behandlingen blir lavest mulig.

I en årrekke har vi fått kjenne på hvor sårbare domstolene i Møre og Romsdal har vært, og at organiseringen av domstolene i fylket har gått på bekostning av interessene til befolkningen.

- Mange saker ble utsatt mange måneder

Vi erfarte at de tidligere domstolene i fylket hadde svært ulik saksbehandlings- og berammingstid, der særlig tidligere Sunnmøre tingrett var i en særklasse i forhold til de tre andre domstolene i fylket.

Innleggsforfatterne:

 • Advokat Cathrin Myre Skram
 • Advokat Jahn Waage Aurdal
 • Advokat Elling Skaar
 • Advokat Bjørn Ivar Borgund
 • Advokat Gerd C. Haagensen
 • Advokat Martin Dyb
 • Advokat Are Opdahl
 • Advokat Kyrre Rørstad
 • Advokatfullmektig Therese Vasset
 • Advokat Merete Lossius Opdahl
 • Advokat Kristin Fjellby Grung
 • Advokat Elisabeth Voldsund
 • Advokat Kristine Devold
 • Advokat Runar Nordby Johnsen
 • Advokat Silje Bruun Teigen
 • Advokat Martin Høye
 • Advokat Ingvild Vartdal
 • Advokat Ole-Reinhart Notø
 • Advokat Tone Norderval

Vi erfarte at alle domstolene hadde – i varierende grad- utfordringer ved uforutsette hendelser som sykdom, noe som ofte gjorde at saker måtte omberammes. Mange saker ble derfor utsatt i mange måneder før den kunne behandles av retten, noe som medførte merkostnader og ytterligere belastninger for klientene.

De mindre domstolene hadde også ofte utfordringer knyttet til habilitet, og der våre klienter opplevde at habilitet ikke ble ivaretatt på en god nok måte.

En annen problemstilling har også vært at unge uerfarne dommerfullmektiger har vært satt til å administrere komplekse og krevende saker der retten med fordel burde ha benyttet tingrettsdommere.

- Vi ser allerede forbedringer

Som advokater i Ålesund er vi brukere av alle rettsstedene i Møre og Romsdal og har et betydelig antall saker både i Volda, Molde og Kristiansund.

Selv om reformen er ny, ser vi allerede forbedringer. Det er ikke lenger slik at en sak blir raskere berammet i Ålesund enn ved de andre rettsstedene, her er det nå tilnærmet likt.

Ved sykdom eller ved habilitetsinnsigelser opplever vi at dommere blir byttet på tvers av rettsstedene, og at det gjøres uten at saker omberammes. Vi opplever bedre kvalitet på rettsmeklingen – og domstolen opplyser at det er nedsatt et eget meklingsteam som skal spesialisere seg og mekle ved de ulike rettsstedene. Her er det også rom for at dommerne reiser rundt om det skulle oppstå habilitetsinnsigelser eller sykdom.

- Vår stemme bør inkluderes

I Hurdalsplattformen heter det at det skal gjøres unntak for domstoler der domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur. Domstolen er også advokatenes arbeidsplass og vi mener vår stemme bør inkluderes og høres før en viktig beslutning for våre klienter tas.

Vi er bekymret for at det med Hurdalsplattformen kan bli et klasseskille mellom domstoler – hvor de større domstolene får store og gode fagmiljø med god rekruttering, mens de mindre domstolene vil falle tilbake slik vi opplevde situasjonen før reformen.

Dette vil det rettsøkende publikum tape på. Det skal ikke være slik at kvaliteten på domstolen og rettsikkerheten skal være forskjellig ut fra hvor du bor – det er ikke rettsstaten Norge verdig.

Vår oppfatning så langt er at sammenslåingen av domstolene i Møre og Romsdal har virket positivt for interessene til innbyggerne. Vi ønsker å gi et tydelig signal til politikerne om at nå må domstolsreformen fredes. Domstolene må få tid til å omstille seg, midler må brukes til å ruste opp rettssteder hvor det er behov for det.

Powered by Labrador CMS