Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk journalistlag mener lovendringen undergraver pressens samfunnsrolle.

Svenske journalister får mobilforbud i retten

Fra og med 1.juli blir det forbudt for svenske journalister å bruke mobilen i rettssalen. - En innstramming av journalisters arbeidsvilkår i rettssalene som vår søsterorganisasjon i Sverige har protestert kraftig mot, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk journalistlag.

Publisert

Lovendringene skal styrke sikkerheten til dem som oppholder seg i domstolene, og sikre at vitner kan forklare seg uten å føle seg forstyrret, truet eller utsatt for press, går det frem av en pressemelding Sveriges domstolar sendte ut mandag morgen.

Noen av de nye reglene vil påvirke journalistenes arbeidsmetoder, skriver Sveriges domstolar i meldingen: Alt elektronisk utstyr som tilhørere, inkludert journalister, har med seg inn i rettssalen, skal være avslått. Fotoforbudet i rettssalen forsterkes ved at strafferammen for brudd skjerpes.

"Elektronisk utstyr som kan forstyrre ordenen eller benyttes til å ta bilder, og som tilhørere har med seg inn i rettsalen, skal som hovedregel være avslått eller stuet bort. Slikt elektronisk utstyr kan eksempelvis være mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner eller smartklokker. Utstyr som bare kan ta opp lyd, for eksempel diktafoner, kan fortsatt benyttes", heter det i pressemeldingen.

- Trist endring

Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk journalistlag kaller lovendringen "en trist endring i svensk lovgivning".

- Innstrammingen undergraver de redaktørstyrte, journalistiske medienes samfunnsrolle, og går ut over allmennhetens rettssikkerhet. Det er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn å kunne redegjøre fra åpne forhandlinger, og faren med å fratas elektroniske verktøy er at referatene blir mer upresise, sier Nyrud.

Diktafon er et gammeldags verktøy som ikke gir de samme tekniske løsningene som dagens teknologi, påpeker hun.

Bakgrunnen for den svenske lovendringen er at partene og vitnene skal føle større trygghet i retten, særlig i kriminalsaker, forteller hun.

- Lovgiver har vist til noen få eksempler der opptak er sendt til vitner som ennå ikke har vært inne i retten, men konsekvensen av innstrammingen vil først og fremst gå ut over samfunnsviktig journalistikk. Journalister vil fremdeles kunne referere fra rettsforhandlingene, men de vil fratas et normalt arbeidsredskap for å få referatene helt korrekte, sier Nyrud.

Skjønnsmessig unntaktsadgang

De nye reglene gir rettens formann mulighet til å gjøre unntak fra mobilforbudet, men domstolen kan ikke beslutte et generelt unntak for journalister - men avgjørelsen skal tas før hver forhandling, ifølge pressemeldingen: "Hver domstol bestemmer selv hvordan en begjæring om unntak praktisk skal håndteres."

- Faren med en slik skjønnsmessig unntaksadgang er at praksis vil være helt avhengig av hvilken dommer og hvilken domstol saken går for, sier Ina Lindahl Nyrud.

Powered by Labrador CMS