Førstelagmann Monica Hansen Nylund har allerede måttet utsette flere straffesaker og barnevernssaker.

Trosser karantebestemmelsene for å holde domstolen i gang

Førstelagmannen i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø fritar dommere, forsvars- og bistandsadvokater, aktorer, prosessfullmektiger og sakkyndige fra lokale karantenebestemmelser for å få avholdt ankesaker.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til kommunene i Nordland, Troms og Finnmark, og til lokalstyret i Longyearbyen på Svalbard, varsler førstelagmann Monica Hansen Nylund at parter som lagmannsretten anser at det er nødvendig å ha fysisk tilstede i rettssalen, har gyldig unntak fra lokale karantenebestemmelser.

Hålogaland lagmannsrett er ankedomstol for hele Nord-Norge. Domstolen holder til i Tinghuset i Tromsø, der i overkant av seksti prosent av sakene behandles. De øvrige sakene behandles i Bodø og i Mosjøen.

Utsatt flere barnevernssaker

Domstolene driver samfunnskritisk virksomhet, og de negative konsekvensene av at rettssaker ikke går som planlagt, er store, poengterer Nylund i brevet.

I ukene etter at domstolenes virksomhet ble kraftig redusert, fra 12.mars, har Hålogaland lagmannsrett utsatt flere saker av stor betydning for de involverte, blant annet mange barnevernssaker og alvorlige straffesaker, skriver Nylund.

- Vil lamme virksomheten

Nå frykter førstelagmannen at de lokalt innførte karantenereglene kan føre til at virksomheten i domstolen lammes helt.

«For de sakene som ikke fullt ut kan behandles som fjernmøter, vil kommunale karanteneregler for dommere og rettens aktører (prosessfullmektiger i sivile saker, aktorer, forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker) i realiteten lamme store deler av lagmannsrettens virksomhet. Dette reiser konstitusjonelle spørsmåI, som jeg foreløpig lar ligge», heter det i brevet.

Som virksomhetsleder for Hålogaland lagmannsrett har hun satt seg inn i regelverket og anbefalingene knyttet til praktiseringen av kommunale karanteneregler.

Hun viser blant annet til Helse- og omsorgsdepartementets veileder til kommunene om lokale karanteneregler og lister over kritiske samfunnsfunksjoner fra Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt til karantenebestemmelsene til Tromsø, Alta og Rana kommuner, og konkluderer:

«Jeg varsler med dette at domnmer, offentlig ansatte forsvarere og bistandsasdvokater, aktorer. prosessfullmektiger i sivile saker og sakkyndige. som lagmannsretten anser det nødvendig å ha fysisk til stede i rettssalen for at saker skal kunne behandles. har gyldig unntak fra lokale karantenebestemmelser.»

Powered by Labrador CMS