Sorenskriver i Oslo, Yngve Svendsen, er leder av Domstolkommisjonen. Her under overleveringen av rapporten på tirsdag denne uken. Foto: Thea N. Dahl

Færre domstoler kan gi milliard-innsparing

Dersom forslaget om å redusere antall tingretter og jordskifteretter gjennomføres, kan staten spare store penger på lokaler, vedlikehold og nedbemanning.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i Domstolkommisjonens forslag til ny domstolstruktur, NOU 2019: 17, som ble lagt frem denne uken.

Staten kan spare om lag åtte hundre millioner kroner i reduserte leie- og vedlikeholdskostnader over tjue år, ifølge beregningene gjort av Domstolkommisjonen.

1768 årsverk i 2018

Domstolene i Norge hadde 1768 årsverk i fjor, en nedgang på 26 årsverk fra 2017.

Driftsutgiftene til domstolene var i 2018 på 4,276 milliarder kroner.

Domstolenes samlede utgifter var i fjor på 4,746 milliarder kroner.

Kilde: Statsregnskapet

Besparelsene vil skjer dersom kommisjonens forslag om å redusere antallet tingretter fra 60 til 22, og antallet jordskifteretter fra 34 til 13, blir innført fra og med 2025.

315 millioner i året i husleie

I 2018 brukte tingrettene og jordskifterettene i overkant av 315 millioner kroner på leie av lokaler.

Dersom leiekostnadene ved hver enkelt domstol utvikler seg i takt med konsumprisindeksen, vil det offentlige bruke totalt 6,5 milliarder kroner på å leie lokaler til tingretter og jordskifteretter i perioden 2020 til 2040 med dagens domstolstruktur, ifølge Domstolkommisjonen.

En storstilt sammenslåing, slik kommisjonen foreslår, vil kreve omstillingskostnader. Å utarbeide konkrete anslag over hvor mye dette vil beløpe seg til, har ikke latt seg gjøre, ifølge utredningen.

Færre ansatte

Også på bemanning er det store beløp å spare, mener kommisjonen, som er ledet av sorenskriver i Oslo, Yngve Svendsen.

«Det offentlige kan spare mellom 500 og 925 millioner kroner i bemanningskostnader over en periode på femten år, og omtrent 800 millioner på leie- og vedlikeholdskostnader hvis forslaget gjennomføres. I tillegg kommer innsparinger på omtrent 200 millioner kroner i forbindelse med digitalisering av rettssaler. Anslagene baserer seg på at strukturforslaget gjennomføres i 2025, og anslagene gjelder for perioden frem til 2040», heter det i NOU-en.

Anslaget utgjør en besparelse på mellom 1,5 og 1,925 milliarder kroner i den neste tjueårsperioden.

Som man kan se i tabellen under, anslår Domstolkommisjonen at det totale antallet årsverk kan reduseres innen 2040 med åtti årsverk, dersom forslaget gjennomføres.

Tabellen viser estimert behov for årsverk i tingrettene. Kilde: NOU 2019: 17

Les og søk i NOU-en her!

Powered by Labrador CMS