Den nye salærenheten er tilknyttet Domstoladministrasjonen i Trondheim.

Advokater reagerer på treg salærutbetaling

Etter etableringen av Domstoladministrasjonens nye salærenhet opplever advokater at det kan ta mange uker å få utbetalt salærkrav. - Det er ingen grunn til at advokater skal vente lenger med å få dekket sine salærkrav enn det som ellers gjelder i næringslivet, mener Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Som Advokatbladet nylig omtalte er flere advokater kritiske til en endret utbetalingspraksis fra Domstoladministrasjonen (DA).

Den nye praksisen fra Domstolenes regnskap- og lønnsseksjon (DRL), innebærer at advokater må legge ut for tolkeutgifter, og at det tar lang tid å få utgifter refundert. Saken ble nylig også diskutert på Advokatforeningens representantskap.

Flere advokater Advokatbladet har vært i kontakt med har de siste månedene også opplevd at det tidvis tar svært lang tid å få utbetalt salærkrav.

- Det varierer veldig. Noen innbetalinger kommer raskt, andre tar lang tid, som før. Uten at jeg skjønner hvorfor noen tar så lang tid, sier Cecilie Nakstad, nestleder i Advokatforeningens forsvarergruppe til Advokatbladet.

Advokatfirmaet Holter-Andersen i Kristiansand er et annet advokatfirma som har opplevd at DAs salærenhet drøyer med å betale ut salærer.

Uttrykte bekymring i brev

I mai i år skrev daglig leder Per Holter-Andersen sr. et brev til DA der firmaet uttrykte bekymring for det de opplevde som en markert endring i den kreditt-tiden domstolen ga seg selv.

«Vi må betale våre kreditorer med fem til ti dagers kreditt-tid, og må finansiere det stadig økende gapet mellom inngående og utgående midler», skrev Holter-Andersen sr. Firmaet hadde på dette tidspunktet 23 salærkrav på til sammen 200.000 kroner utestående hos salærenheten i Trondheim.

Av disse hadde 19 av kravene en kreditt-tid på henholdsvis 45 og 48 dager.

Firmaet ønsket å få oppklart om tregheten var en «villet utvikling eller en situasjon utenfor kontroll med fortsatt økning i kreditt-tid i vente fremover», heter det i brevet.

Situasjonen er bedret nå, forteller Holter-Andersen sr.

– Vi har antageligvis vært bortskjemte. Vårt firma har hatt sytti til åtti prosent av omsetningen knyttet til Kristiansand tingrett. Tidligere hadde vi direkte kontakt med en person der som var flink til å betale ut raskt. Feil ble rettet opp umiddelbart pr. telefon, og effektiv betaling tok åtte til ti dager, forteller Holter-Andersen sr.

Snitt-tiden nå ligger et sted mellom 25 og 30 dager, sier han.

Tema på representantskapsmøtet

Store utlegg

I et brev til DA ber Advokatforeningen om at DA fortsetter praksisen med at tolk sender sin arbeidsoppgave /reiseregning direkte til retten, attestert og kontrollert av advokaten som har bestilt tjenesten.

Denne omlegging av praksis har skjedd uten innspill fra, og uten hensyn til hvordan dette vil påvirke advokatene. En slik omlegging av praksis legger ytterligere administrasjonsoppgaver på advokatene, uten at vi kan se at dette gir en tilsvarende lettelse for DRL som uansett må kontrollere tolkens arbeidsoppgave og salærregning, skriver Advokatforeningen.

Den nye salærenheten til DA var ett av temaene på representantskapsmøtet i Advokatforeningen i september. Arbeidsutvalget ønsket å høre om advokaters erfaringer med enheten, som ble etablert i 2020 i Trondheim, og har fått navnet Domstolenes regnskap- og lønnsseksjon (DRL).

– Utfordringen med den nye strukturen er at det kan ta veldig lang tid å få utbetalt salærene, fortalte Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld, advokat i NHO og leder for Sør-Rogaland krets.

I flere kretser har Advokatforeningens representanter etablert jevnlige dialogmøter med sine lokale domstoler, der blant annet utfordringer knyttet til praktiske spørsmål som salærutbetalinger drøftes.

– Vi skal begynne med slike faste møter med den nye sorenskriveren i den nye rettskretsen i Sør-Rogaland. Vi ønsker blant annet å ta opp økonomiske spørsmål og likviditeten til advokatkontorene, sa Winterhus-Fjeld.

Likviditetsutfordringer

I sommer opplevde advokat Sigurd Klomsæt at salær for noen av hans fengselsbesøk ikke ble utbetalt.

- Vi har erfart at besøk som er gjort i fengsler ikke honoreres. Vi har opplevd seks slike tilfeller i løpet av sommeren, forklarer Klomsæt i en e-post til Advokatbladet.

I sitt svarbrev til Klomsæt beklaget DA feilen, uten å gi noen nærmere forklaring.

Cecilie Nakstad i Forsvarergruppen og partner i Matrix, er i likhet med Trygve Staff fra Oslo krets, særlig kritisk til endringen ved utbetalinger til tolkene, som i praksis innebærer at advokatene må betale tolkene før de får refundert utgiftene.

Cecilie Nakstad er nestleder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

- Problemene med dette er flere. Vi må forskuttere det som kan være store beløp. Tolkene sender regning etter utført oppdrag, mens vi advokater ikke kan sende salæret vårt før oppdraget er ferdig utført. I noen saker kan det dreie seg om flere måneder, i verste fall år. Ikke alle advokater har likviditet til det, innvender Nakstad.

- Stort praktisk problem

Hun peker på at ikke alle tolker er like ryddige i sin praksis med å fakturere innen rimelig tid.

- Det betyr at vi advokater kan ha sendt inn vårt eget salær innen de frister som gjelder, og så kommer det fakturaer fra tolker som vi ikke har fått med i salæret fordi det allerede er sendt. Den nye ordningen blir derfor også et stort praktisk problem, som blir lesset over på oss advokater, og ikke håndtert av rettens økonomikontorer som vil ha større ressurser og egne saksbehandlere som er mer skikket til å håndtere dette, sier Nakstad.

Den nye ordningen er ifølge henne et nytt eksempel på administrative oppgaver, som advokatene ikke får betalt for, blir overført fra det offentlige til advokater som allerede jobber på lave satser, og i mange tilfeller knappe stykkprissatser som egentlig skal dekke juridisk arbeid med saken.

- Utfordrer advokaters likviditet

Advokatbladet stilte spørsmål til DA om saken den 17. september. Etter tre purringer, kom svaret først i går.

At Advokatbladet ikke har fått svar, skyldes en misforståelse, skriver kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

DA svarer ikke konkret på Advokatbladets spørsmål, men sender i stedet en kopi av et svarbrev avdelingsdirektør Jann Ola Berget og seksjonssjef Gunnar Kvitsand har sendt til Advokatforeningen i sakens anledning.

Merete Smith har tatt opp saken med DA.

I begynnelsen av september sendte Advokatforeningen et brev til DA og uttrykte bekymring for den nye ordningen.

«Advokatforeningen har den siste tiden fått flere henvendelser fra advokater som peker på at det tar lenger tid enn vanlig å få utbetalt salær fra retten – innimellom opp til flere måneder etter det vi har fått opplyst. Vi ber om en redegjørelse for hva dette skyldes og anmoder om at Domstolsadministrasjonens rutiner legger opp til en hurtig utbetaling av advokatenes salær», skriver generalsekretær Merete Smith.

«Det er ingen grunn til at advokater skal vente lenger med å få dekket sine salærkrav enn det som ellers gjelder i næringslivet», presiserer hun.

Praksisendringen om at advokater nå må legge ut for tolkenes utgifter, utfordrer advokatenes likviditet, skriver Smith.

«Utgiftene til tolk vil i tillegg til salær innebære både reise og opphold, og kan i mange saker komme opp i betydelige summer. Dette vil spesielt være en utfordring for små advokatfirmaer som har mindre omsetning.»

DA: Beklager

I svarbrevet til Advokatforeningen beklager DA.

«(...) Vi beklager at omstillingen medfører at enkelte aktører blir berørt ved at det tar lengre tid å få utbetaling enn tidligere», heter det i brevet.

Yngve Brox er kommunikasjonssjef i DA.

«Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å bedre saksbehandlingstiden. Blant annet har DRL økt bemanningen for å bedre saksbehandlingstidene. Vi har forsinket overføringen av oppgaver fra domstolene for å bygge opp tilstrekkelig kapasitet i Trondheim. DRLs behandlingstid for salærkrav er fortsatt ikke innenfor målsetningen, men vi ser at tiltakene har bidratt til at saksbehandlingstiden i dag er bedre sammenlignet med situasjonen i juni 2021».

- Kan utbetales forskudd

Når det gjelder tolkeutgifter peker DA på at advokatsalærforskriften § 5 fjerde ledd er der for å sørge for god kontroll av salæret til tolk når denne blir engasjert direkte av advokater.

- Forskriften § 5 fjerde ledd innebærer at tolken unntaksvis kan sende en arbeidsoppgave attestert av advokat direkte til salærfastsettende myndighet, skriver DA.

«Når hovedregel benyttes kan det etter salærforskriften § 6 tredje ledd utbetales forskudd i saker som er langvarige og tidkrevende. Salæret kan da utbetales før saken er avsluttet. Begge unntaksreglene bør kunne bidra til å løse de likviditetsutfordringer som er beskrevet i Advokatforeningens brev».

DA viser til at opprettelsen av DRL innebærer at tidligere praksis innenfor domstolenes økonomifunksjoner gjennomgås, og har som mål om å forbedre kvaliteten og effektiviteten.

«Når det gjelder salær til tolker, har DRL erfart at bruk av unntaksbestemmelsen, det vil si direkte innsendelse av krav fra tolk, i flere tilfeller mangler henvisning til domstolens saksnummer og attestasjon for kontroll utført av advokat. DRL ønsker å eliminere behovet for henvendelser til tolk og advokat for å innhente manglende informasjon. Innhenting av tilleggsopplysninger gir merarbeid for alle parter og forsinker tidspunktet for utbetaling.

Powered by Labrador CMS