De to lagdommerne og de fire øvrige meddommerne skrev i dommen fra lagmannsretten at de overhodet ikke kjente seg igjen i beskrivelsene fra dissensen.

Anke i dissens-saken nektet fremmet

- Meddommerne har blitt forledet, villedet og forhindret i å utføre sitt mandat, het det i dissensen fra lagmannsrettdommen. Det var, ifølge ankeutvalget, ikke tilstrekkelig grunn til å få saken prøvd i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

I januar skrev Advokatbladet om en oppsiktsvekkende dissens fra Borgarting lagmannsrett. To yngre menn ble dømt til fengsel i henholdsvis seks år og seks måneder for grov voldtekt, begått av de to i fellesskap. Ved bevisvurderingen og ved avgjørelsen av skyldspørsmålet delte retten seg i et flertall og et mindretall.

Mindretallet, bestående av student Nikolai Severin Raaen Eidissen, ga blant annet uttrykk for følgende:

«Hvis lovanvendelsen, rettspraksisen og den fagetiske skjønnsutøvelsen som er blitt praktisert i denne saken står seg, er meddommerordningen et rent spill for galleriet. At man dømmes av sine likemenn er i så fall så oppkonstruert og uthult, at det intet mindre enn en floskel er.».

Han mente meddommerne var blitt «forledet», «villedet» og «forhindret i å utføre sitt mandat».

Saksbehandlingsanke

Advokat Øystein Storrvik, som var forsvareren til en av partene, mente dissensen var grundig gjennomarbeidet, og tok utgangspunkt i den for sin saksbehandlingsanke.

- Denne saken kan reise prinsipielle spørsmål, sa han til Advokatbladet i januar.

Begge de voldtektsdømte anket straffedommen over saksbehandlingen. I tillegg ble det begjært ny behandling av erstatningskravene.

«Ikke tilstrekkelig grunnlag»

Dissens-saken

To yngre menn ble i tingretten dømt til fengsel i henholdsvis seks år og seks måneder og fem år for grov voldtekt, jf. straffeloven § 293.

Lagmannsretten kom, under dissens, til samme resultat den 16. januar i år. Den fornærmede ble tilkjent 240.000 kroner fra hver av de domfelte i oppreisningserstatning.

De to mennene ble representert av henholdsvis advokat Øystein Ola Storrvik og advokat Hilde Marie Ims. Statsadvokat Irlin Irgens førte saken for Oslo statsadvokatembeter.

Den 24. mai kom beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg. Ankene ble ikke tillatt fremmet.

Høyesteretts ankeutvalg, som besto av dommerne Falkanger, Ringnes og Steinsvik, viste til at utvalget bare kan gi samtykke når anken gjelder «spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken», eller det av «andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett», jf. straffeprosessloven § 323 (1) første og annet punktum.

På denne bakgrunn fant ankeutvalget enstemmig at det ikke var «tilstrekkelig grunn til at ankene blir fremmet» for øverste instans.

Advokatbladet har ikke lykkes med å få en kommentar fra Øystein Storrvik.

Beslutningen kan du lese her.

Meddommere uten egne PC'er

I kjølvannet av dissensen i lagmannsretten kom det frem at domstolen ikke har egne PC’er til meddommerne, som følge av økonomiske prioriteringer. Det ble også reist store spørsmål rundt hvorvidt meddommerne i norske domstoler i realiteten har mulighet til å utøve sin viktige funksjon i rettspleien.

Tidligere i vår samlet Borgarting lagmannsrett aktører fra rettssystemet til en konferanse om gjennomføring av straffesaker. Dommere, advokater og påtalemyndigheten diskuterte hvordan man kan utvikle en god kultur i domstolen gjennom samhandling og rolleforståelse for å styrke tilliten mellom aktørene.

Får tilgang til Aktørportalen

Et gjennomgående tema var forholdet mellom fagdommere og meddommere, og viktigheten av å ha med seg meddommerne til enhver tid.

Der kom det blant annet frem at meddommere i Borgarting lagmannsrett fra august skal få tilgang til Aktørportalen, slik at de, i likhet med fagdommerne, får tilgang til sakens dokumenter og faktiske utdrag.

Powered by Labrador CMS