«Hver eneste dag ble det ført helt sentrale og avgjørende bevis, som fagdommerne begravet for nærmere ettersyn fra meddommerne i saken», fremgår det av dissensen.

DISSENS-SAKEN

– I denne saken har meddommerne blitt forledet, villedet og forhindret i å utføre sitt mandat

To menn ble av lagmannsrettens flertall funnet skyldig i grov voldtekt. En av meddommerne skrev en omfattende dissens der han kritiserer fagdommernes lovanvendelse, saksbehandling og skjønnsutøvelse. Han hevder at meddommerne ble nektet tilgang til alt bevismaterialet.

Publisert Sist oppdatert

«Hvis lovanvendelsen, rettspraksisen og den fagetiske skjønnsutøvelsen som er blitt praktisert i denne saken står seg, er meddommerordningen et rent spill for galleriet. At man dømmes av sine likemenn er i så fall så oppkonstruert og uthult, at det intet mindre enn en floskel er.».

Dette fremgår av meddommer Nikolai Severin Raaen Eidissen sin dissens i en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett 16 januar i år.

Advokat Øystein Storrvik, som var en av de tiltaltes forsvarere, tar dissensen på største alvor, sier han til Advokatbladet.

I saken ble to yngre menn dømt til fengsel i henholdsvis seks år og seks måneder for grov voldtekt, begått av de to i fellesskap. Ved bevisvurderingen og ved avgjørelsen av skyldspørsmålet delte retten seg i et flertall og et mindretall.

Rettens flertall, bestående av lagdommer Øystein Hermansen og lagdommer Ingeborg Kristin Sunde, og fire øvrige meddommere, kommenterer dissensen slik:

«Rettens flertall har merket seg innholdet av meddommer Eidissens dissens, og nøyer seg med å bemerke at flertallet overhodet ikke kjenner seg igjen i meddommerens beskrivelse.»

– Nektet tilgang til bevismaterialet

I sin dissens starter meddommer Eidissen, som er student, med å vise til at fagdommerne Hermansen og Sunde gjennom hele rettssaken, ifølge ham, har nektet både ham selv, men også de øvrige meddommerne, tilgang til en eneste del av bevismaterialet i saken:

«Hver eneste dag ble det ført helt sentrale og avgjørende bevis, som fagdommerne begravet for nærmere ettersyn fra meddommerne i saken», fremgår det i dissensen i dommen.

– Forhåndsdømt fra første stund

Eidessen hevder at de to fagdommerne hadde forhåndsdømt de tiltalte i saken allerede fra første stund.

Saken

To yngre menn ble i tingretten dømt til fengsel i henholdsvis seks år og seks måneder og fem år for grov voldtekt, jf. straffeloven § 293. Det gjaldt voldtekt til samleie begått av de to i fellesskap.

Lagmannsretten kom, under dissens, til samme resultat den 16. januar i år. Den fornærmede ble tilkjent 240.000 kroner fra hver av de domfelte i oppreisningserstatning.

De to mennene ble representert av henholdsvis advokat Øystein Ola Storrvik og advokat Hilde Marie Ims. Statsadvokat Irlin Irgens førte saken for Oslo statsadvokatembeter.

«Det er helt åpenbart at fagdommerne allerede har bestemt seg for å dømme de tiltalte skyldige på alle punkter, og sannsynligvis så strengt det overhodet lar seg gjøre», heter det.

Og videre:

«Når meddommerne nektes, utesperres, motarbeides og forhindres tilgang til alt ettersyn av sakens komplekse bevismateriale, begraves meddommernes makt sammen med de tiltaltes og Norges rettsikkerhet.».

– Umulig for meddommerne å dømme

Meddommeren mener det utelukkende de to fagdommerne som har dømt i saken.

«Det er ikke 7 dommere som sammen har avgjort skyld og utmålt straff i denne saken; det er 2 fagdommere. Meddommernes muligheter til å kunne ta nærmere i ettersyn bevismateriale som føres for retten, rådslå basert på et likt informasjonsgrunnlag om objektiv og subjektiv skyld, og eventuell tvil, har ikke bare vært vanskelig i denne saken, det har vært umulig», skriver han.

I det videre viser Eidissen til at det «hver dag» er blitt ført vitner med enten helt eller delvis motstridende forklaringer og forståelser av hendelsesforløpet i saken. «Hver eneste dag» har han forsøkt å få se nærmere på konkrete deler av et bevismateriale han beskriver som «svært kompleks og detaljert». Men han «nektes tilgang fullstendig».

«Du får ikke se bevisene som fremføres for retten», hevder Eidissen at fagdommerne har sagt.

Fikk ikke protokollført meninger

Eidissen skildrer en sterk uenighet den siste dagen i retten.

Ifølge dissensen, fortalte han fagdommerne at dersom han ikke fikk tilgang til bevisene med det samme, skulle han «gå inn i rettssalen, ta ordet, og fortelle alle hva som faktisk foregår her.».

«Begge fagdommerne blir svært sinte og sier jeg da vil bli utvist av administrator. Jeg sier da at jeg skjønner det ikke er mulig å få sagt det i salen, så jeg i så fall vil ha det protokollført.»

Sakens dommere

Lagdommer Øystein Hermansen og lagdommer Ingeborg Kristin Sunde.

Meddommere: rådgiver Marthe Fredriksen Hjort, HR-sjef Victoria Rosland, fagansvarlig lønns- og arbeidsvilkår Mona Berget Heimerback, student Nikolai Severin Raaen Eidissen og seniorrådgiver Ståle Flatreit Sundseth

Ifølge meddommeren, fikk han beskjed om at han ikke hadde rett til å få protokollført meningen sin.

«Jeg måtte hisse meg svært opp for å få tilgang til én eneste setning av bevisoppgaven; for etter jeg skapte denne scenen hadde angivelig fagdommerne konferert med noen andre i lagretten og med nåde så skulle jeg få se litt på det; dvs.: jeg skulle få bevisene tilsendt på epost. Jeg etterspør bevisene hele dagen, og til slutt får jeg de, kl. 15:35, 22. desember. På dette tidspunktet har domskonferansen begynt og ca. halvparten av alle dommerne avsagt dom», skriver han i dissensen.

- Bør få se grundig på bevisene

Eidissen skriver videre at det minste man må kunne kreve av det norske rettsvesenet, er at det legges til rette for at de som skal avgjøre utfallet i sakene, får se grundig på bevisene før dom skal avsies.

Avslutningsvis i sin dissens fremhever han at «lovanvendelsen, saksbehandlingen og skjønnsutøvelsen», utøvet av fagdommerne i saken, «krenker den norske rettssikkerheten på det aller groveste».

Advokat Øystein Storrvik er fast forsvarer i Høyesterett, og representerte en av de tiltalte mennene i saken.

Han skriver til slutt:

«Meddommer Nikolai Severin Raaen Eidissen nedlegger påstand om full frifinnelse for begge tiltalte; dette både med bakgrunn i en hasardiøs lovanvendelse, grove saksbehandlingsfeil og at bevisene sår sterk tvil om skyld når man faktisk går de nærmere etter i sømmene.»

Øystein Storrvik: - Jeg tar dissensen på største alvor

Advokatbladet har snakket med en av de tiltaltes advokat, Øystein Storrvik. Han mener dissensen er grundig gjennomarbeidet, og han tar den på største alvor.

- Denne saken kan reise prinsipielle spørsmål. Derfor jobber jeg nå med den som utgangspunkt for en saksbehandlingsanke, forteller han.

Han stiller spørsmålet om meddommeres reelle mulighet til deltakelse, og ser på det juridiske grunnlaget for en eventuell opphevelse.

Les dommen i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS