Saken gikk nylig i Oslo tingrett.
Saken gikk nylig i Oslo tingrett.

Tapte sak mot Disiplinærnemnden etter salær-nedsettelse

Innholdet i en sms fra advokaten ble avgjørende, selv om advokaten mener den er tolket feil.

Publisert

I mars 2019 påtok en advokat seg å bistå en part i et forsikringsoppgjør. På vegne av sin klient forhandlet hun frem et forlik i forkant av at saken skulle opp i lagmannsretten.

Forliket innebar at klienten skulle få en forsikringsutbetaling på 500.000 kroner. Før forliket ble akseptert, sende advokaten en sms til klienten der det stod:

«I tillegg må dere dekke sakskostnadene selv. Med det som allerede er utestående fra tidligere faktura, og arbeid i forbindelse med ankeforhandlingene betyr dette at dere får ca 400.000 overført til kontoen deres som endelig oppgjør. Da får dere ikke noe mer enn dette.»

Advokaten fakturerte totalt 173.812 kroner for oppdraget, noe som førte til at klienten klaget henne inn til Advokatforeningens disiplinærutvalg med krav om tilbakebetaling av den delen av salæret som overskjøt 100.000 kroner.

Mener sms'en er blitt misforstått

Disiplinærutvalget påla advokaten å tilbakebetale 73.812 kroner, men advokaten anket til Disiplinærnemnden, som kom til nærmest samme resultat, bort sett fra at nemnden trakk fra rettsgebyret på 8050 kroner på summen advokaten ble pålagt å tilbakebetale.

Sakens parter

I retten var advokaten selvprosederende.
Advokat Trond Hatland representerte Staten ved Advokatbevillingsnemnden.

Dommer i saken var tingrettsdommer Bård Skeie Hagen.

Sak 23-072498TVI-TOSL/03.

Advokaten tok da ut søksmål mot Disiplinærnemnden. Ifølge advokaten er SMS'en misforstått, og feil faktum lagt til grunn.

I retten viste hun til at hun hadde sendt klienten to fakturaer for sitt arbeid med saken, og at klienten allerede hadde innbetalt 43.000 kroner før forliket ble inngått.

Denne summen kan da ikke regnes med i det endelige, utestående beløpet som hun omtaler i sms'en, mener hun.

«Det som ble sagt til klienten var imidlertid at ca. kr 400.000 var det som ville gjenstå etter betaling av det utestående for første faktura og det som var påløpt til den andre fakturaen», siteres det i dommen.

Og videre:

«Dette medførte også at det i beslutningen ble lagt til grunn et avvik som var kr 43.000 for høyt, som var det beløp som allerede var blitt betalt under den første fakturaen. »

Hun mener at feilen ser ut til å skyldes at Disiplinærnemnden har lagt til grunn at begge fakturaene ble utstedt etter forliket, noe som advokaten sier er feil.

- Har tapt 140.000 kroner

Hun mener videre at nemnden har basert seg på feil tolkning av hva som ble kommunisert til klienten før forliket ble akseptert, at avgjørende bevis ikke er blitt vurdert, at beslutningen ikke er tilstrekkelig begrunnet og at nemnden har gått utenfor partenes anførsler.

Advokatfirmaet har lidt et tap på over 140.000 kroner for å forsøke å få omgjort beslutningen, ifølge advokaten.

Hun krevde at beslutningen ble kjent ugyldig, å få erstatning for tapt driftsinntekt, oppreisningserstatning og saksomkostninger.

Staten ved Disiplinærnemnden mente at salæret måtte reduseres «i samsvar med de forventninger ordlyden i advokatens SMS ga grunnlag for», og at rettsanvendelsen derfor er riktig.

Disiplinærnemnden manglet dokumentasjon som kunne ha ledet til en annen vurdering, ble det anført fra statens side.

- Kan forstås på annen måte

Retten mener at advokaten har «presentert og underbygd et faktum for retten som kan være egnet til å forstå hennes SMS til klienten på annen måte enn det som legges til grunn til beslutningen».

Men måten saken er blitt presentert på i retten, skiller seg fra hvordan saken ble lagt frem for Disiplinærnemnden, mener retten.

Det er heller ingen ting å innvende mot nemndens tolkning av advokatens sms, mener retten.

Men tolkningsresultatet kunne ha vært annerledes, dersom det hadde blitt klargjort for Displinærnemnden at den første fakturaen allerede var gjort opp, heter det i dommen. «Men når dette ikke ble påpekt for Disiplinærnemnden, måtte den kunne legge til grunn at fakturaen sto ubetalt».

Disiplinærnemndens beslutning bygger på riktig rettsanvendelse, og nemnden gikk ikke utover partenes påstandsgrunnlag, mener Oslo tingrett. Den kan heller ikke se at nemnden har unnlatt å vurdere sentrale bevis, slik advokaten anførte.

Ifølge tvisteloven er advokatsalæret i småkravssaker begrenset til tjue prosent av tvistesummen og maksimalt 50.000 kroner. Statens krevde sine sakskostnader på 160.650 kroner dekket. Forutsetningen for å få hele summen dekket, er om søksmålet er åpenbart grunnløst.

Ifølge dommen, «viker retten tilbake» fra å karakterisere søksmålet som dette. Advokaten ble dømt til å betale staten 50.000 kroner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS